۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق هوائی

حقوق هوایی

حقوق وکالت حقوق هوائي 1- منابع حقوق هوائي ودستورات اداري مهمترين نفع مطالعه منابع حقوق هوائي وكادر اداري هواپيمائي ملي در اينست كه از وجود چند نوع قوانين حقوقي وتشكيلات اداري در معيت يكديگر آگاه ميشويم-در نظر اول چنين استنباط ميشود كه هواپيمائي تجاري تابع قوانين وتاسيسات ملي است اما توسعه روابط هوانوردي بين المللي […]

حقوق

وکالت

حقوق هوائي
1- منابع حقوق هوائي ودستورات اداري
مهمترين نفع مطالعه منابع حقوق هوائي وكادر اداري هواپيمائي ملي در اينست كه از وجود چند نوع قوانين حقوقي وتشكيلات اداري در معيت يكديگر آگاه ميشويم-در نظر اول چنين استنباط ميشود كه هواپيمائي تجاري تابع قوانين وتاسيسات ملي است اما توسعه روابط هوانوردي بين المللي به ايجاد قوانين وتشكيلات بين المللي منتهي ميشود بالاخره دولتها تنها به بيان قوانين قضائي وايجاد تشكيلات مخصوص برعهده گرفتن مسئوليتها دراداره سرويسهاي هوائي اكتفانكردند بلكه كمپانيهاي بزرگ هواپيمائي هم دراين كارشريك شده اند وهمكاري آنها به ترتيب اساسنامه ها درتشكيلات صنفي بي نهايت مفيد براي توسعه هواپيمائي ملي منتهي شده است بنابراين بايستي منابع قضائي رااز دستورات اداري بين المللي مشخص كرد همچنين قوانين وادارات ملي واساسنامه ها وتشكيلات صنفي را جداگانه مورد مطالعه قرارداد.


منابع قضائي ودستورات اداري بين المللي حمل ونقل هوائي بلحاط استعداد بين المللي آن مشخص شده است .
ترافيك بين المللي فعاليت بنگاههاي اصلي متعدد را تعيين ميكند اما استعداد بين المللي حمل ونقل بزودي با سلطه واقتدار دولتهائي كه پرواز ازفراز آنها انجام ميشود تصادم ميكند لزوم رهانيدن حمل ونقل هوائي ازحاكميت قوانين ومقررات اداري متعدد بين المللي دولتها را مجبور كرده است كه براي تسهيل استقرارتشكيلات وبهره برداري سرويس ها بايكديگر سازش كنند موافقتهاي بين المللي براي نيل به اين هدف قانون بين المللي واقعي وضع كرده اند كه اجازه ميدهد كارهاي مربوط به تشكيلات بين المللي بوسيله آنها تدوين وتكميل واجرا شود.وضع قانون وآئين نامه بين المللي موافقتهاي بين دولتها دوقسم مسائل را بايستي كند:
دسته اول مسائلي كه از روابط بين بهره برداران اقسام هواپيماها (كمپانيهاي حمل ونقل – كلوپ هواپيمائي وغيره) وافراداعم از مسافر، شخص ثالث درسطح زمين وبخصوص بين مسئوليتها بوجود آمده اند وموضوع قراردادهاي مهم حقوق خصوصي واقعشده اند مانند رداد ورشوه وقرارداد رم دسته ديگر قراردادهاي حقوق عمومي است كه سعي كرده اند كه مسائل تشكيلاتي واداري فعاليتهائي را چه ازنظر جنبه فني آنها( هوانوردي ) وازجهته استفاده آنها( حمل ونقل يا فعاليتهاي اقتصادي، ورزشي وغيره) راحل كنند مسائل پيچيده دولتها را بحل آنها بوسيله معاهده اي چند جانبي واداركرده است ليكن بطور كامل موفق به اين عمل نشده اند واختيارت اين معاهده ها بايستي بااختيارات متعددازموافقتهاي دوجانبه تكميل شوند بالاخره معاهده هاي بين المللي دوجانبه ياچند جانبي فقط شامل دستورات كلي ميتوانند باشد كه بوسيله يك آئين نامه فني كه بوسيله تشكيلات بين المللي هواپيمائي ملي توصيف شده تكميل شده اند ، وهمچنين معاهده هاي چند ياموافقتنامه هاي دوجانبي واساسنامه تشكيلات بين المللي هواپيمائي بين المللي ملي را تشكيل ميدهند.
معاهده هاي چند جانبي- اگر قراردادهاي حقوق خصوصي بويژه قراردا د ورشو را استثنا قراردادهاي چند جانبي درعين اعتبارواجرا به دو قرارداد كه مورد قبول كنفرانس 19 شكاگوواقعشده منتهي ميشوند- قرارداد شيكاگووموافقتنامه ترانزيت به اين قراردادهاي هوائي اضافه ميشوند.
كنوانسيون شيكاگو جايگزين كنوانسيون 1919 پاريس شده است ودربسياري ازكشورها به استثناي كشورهاي بلوك شرق اجرا ميشود چه اين كشورها آنرا امضاء نكرده ونه آنرابعدا قبول كرده باشد- كنوانسيون شيكاگو مانند مجموعه حقوق هوائي روي يك عميق ومطلق كه بوسيله ماده يك اعلام شده است تكيه ميكنند.:
(( ماده يك كنوانسيون شيكاگو- هركشوريا دولتي برفضاي جوي كه برسطح خاك قراردارد مسلط كامل ومنحصراست))
موضوع اساسي كنوانسيون شيكاگو وقراردادهاي بين المللي ديگر تطبيق اين اصل است مقتضيات ترافيك بين المللي وازاين نظر قراردادمشتمل بردودسته قوانين است يكي قوانين تشكيلاتي وابسته به تشكيلات بين المللي هواپيمائي غير نظامي وديگري مجموعه اي ازمقررات اصولي كه براي منظم كردن هواپيمائي وبعضي موضوعات حمل ونقل هوائي شده است اگراين مقررات اصولي راتجزيه وتحليل كنيم ميتوان محتواي آنرابچهار تقسيم كرد.كه قسمتهاي مهم آن عبارتست از1- قوانين هوانوردي بين المللي 2- مقرراتي چند درمورد حمل ونقل 3- قوانيني كه اهميت قراردادها را توصيف ميكنند.
اصول مهمه عبارتند ازاصولي كه كنوانسيون شيكاگوروي آنها تكيه ميكند كه يكي ازآن اصول جنبه فلسفي داردوتمام اصول كم وبيش نتيجه اولين اصل است يعني ( تسلط دولتها برفضاي هوائي فرازقلمروخود) يك اصل كلي اجازه ميدهد كه قانون هواپيمائي كشوري مشخص ومعلوم شود( زيراكنوانسيون نه ادعا نه امكان دارد كه وضع يك قانون كامل وعمومي وجهاني رابرعهده بگيرد) قانون قابل اجرا عبارتست از قانون ملي كشوري كه پرواز روي آن انجام ميگيرد موضوع اين قانون بخصوص ممكن است قوانين هوانوردي پليس بهداشتي- ورود وخروج انواع هواپيماها وبهره برداري آنها باشد كه مورد10 الي 14 كنوانسيون شيكاگو تشكيل ميدهد.
برابري وعدم تبعيض مانند يك اصل دوم عنوان ميشود اين اصل از مقررات مختلفه اي نتيجه ميشود وبه دولتهاي عضو كنوانسيون تحميل ميكند كه ارادي حقوق انواع هواپيماهاي كشورهاي متعهد را تامين وتضمين كنند ومشتمل برشرائط منع پرواز اجراي قوانين هوائي، نرخ هناي هواپيما يا نحوه كمك كردن بهوانوردي، پذيرائي درفرودگاهها وغيره ميباشد ميتوان بعنوان سومين اصل اجبار متحدالشكل بودن وسادگي آئين نامه هاراذكر كرد- نظربمنافع هوانوردي دولتها سادگي ووحدت شكل را باهمكاري سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري درمورد مجموع آئين نامه هاي آن چه فني وچه قضائي واقتصادي برعهده گرفته اند(مواد 12-22-28-37-38- كنوانسيون شيكاگو) اين قبيل اصول دربيشترازمقررات كنوانسيون بچشم ميخوردوهوانوردي يا حمل ونقل را تحت نظم وانظباط درميآورد قوانين ومقررات هوانوردي با قوانين مربوط به سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري اصول كنوانسيون شيكاگو را تشكيل ميدهند اين قوانين ومقررات كلي اساس آئين نامه مربوط به هواپيماها ، پرسنل هوانوردان – فرودگاهها راذكر ميكند آنچه كه مربوط به هواپيماها است كنوانسيون شامل مقررات اساسي درمورد اساسنامه قضائي آن ، مقررات فني بهره برداري ووسائل بازرسي بهره برداري ميشود- درمورد پرسنل هوانوردان كنوانسيون مشتمل برمواديست كه مربوط بگواهينامه هاي آنها ومعرفي گواهينامه ها به دولتهاوغيره ميباشد- كنوانسيون همچنين مشتمل برمقررات قابل توجهي براي زيرسازي وفرودگاهها- نرخ ها- مقررات فني مختلفه – كوشش براي بهترساختن زير سازي بخصوص براي تسهيل وضع مالي آنها نيز هست بالاخره كنوانسيون حاوي نكات درمورد مقررات اساس هوانوردي وپليس آن – مقررات هوائي ، كمك بدستگاههائي كه مواجه بااشكال ميباشند، بازرسي درمورد حوادث ، شرائط پرواز دولتها وغيره ميشود.
درعين حال درجهات ونظرات متعدد مقررات كنوانسيون درمورد هوانوردي بامقررات آن درمورد حمل ونقل اختلاف دارد وميتوان گفت مقررات كنوانسيون درمورد حمل ونقل دردرجه دوم اهميت قراردارد- مقررات مربوط بحمل ونقل هوائي فقط بچند مورد توجه ميكند مانند پليس حمل ونقل هوائي، باهمكاري بين المللي دولتها وبعضي ازمقررات آن باهواپيماها درمورد انجام سرويسهاي غير منظم با آزاديهاي فني وتجاري موافقت ميكنند امااين مساعدتي كه بسرويسهاي غير منظم شده بقدري بامراقبتهاي زياد محصور ومحدود شده كه آنرا غير قابل اجرا ميسازد بالاخره كنوانسيون شامل مقررات مختلفه ايست كه اهميت آن وسعت ومحدوده اجرايي آنرا تشريح ميكند.
كنوانسيون ومقررات آن فقط نسبت به اقسام هواپيماهاي غير نظامي وهواپيماهائي كه با خلبان هدايت ميشود اجرا ميشود ودرقلمرواراضي دولتي كه جزء متعهدين قرارداده است توسعه مييابد اما اهميت آن بخصوص از نظر حفظ محدوده هاي اجرائي اموري است كه باقسام هواپيماها وانجام سرويسهاي منظم مربوط ميشود.
كنوانسيون شيكاگو اصولا يك موضوع پليس هوانوردي وحمل ونقل بين المللي است وبا تمام تشريفات ووسائل درمورد پروازهائي كه از يك كشور متعهد شونده بكشور ديگر ايفا كننده قرارداد انجام ميشود قابل اجرا است خواه ترافيك منظم يا غير منظم باشد اما اگر كنوانسيون فقط درمورد اقسام هواپيماهائي كه سرويس منظم دارند اجرا شود اين كنوانسيون نيست وچنين استنباط ميشود كه بطور مستقيم ايجاد سرويسهاي منظم را تجويز ، ميكند كنوانسيون دراصل با پنج نوع آزادي درمورد سرويسهاي غير منظم موافقت دارد ساير مواد موافقتنامه هاي بين المللي باتصميمات اداري يك جانبه براي اجازه ايجاد سرويسهاي منظم بين المللي ضرورت دارد ويكي ازاين مواد بطور مسجرموافقت با ترانزيت را تشكيل ميدهد موافقت با ترانزيت- كنفرانس شيكاگو كوشيده است باوضع مقررات تضمين كننده آزادي هوا براي سرويسهاي منظم كنوانسيون شيكاگو راتكميل كند يك موافقت ترانزيتي آزادي هاي نوع اول ودوم يعني آزاديهاي فني براي سرويسهاي منظم ميباشند ويك موافقت حمل ونقل كه بايستي آزادي نوع پنجم يعني آزادي تجاري را تضمين كند اما دولتها باحمل ونقل راكه اختصاص به آزادي حمل ونقل هوائي دردنيا مييافت پذيرفتند ودرسال 1944 به برتري وتفوق كامل هواپيمائي كشورهاي متحده امريكا منتهي شد اما بعكس موافقت با ترانزيت درظرف اكثريت كشورهاي امضا كننده كنفرانس شيكاگوپذيرفته شد ، موافقت با ترانزيت هم مانند كنوانسيون يك ضميمه نهائي براي كنفرانس شيكاگومحسوب ميشود- موضوع اصلي موافقنامه موافقت با سرويسهاي منظم دولتهاي امضا كننده دوآزادي فني است كه همانطور كه قبلا اشاره شد عبارتست از حق پرواز وحق بكاربردن توقفگاههاي فني بدينترتيب دولتهاي عضو منوافقتنامه بايستي خود بااين دوآزادي موافقت كنند وازاعضاي ديگر متعهد شونده نيز بكاربردن اين دوامتياز را متوقع باشند ازطرف ديگر موافقت با ترانزيت طي سطورمفصل شرائط اجراي اين آزادي هنا را مشخص ميكند ميتوان باتذكر باينكه اين آزاديها بايستي برطبق مقررات كنوانسيون اجراشود اين شرائط را خلاصه كرد.
موافقت با ترانزيت كه عبارت كلي ذكر شده مراقبت درتعيين راهها، فرودگاههاي هواپيمائي بمنظور استفاده وثابت نگاهداشتن نرخها بقيمت عادلانه ومنطقي بعهده دولتها قرارداده است.
1-موافقتهاي مختلف منطقه اي – بايد اضافه كردكه درمقابل قراردادهاي بزرگ چند جانبي كه دردنيا قابل اجرااست دولتها هم بين خودشان موافقنامه هائي منتقد كرده اند كه بعضي مهم است ولي خاصيت منطقه اي دارد وبمعاهده هائي كه بوسيله آنها كه تنها دريك قسمت جهان حل بعضي مسائل فني يا تجاري را بطور مشترك مطح نظر قرارميدهند بستگي دارد مانند معاهده هاي مربوط به بهره برداري تجاري ايجاد خط هوائي افريقا ( Air afrique) ياموافقت كشورهاي اروپائي نسبت به سرويسهاي غير منظم اروپا.
2-موافقتنامه هاي دوجانبي ياظرفيتي – تنظيم موافقتنامه هاي ناحيه اي نشان ميدهد كه معاهد هاي چند جانبي باوجود اهميتشان براي تعيين تمام شرائط هوانوردي وحمل ونقل هوائي كافي نيستند زيرا باعبارات كلي نوشته شده وبايستي با مقررات وموادي كاملا قطعي وروشن براي اجراي آنها تكميل شوند- ازطرف ديگر اگر پنج اصل آزادي هوائي را براي سرويسهاي غير منظم موافقت كنند اين آزاديها را با محدوديت هاي زياد عملا دراختيار دولتها قرارداده اند ليكن بخصوص هيچ موافقتنامه چندجانبي آزاديهاي تجاري رابراي سرويسهاي منظم.موافقت نميكند باتعرض دولتهاي جهان عضو كنوانسيون نيستند ودرروابط هواپيمائي بادولتهاي غير عضو كنوانسيون مقررات ديگري لازم است وتمام اين نارسائي هاي معاهده چند جانبي اهميت بخصوصي بموافقتنامه هاي دوجانبي ميدهنداين موافقتنامه هاي دوجانبي لزوما متعدد است اما تعداد آنها از جهته ايجاد بي نظمي موثر نيست موافقتها دواصل به دو قسمت دسته بندي شده اند يك دسته آزادي طلبL ibersl ودسته ديگريD irigiste يامقيد ومشروط.
وقتي يك موافقت نامه راتجزيه وتحليل ميكنيم درآن همان مقرراتي را ميتوان يافت كه درديگر موافقتنامه هاموجود است موافقتنامه جامع شامل مقررات عمومي( تعيين قوانين عمومي) مقررات مربوط بسرويسهاي منظم- مقررات مربوط بسرويسهاي غير منظم – مقررات نهائي است.
ضمائم توصيفي كه خطوط تجارتي بين دودولت را تعيين ميكند- ميتوان محتواي موافقتنامه هاي دوجانبي را بسه دسته مقررات تقسيم كرد- مقررات حمل ونقل مقررات مختلفه.
الف – مقررات هواپيمائي – قوانين ومقرراتي كه بهوانوردي مربوط ميشوند وفقط مقررات كنوانسيون شيكاگو باموافقتنامه ترانزيت را تكميل يا روشن ميكنند ازاين دسته اند وموضوع آن همانست كه قراردادهاي چند جانبي وجوددارد: ازقبيل مقررات هوائي- مقررات مربوط به اقسام هواپيماها- پرسنل هوانوردان- استفاده از فرودگاههاي هواپيمائي وغيره- اما درقراردادهاي دوجانبي كه بين كشورهاي غير عضو كنوانسيون شيكاگو منعقد شده مقررات مربوط بهوانوردي جايگزين مقرراتي ميشوند كه درمتون كنوانسيون شيكاگو وجوددارند مانند موافقت نامه بين فرانسه وروسيه.
ب – مقررات حمل ونقل – قوانين مربوط بحمل ونقل هوائي قسمت بسيارمهم واصلي موافقتنامه هاي دوجانبه را تشكيل ميدهند اين مقررات ازاديهاي تجازي وبهره برداري ازاين آزاديها را بسرويسهاي منظم اختصاص ميدهند- همچنين اساسنامه تشكيلات بهره برداري سرويسهاي منظم را تصويب وتعيين ميكنند- همچنين اين مقررات خط مسيرهاي تجارتي- شرايط تعيين موسساتي كه ازاين مسيرها بهره برداري ميكنند – ظرفيتي كه اين موسسات ميتوانند روي اين مسيرها بكاربرند- دستورهاي مربوط به قراردادهاي تعرفه وغيره را تعيين ميكنند.
ج- مقررات مربوط بسرويسهاي غير منظم كه منظورازآن مقررات مختلفه ايست كه بين دولتهاي متعهد شونده ترتيب همكاري اداري وحكميت را تعيين ميكنند.
3- آئيين نامه متمم كه بوسيله تشكيلات بين المللي هواپيمائي كشوري مقررشده است – قراردادهاي بين المللي ، معاهده هاي چند جانبي وموافقتنامه هاي دوجانبي فقط مشتمل بر قوانين كلي است آنها نميتوانند درتمام جزئيات اجراي اصول وقوانيني كه پيشنهاد ميكنندوارد شوند تعيين اين جزئيات به قانونگذاري وتهيه آئين نامه هاي ملي نيازمند است –اما توسل به قانونگذاري ملي فورا يك خطر را آشكارميسازد وآن تنوع قوانين مختلف است وهمين تنوع قوانين حقوق ملي ميتواند از لحاظ نتايج قدري ثقيل باشد مثلا تصورميكنند كه قوانين هوانوردي از يك كشور بكشور ديگر كاملا متفاوت ومغايرت است بهمين علت كنوانسيون شيكاگوبعد از كنفرانس 1929 پاريس سعي كرده است وحدت شكل هرچه بيشتر قوانين ملي را ازجهته مواد حقوق هواپيمائي تامين كند براي اين موضوع دولتها دركنوانسيون متعهد شده اند بمتحد الشكل كردن قوانين ملي خودشان بموجب نمونه اي كه بوسيله سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري مقرراست .
دولتهاي امضا كننده كنوانسيون شيكاگو ابتدا به متحدالشكل كردن ونزديك كردن بين المللي هواپيمائي كشوري مدلهاي قانونگذاري مانند استاندارد ونحوه توصيه ها تعيين وتهيه شود اين استانداردها ومتدهاي توصيه بايستي درموارديكه بوسيله ماده 37 كنوانسيون شمرده شده برقرارشود ويكي از ضمائم كنوانسيون شيكاگو را تشكيل دهد- درحال حاضر ضمائم معتبر براي 1516 فقره است وشامل:
1-گواهينامه هاي پرسنلي خلبانان 2 آئين نامه هاي هواها3- هواشناسي 4- نقشه هاي هوائي 5- وحدت مقياسها درارتباطات هواوزمين 6- بهره برداري فني اقسام هواپيماها 7- علامتهاي تابعيت وثبت اقسام هواپيماها 8- گواهينامه هاي قابل پروازبودن اقسام هواپيماها9- تسهيلات 10- وسائل ارتباط تلگرافي 11- سرويسهاي پروازهاي هوائي 12- جستجو ونجات 13- بازرسي 14- ميدانهاي فرود هواپيما 15- سرويسهاي اطلاعات هوائي ميشود..
سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري
همكاري هوائي بين المللي براساس خطوط فشرده قراردادهاي بين دولتها پايه گذاري شده( يعني معاهده اي چندجانبي وموافقتنامه هاي دوجانبي) اما پيچيدگي مسائل وحل آنها مستلزم اينست كه تشكيلاتي عهده دار نظم اجرائي بوسيله دولتها باشد- براي اجراي مقرراتي كه بوسيله معاهدات برقرارشده وجود چنين تشكيلاتي ضرورت دارد اين تشكيلات بين المللي ميتوانند مربوط بسراسر كره زمين باشدويك صلاحيت جهاني ايجاد كند يا بالعكس بيك منطقه محدود باشند كه از ميان تشكيلات نوع اخير ميتوان كميسيون اروپائي هواپيمائي غير نظامي را كه درسال 1954 براي تنظيم عمل كه دولتهاي اروپائي درسياست حمل ونقل هوائي ودرتلاشهائي كه براي بهبود هوانوردي كوشش ميكنند نام برد .
مهمترين تشكيلاتي كه واجد صلاحيت بين المللي مييباشند عبارتند از 1- تشكيلات بين المللي هواپيمائي كشوري ( O.A.C.I) بوسيله قراردادشيكاگو كه جايگزين تشكيلات متعددي كه بين دوجنگ جهاني وجودداشت شده است ( مانند كميسيون بين المللي هوانوردي هوائي ( C.I.N.A.) وكميته بين المللي فني مستشاران قضائي هوائي
( C.I.T.E.J.A)
سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري ازچهارم آوريل 1947 وارد صحنه عمليات شده است وپس ازيك دوره ماموريت ازمايشي موقت وباتشكيلات موقتي سازماني را بوجود آورد كه حقوق بين المللي آنرا(موسسه متخصص) ناميده است يعني يك تشكيلات بين المللي صالح درعين حال متخصص.
سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري دراجراي صلاحيتهايش با تشكيلات بين المللي ديگر مانند O. N. U. اطاق تجارت بين الملليChambre de Commmerce Internationble اتحاديه تشكيلات هواشناسي بين المللي- اتحاديه بين المللي روابط تلگرافي- اتحاديه پستي جهاني وغير نظامي هنكاري دارد ودرميان تشكيلات بين المللي كه با سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري همكاري ميكند ميتوان شركت حمل ونقل هوائي بين المللي را نام برد.
مركز سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري از مونت رال( Mpntreal) وشعب آن درپاريس – ملبورن ليما ومصر است وداراي شخصيت حقوقي است ودايه كشور صلاحيت قضائي لازم براي اجراي وظايفش دراختيار دارد ارگانها ي مسئول آن عبارتست از مجمع شورا كه درمعيت كميته ها وكميسيونهاي مخصوص انجام وظيفه مينمايد.
الف- مجمع- بموجب ماده 48 كنوانسيون مجمع ازنمايندگان دولتهاي عضو تشكيل شده است وهردولت يك راي دارد وارگان عالي سازمان است وسالي يك مرتبه تشكيل ميشود.
ب- شورا- بموجب ماده و5 كنوانسيون ومواد بعدي وظيفه شورااداره امورجاري تشكيلات ( O.A.C.I) است كه اهم آنهاتهيه واجراي تصميمات مجمع است ومركب از 21عضو است كه از نمايندگان دولتهاي متعهد ودولتهائي كه از لحاظ سرمايه هاي هوائي اهميت بيشتري را حائز وهمچنين دولهائي كه براي تسهيل امور هواپيمائي بين المللي بيشتر مشاركت ميكنند انتخاب شده اند.
شورا داراي يك رئيس ويك معاون كل است ورئيس از ميان اعضاي شورا انتخاب نميشود-شورا در كميته ها وكميسيونهاي مختلفه اي كه بوسيله كنوانسيون يا مجمع ايجاد شده است شركت دارد.
ج-كميته ها وكميسيونهاي O.A.C.I- ايجاد كميته ها وكميسونهاي مبين وظائف مختلفه است-كنوانسيون شيكاگو مستقيما كميسون هوانوردي وكميته حمل ونقل را ايجاد كرده است وبرحسب احتياج يك كميته قضائي-يك كميته مالي يك كميته كمكهاي دسته جمعي بسرويس هواپيمائي هوائي اضافه كرده است.
اختيارات وموارد صلاحيت كميسونهاي هواپيمائي موضوعا فني است وبخصوص موظف است تغييراتي را كه بايستي بضمائم كنوانسيون اضافه شودتهيه كند-وظائف كميته حمل ونقل كه در ماده54كنوانسيون پيش بيني شده موضوعا اقتصادي است وتمام جهت تشكيلاتي –بهره برداري سرويسها –ترافيك –تعرفه-كمك مالي-پست هوائي وغيره را زيرنظردارد.
اختصارات O. A. C. I
مواردصلاحيت O.A.C.I بطور وسيعي درماده 44 كنوانسيون شيكاگو تعريف شده است وازدونظر فني وتجارتي قابل توجه است – وظيفه وسعي آن توسعه اصول وتكنيك هناي هواپيمائي بين المللي است – همچنين مساعدت به تاسيسات وبرانگيختن موجبات ومسائل توسعه حمل ونقل هوائي بين المللي دروظائف قانونگذاري وتصويب آئين نامه قضائي درانيز عهده رادر وظايف مربوط به تصويب آئين نامه را كه وفوق العاده مهم است عبارتست از تهيه وتجديد نظر كردن درضمائم كنوانسيون شيكاگو وظائف قانونگذاري درمطالعه وتهيه طرحهاي قرارداد بين المللي درمواد قابل توجه حقوق هوائي موجود است تهيه فني اين طرحها مربوط به كميته قضائي است – طرحهائي كه يكمرتبه استقراريافته اند بايستي بعدا درقالب هاي معمولي حقوق بين المللي بوسيله يك كنفرانس سياسي كه از نمايندگان دولتها تشكيل ميشود پذيرفته شوند. تشكيلات O.A.C.I وظائف قضائي خودرابوسيله شورا اجراميكند كه براي شناسائي مدافعات ودعاوي مربوط به تغيير اجراي كنوانسيون وضمائم آن صلاحيت دارد- شورا ممكن است درمورد اختلافاتي كه بمسائل هواپيمائي ملي مربوط ميشود بعنوان حكم تعيين شود موافقتنامه هاي دوجانبي كه اكثرا پيش بيني ميكنند كه درصورت بروز اختلاف شورا بعنوان حكم اختلافات بين دولتهاي امضا كننده را مرتفع نمايد.
قانونگذاري وتشكيلات اداري ملت ها
اهميت قوانين وتشكيلات بين المللي بهيچوجه ازرل قوانين اداري ملتها نميكاهددراحترام بحقوق بين المللي بعهده دولتها است كه آنرادرمقام اول قراردهند تاتشكيلات وتمام سرويسهاي مورد توجه هواپيمائي وحمل ونقل هوائي را تضمين كند- قانونگذاري قوانيني را تصويب ميكند كه تشكيلات اداري آنرا اجرا كند اينكه براي اطلاع از چگونگي تشكيلات اداري ملت ها بعنوان نمونه قانونگذاري وتاسيسات اداري فرانسه را مورد ملاحظه ومطالعه قرارميدهيم.
1-قانونگذاري- هواپيمائي ملي بواسطه اهميتي كه دارد وجود يك قوه مقننه كامل مشتمل بريك سلسله قوانين قضائي كه قانون اعتماد آئين نامه هاي مربوط به تصميمات اجرائي بخشنامه ها وغيره را توصيه ميكند.
قانونگذاري فرانسه: قانونگذاري فرانسه دربسياري ازقوانين دقيقتر است ومحصوصا تحت تاثير حقوق بين المللي واقع شده كه مقررات آن دربعض موارد مستقيما از قانون بين المللي حاصل شده است بعنوان مثال براي اثبات نفوذ قانون بين المللي تغيير شكلي را كه درقانون دوم مارس 1957 دررژيم مسئوليت متصدي حمل ونقل داده شده مطالعه كنيم.
قانونگذارفرانسه بخصوص از1919 توسعه يافته مهمترين متن قانون هوائي فرانسه اندگي بعد از جنگ جهاني است ( قانون 31 مي 1924) اين قانون درموارد مختلفه هواپيمائي وحمل ونقل اجراميشود پنج عنوان آن درعناويني تشكيل شده بود كه توسعه قانون مزبوررا درنظر گرفته وعبارت بود از: اقسام هواپيماها- هوانوردي- حمل ونقل از طريق هوا ، خسارات، مسئوليتهاومقررات جزائي بعد ازقانون1924 متون بتعدد قانوني به آن اضافه شدند كه مسائل مختلف ازقبيل فرودگاهها الزامات هوائي – پرسنل خلبانان را مطرح ميكند كثرت وپراكندگي قوانين عيبي بود كه اختصاص بحقوق هوائي نداشت وهمين موضوع قدرتهاي عمومي را بجمع آوري قانون هواپيمائي رهبري ميكرد وبالاخره قانون باكد قواپيمائي ملي بوسيله فرمان 30 نوامبر 1900 رابوجود آورد وقانون 28 مي 1953 رابموقع اجرادرآورد.
اين كه بانظم جديدي شروع بكار كرد وازمجموعه مقرراتي كه درقوانين قبلي وجودداشت استفاده كردوبوسيله قانون مورخ 7 آوريل 908 صورت قانوني بخود گرفت وقوانيني كه مفاد آنها رادراين كد داخل كرده بود نسخ كرد بااين ترتيب كه 1900 يك كد منحصرا قانوني بود اما اثرقانوني اساسي 1958 اين بود كه قسمت عمده مقررات انرادرقلمروآئين نامه ها قرارداد وآن قسمت از مقررات كد كه بوسيله يك فرمان تغيير نيافته بود تصورات قانوني باقي ماندند وآنهائي كه دررديف آئين نامه درآمدند از كد برداشته شد واز1908 كه بدينترتيب مقررات متعدد آن تغيير يافت كه درمعرض ازدست دادن تعدادي از محتواي خود قرارگرفت وفقط بعنوان يك وسيله مزاحم ومستعد براي استنباط خطامورد استفاده قرارگرفت- يك تغيير اساسي دركد لازم بود واين تغيير بوسيله سه فرمان مورخ 30 مارس 1967 انجام شد ازآن ببعد كد شامل سه قسمت شد يك كد قانونگذاري كه شامل مقررات مربوط به ارزش واهميت قانونگذاري است – يك كد مسائل آئين نامه هاي اداري عمومي وفرمانهاي شوراي دولتي است ويك كد كه شامل فرمانهاي ساده است اين سه كد بموازات هم درشش كتاب تقسيم شده اند كه هريك اساسنامه قانونگذاري موضوعي است كه درآن مطرح ميشود كتاب اول اقسام هواپيماها- كتاب دوم فرودگاهها- كتاب سوم حمل ونقل هوائي كتاب چهارم پرسنل خلبانان – كتاب پنجم هواپيمائي سبك ورزشي- كتاب ششم مقررات مختلفه.
كتاب اول به اساسنامه اقسام هواپيماها اختصاص يافته است ومجددا مقرراتي را كه منحصرا از ماده 31 مي 1924 استنتاخ شده است بيان ميكند كه اساس آن وضع ملي يا سجل اقسام هواپيماها( ازجهته ثبت – مليت – مالكيت) وهوانوردي اقسام هواپيماها- خسارات وارده به اشخاص ثالث- ضمانت اجراي جزائي كه از بهره برداري 6 قانوني اقسام هواپيماها جلوگيري ميكند.
كتاب دوم چند قانون وچند فرمان قانوني رادسته بندي ميكند كه مركب از يك اساسنامه واقعي فرودگاه ها است اساسنامه فرودگاههادراين كتاب مانند قوانين مربوط بتابعيت ها نسبت بمنافع هواپيمائي توصيف شده است كتاب سوم اختصاص يافته است بحمل ونقل هوائي وبنحو قابل توجهي مسائل مربوط بروابط متصديان حمل ونقل واستفاده كنندگان دروسائل حمل ونقل رامطرح ميكند وتشكيلات حمل ونقل هوا ئي رامورد بحث قرارميدهد دراين كتاب تنظيم حمل ونقل هوائي آئين نامه ارفرانس Air France ومسئوليت متصديان حمل ونقل باهم مخلوط وآميخته شده است .
كتاب چهارم-اساسنامه پرسنل خلبانان را مطرح ميكند وبالاخره كتاب پنجم خيلي كوتاه وبدون درنظر گرفتن قاعده هواپيمائي سبك ورزشي رامورد توجه قرارميدهد- اين بود اسناد ومداركي كه درحال حاضر اصل قانونگذاري هوائي فرانسه را شامل ميشود اما اين اصول قانوني كه براي درك بهتر واستعمال آسان تهيه شده امروز فقط بااحتياط بكاربرده ميشود.
2- تشكيلات اداري يا L administration
تشكيلات اداري كل كه درفرانسه به اداره هواپيمائي ملي مربوط است درسال 1940 وابسته بوزارت كارهاي عمومي شده است حال آنكه قبلا تابع وزارت هوائي بود. دروزارت كارهاي عمومي هواپيمائي ملي ازيك جهته كلي وعمومي تظاهر نميكندبلكه ازجهته يك تشكيلات خيلي مهم تجلي ميكند كه عبارت است (( ازدبيرخانه وبوسيله فرمان منصوب شد ه است – تشكيلات دبيرخانه بموجب فرمان مورخ31 اوت 1960 كه جايگزين متن هاي قبلي است مشغول كارشده است به موجب اين فرمان S.G.A.C تشكيل ميشود دراداره مركزي بازرسي كل هواپيمائي ملي با سرويسهاي فني مركزي وسرويسهاي خارجي بايد اضافه كرد كه ٍS.G.A.C درتشكيلات مختلفه اي كه جنبه مشورتي دارد حضورپيدا ميكند اداره مركزي مشتمل بر چندين مدير وچندين سرويس است درمعيت سرويسهائي كه سازمان اداري را بوجود ميآورد ( مديركارگزيني ومديراداره عمومي ) مسئول وظائفي هستند كه غير از كارهاي خاص هواپيمائي وظيفه ديگري دارند( مانند كارگزيني – بودجه حسابداري وغيره)
S.G.A.C مشتمل برچندين مديروسرويسهاي متخصص- مدير حمل ونقل هوائي براي اداره حمل ونقل وكارهوائي صلاحيت دارد ازقبيل تعيين احتياجات – جهته يابي- كنترل تنظيم بهره برداري تجاري- اعطاي گواهينامه هاي خلباني اقسام هواپيماها- ثبت.
مدير خلباني هوائي مسئول امنيت ونظم هواپيمائي است همچنانكه مسئول وسائل بهره برداري درفرودگاهها نيز ميباشد مدير تاسيسات هوائي براي اين منظور ايجاد شده تا اقدامات مربوط به زير سازي را تنظيم كند- اداره استخدام تجهيزات اقتثصادي وتجاري اقسام هواپيماها را تامين ميكند- مديرهواشناسي احتياجات هوانوردي را پيش بيني ميكند وتحقيقاتي را درمورد هواشناسي عمومي وهواشناسي جاري انجام ميدهد.
سرويس سازمان هوانوردي ازجهته كارهوائي وكارهاي حمل ونقل صلاحيت دارد كه مسائل مربوط به تشكيل هوانوردي سبك وورزش را مطرح ميكند.
درمعيت اداره مركزي S.G.A.C يك بازرسي كل هواپيمائي ملي وجوددارد كه ماموريت آن آگاه ساختن وزيرومدير كل نسبت به انجام وظائف سرويسها وانجام مطالعات بازرسي ها، ماموريت هاي مجاز- اعمال بازرسيها ي مربوط بحوادث هوائي ميباشد.
S.G.A.C همچنين سرويسهاي فني مركزي دراختياردارد كه مجددا براساس فرمان 4 فوريه 1961 ايجاد شده است وواجد صلاحيتهاي فني فوق العاده وسيعي ميباشد سرويسهاي داخلي S.G.A.C بموجب فرمان مورخ 23 ژوئن 1960 تشكيل شده است بالاخره S.G.A.C تشكيلات تعدادي را دربردارد هرگاه وظائف آنها محدود به كارهاي مشورتي باانجام يك سلسله مطالعات ميشود كه مهمتر ازهمه شوراي عالي هواپيمائي بازرگاني است كه علامت اختصاري ( C.S.A.M) است وواجد يك صلاحيت كلي است كه اجبارابعضي مواقع ناچار به اظهارعقيده است .
شوراي عالي هواپيمائي بازرگاني بوسيله وزير عهده دار هواپيمائي بازرگاني درمورد مسائل مربوط به قلمروهاي متعدد هواپيمائي وحمل ونقل مورد مشاوره واقع ميشود مانند افتتاح يا بستن فرودگاه ، اجازه برنامه خريد مواد بوسيله كمپانيها، اجازه برنامه هاي بهره برداري- برقراري نرخهاي هواپيمائي.-
همچنين درمعيت شوراي فوق الذكر ميتوان شوراي عالي حمل ونقل – شوراي عالي زيرسازي – شوراي عالي هواشناسي- شوراي پزشكي هواپيمائي ملي- شوراي كارگزيني خلبانان حرفه اي هواپيمائي رانام برد- تاسيسات ديگري نيز وجوددارد كه مهمترين آنها را ميتوان آموزشگاه ملي هواپيمائي ذكر كرد كه بموجب فرمان مورخ 28 اوت 1949 بوجود آمده است – اين بود چگونگي فعلي تشكيلات اداري هواپيمائي ملي كه دولت فرانسه مسئول آنست.
مقررات وتشكيلات صنفي موافقت نامه هاي بين كمپانيهاي هواپيمائي
قوانين وتشكيلاتي را كه مورد مطالعه قرارميدهيم خواه دركشورها خواه درروابط بين كشورها كادر قضائي كلي هواپيمائي ملي را تشكيل ميدهد اما مقررات كشورها هراندازه مهم باشد كافي براي تعيين شرائط بهره برداري حمل ونقل نيستند كمپانيهاي حمل ونقل براي رعايت احتياط سعي كرده اند آئين نامه دولتي بائين نامه ومقررات اداري هواپيمائي شركت ميكنند تنها متصديان حمل ونقل ازخطوط هواپيمائي استفاده نميكنند بلكه تشكيلاتي كه مامور سازمان دادن واداره سرويسها ي عمومي حمل ونقل هوائي ميباشند نيز از آنها استفاده ميكننداما احتياطاتي كه از طرف كمپانيها بعمل ميآيد براي بكاربردن سياست حمل ونقل هوائي تنها درمقررات يك جانبه وجود ندارد موسسات حمل ونقل هوائي روي خطوطي كه مورد بهره برداري قرارميدهند با رقابت ساير متصديان حمل ونقل هوائي برخورد ميكند ويااين رقابتها كمپانيها بطرف سازش وهمكاري هدايت ميشوند اين همكاري كمپانيها معلول دلائل قوي است – رقابت بخصوص درروابط بين المللي جدي است وگران تمام ميشود مثلا رقابت است كه متصديان حمل ونقل را وادار ميكند كه هواپيماهاي فوق العاده مدرن دراختيار مسافرين بگذارند حتي اگر هواپيماهاي سيستم هاي كمي جلو هنوز فروش خودرامستهلك نكرده باشد اين رقابت اغلب روي يك منطقه محدود اجرا ميشود بقسمي كه كمپانيها مجبورميشوند بعضي مواقع هواپيماهاي خالي وبدون مسافر رادرساعت مقرربپرواز درآورند. همچنين مسئله رقابت همكاري مخصوصي را بمنظورپائين آوردن نرخها ياالااقل محدود كردن آنها رابموسسات تحميل ميكند- درورنماي تحمل كسربودجه دولتها را بمساعدت كردن بااين همكاريها برمي انگيزد- همكاري موسسات بشكل موافقت دسته جمعي ظاهر ميشود كه معمولا تحت كنترل دولتها است اين موافقتها نتايج كم يا زياد محدودي را دارند موافقتهائي كه با تهور كمتري تنظيم شده اند بهره برداري براي پائين آوردن قيمت تمام شده را براصول عقلائي محدود ومنطبق ميكند- موافقتهاي ديگر قدري دورتر ميروند وبهره برداري رانظم وترتيب ميدهند بدين توضيح كه همكاري كمپانيها ميتواند منتهي به بهره برداري اشتراكي بشود- اين بود قسمتهاي مختلفي كه ميتوان موافقتهناي بين كمپانيها را درميان آنها تنظيم وطبقه بندي نمود اما متصديان حمل ونقل هوائي بازهم پارا فراترگذاشته اند وتشكيل سازمانهاي واقعا اشتراكي را داده اند وسازمانهاي صنفي كه واجد قدرتهاي وسيع از لحاظ امور مربوط بسياست حمل ونقل هوائي ميباشد بوجود آورده اند كه مهمترين اين سازمانها سازمان I.A.T.A است كه از طرف دول شركت بين المللي حمل ونقل هوائي تشكيل شده است A ssociation International de Transport Acrien كه از جهته روابط بين كمپانيهاي حمل ونقل رل
O.A.C.I رادرروابط بين دولتها ايفا ميكند صورت همكاريهاي متصديان حمل ونقل هوائي كه ذيلا مطالعه ميكنيم بدينشرح است .
1-بهره برداريهاي منطقي وعقلائي – اولين موضوع همكاري كمپانيهاي حمل ونقل هوائي كم كردن مخارج بهره برداري از سرويسها با استفاده بهتر از وسائل موجود است اما اين قسم همكاري روي سياستي كه بوسيله هركمپاني درمورد حمل ونقل اعمال ميشود بي تاثير است اين همكاري ميتواند درمورد مسائل وسرويسهاي اداري يا تجاري درمورد وسائل وسرويسهاي فني و بالاخره درمورداستفاده از دستگاههاي هواپيما اعمال شود.
بهره برداري هاي عقلائي سرويسهاي اداري وتجاري بخصوص بصورت موافثتهاي نمايندگي وموافقتهاي بين خطوط درميآيد موافقتهاي نمايندگي اينست كه يك كمپاني نمايندگي خود را درامور تجاري دربعضي از كشورها يا توقفگاههاي معين را بكمپاني ديگر برگذاري نمايد وبوسيله موافقتهناي بين خطوط كمپانيها موافقت ميكنندكه متقابلا بليطها وساير مدارك حمل ونقل يكديكر را محترم بشمارند واين موجب ميشود كه مسافرين ومتصديان حمل ونقل ازتهيه اسناد واعمال زائد خودداري نمايند.
1-موافقتهاي كمك درتوقفگاههاي هواپيماها- همكاري فني اشكال متغيري بخود ميگيرد كه يكي ازآنها كه فوق العاده جاري است موافقتهناي كمك درتوقفگاههاي هواپيما است كه اصطلاحا آنرا
H andling ميگويند اين موافقتهاروي اين فكر پايه گذاري شده كه يك كمپاني بهيچوجه حق ندارد وسائل فني چه كلا مربوط به كاركنان هواپيما ويامربوط به ابزار هواپيما باشد وقبلا كمپانيهاي ديگر همين وسائلي را درآن توقفگاه دراختيارداشته اند درآنجا نگاهداري نمايند بنابراين موافقت H anding عبارت ازاينست كه يك موسسه حمل ونقل اعمالي را كه درسطح زمين فرودگاه بايستي انجام شود از قبيل سرويسهاي مربوط به پيست هاي ( Pistes) فرودگاه ، اعمال مربوط به ترافيك ازقبيل تميز كردن هواپيماها وسواركردن وپياده كردن مسافرين ، بنزين گيري- براه انداختن موتورها وغيره را بموسسه ديگري ميسپارد وبوسيله قراردادهاي ديگر متصديان حمل ونقل ميتوانند ازسرويسهاي متصديان ديگر حمل ونقل استفاده نمايند مثلا براي حفظ ونگهداري براي بازرسي ، تعمير هواپيماها وغيره ودرميان موافقتنامه هاي فني ومهمتر ازهمه موافقتنامه فني مشترك است كه بين عده اي از كشورها بخصوص كشورهاي اروپائي بوجود آمده وبشكل يك شركت همكاري است كه محل آن دربروكسل است وعنوان آن:
Societe international Telcconumcationd Aeronautiques وعلامت اختصاري آن S. I. T. A است .
3- همكاري بمنظور استفاده ازوسائل پرواز كه منظور ارآن تامين استعمال عاقلانه تر وكاملتر هواپيماها است اين همكاري بتوسعه معمولي وسائل پروازقد منتهي ميشود كه اصطلاح خارجي آن Banolisation- است ( La banalisation) يك فن قضائي نيست بلكه يك روش اقتصادي استفاده از هواپيماها است اين رويه بيك كمپاني اجازه ميدهد كه ازهواپيماهاي كمپاني ديگركه چه بسا ازمليت ديگريست استفاده كند بدينترتيب مثلا يك هواپيماي فرانسوي كه بين پاريس ورم پرواز ميكند علاوه برآمد ورفت روزانه اش ميتواند براي پرواز ديگري مورد استفاده واقع شود- همچنين يك كمپاني ايتاليائي كه پرواز بين رم – ناپل- يا رم مادريد را انجام ميدهد مجبورخواهد بود كه علاوه بر پروازهاي معمولي خود دراين نقاط پروازهاي ديگري بنمايد.
Bbanabsalion اجازه ميدهد به كمپاني ايتاليائي كه هواپيماي فرانسوي راكه درطول روزهيچ كارنكرده مورد استفاده قراردهد ورويه قضائي دراينخصوص اجاره خود هواپيماوكرايه كردن آن باكليه تجهيزات است.خارج ازموافقتهاي مختلفه وقابل توجه بهره برداري هاي عاقلانه متذكر ميشويم كه هواپيمائي اروپائي- ارفرانس ك ال ام- سابنا-سويس ار- ب.ا.آ. ( Air France- K- LMB.E.A-Sissair) بين خودشان يك سازمان مطالعه بخصوص ازجهته اقتصادي تشكيل داده اند كه مركزآن دربروكسل است وبنام Rescarch . Bburean خوانده ميشود كه علامت اختصاري آن A.R.B است ازجهته كليات مختلفه متعهد ميشوند كه شرايط بهره برداري را بهبود بخشندولي كاملا مستقل مينمانندچه ازلحاظ مفهوم اين بهره برداري وچه ازجهته تحقيق واجراي آن اماكمپانيها ميتوانند همكاري خود را تانقطه تنظيم فعاليتهناي خودشان بجلو ببرند.
نظم وترتيبت دادن بهره برداريها- درموضوع نظم وترتيب نمونه خيلي قديمي را كه موافقتنامه Pool است درنظر ميگيريم موضوع موافقتهاي Pool تنظيم آئين نامه مشترك بوسيله كمپانيهاي شريك است كه دربعضي ازسرويسهايشان بطوركامل عوائد حاصله ازاين سرويسها را مورد استفاده مشترك قراردهند بااين ترتيب موافقت نامه Pool ازنظر امضا كنندگان آن متضمن يك اشتراك بخصوص ومعين از مفهوم بهره برداري تجاري است ( موضوع آئين نامه مشترك سرويسها ممكن است بتثبيت ساعات – تعمير سرويسها – تعمير راهها وخط مسيرها سازمان تغيير خط سير ياC orresondances .وغيره باشد)
سازمان تغيير خط سيرمنافع (( مزيت موافقتنامه هناي Pool اينست كه سرويسها را از تكرارپرواز برحذرميدارد وبخطوط هوائي يك كمپاني اجازه ميدهد كه با خطوط هوائي كمپاني ديگر عضوPool موافقت كند واين آئين نامه مشترك با قراردادن عوائد حاصل ازتغيير مسيرها بنفع سرويسها تكميل ميشود وبالاخره اين درآمدها بادرنظر گرفتن عوامل مختلفه ازحيث تعداد كيلومترهائي كه هرشركت پرواز كرده – نوع هواپيماهاي مورداستفاده وغيره بين كمپانيها تقسيم ميشود- موافقت هاي P ool اكثرا درمعيت موافقتهناي ديگري نيزنيستند كه مخصوص پائين آوردن نرخها- قيمتهاي تمام شده براي كمپانيها، نمايندگي H andling وغيره ميباشد درميان روشهاي ديگر نظم بهره برداري ميتوان مبادله ومعاوضه جاده اي راميان چند كمپاني نام برد.
بهره برداري مشترك- موافقتنامه P ool علاوه براينكه بعضي ازسرويسهاي كمپانيها را بهمكاري واميدارد آنها را ازيكديگر جدانگاهميدارد- بهره برداري مشترك از طرف كمپاني هاي متعهد عبارتست ازاينكه هركمپاني براي تمام ياقسمتي از فعاليتهاي تجارتي خود قائم مقامي تعيين ميكند كه عبرتست از سازمان مشترك كه سرويسها را بحساب شركت اصلي( مادر) اداره خواهد كرد اين بهره برداري مشترك قطعا تابع رژيمهاي قضائي متغيير است سازمان مامور اداره شركت ميتواند واجد مسئوليت اخلاقي باشد يا نباشد همچنين ميتواند اختيارات كم وبيش وسيعي داشته باشد اما اگر بهره برداري شركت متوجه شود كه نميتواند فقط يك موافقتنامه Pool ساده را يك حسن تفاهم ناپايدار باقي بماند شركت كنندگان درآن هدايت ميشوند كه بين خودشان يك ارگان واجد شخصيت اخلاقي يا به عبارت ديگر يك جامعه مشترك تشكيل دهند تشكيل يك چنين سازماني وقتي كه بوسيله كمپانيهاي تلف كه متعلق بچند دولت خارجي است بموقع اجرا درآيد مواجهه بااشكال ميشود درچنين موردي كمپانيهاي عضو جامعه مشترك مجبور شده اند كه يك شخصيت اخلاقي بين المللي ايجاد كنند.
درحقوق هوائي سازمانهائي ازاين قسم اعم ازاينكه وجودداشته باشند يا درحال باشد بايستي بطورجداگانه تحت مطالعه واقع شوند زيرا هريك واحد اساسنامه ملي مربوط بخود ميباشد.
سازمان ياتا I. A. T. A
سازمان ياتا كه حروف اول:L’ association international du TransportAeri است دراوايل سال 1945 درهاوانا تشكيل شده است واكثركمپانيهاي اي راكه حمل ونقل هوائي بين المللي انجام ميدهند گردآورده است ( به استثناي كمپانيهاي مربوط به دولتهاي بلوك
درحال حاضر تشكيلات ياتا فقط ادامه سازماني است كه در1919 درلاهه ايجاد گرديده است وبدون شك موسسه بي سابقه ايست كه بوسيله هواپيمائي ملي بوجود آمده است شركت بين المللي منتصديان حمل ونقل است كه ازدودسته اعضاء گروه بندي شده:
فعال – اعضاي شريك ومقرآن مون ترال M ontreal است هدفهاي ياتا آنرا بصورت يك سازمان تعاون براي دفاع از منافع حرفه اي معرفي نميكند( آنچه كه هدف متصديان حمل ونقل است ) بلكه بصورت آنرا يك سازمان واقعي بين المللي دولتي درآورده است كه هدف آن تكميل مقرراتي است كه بوسيله دولتها براي سازمانهاي حمل ونقل ملتهنا وضع شده است بعلاوه ياتا كوشش ميكند كه مسئله رقابت بين اعضايش صورت منظم درآورد.
سازمان ياتا خود مركب ازيك مجمع عمومي ويك كميته اجرائي است كه كميته اجرائي دراجراي وظايفش دركميسيونهاي مخصوص ديگر ازقبيل كميته مالي- كميته اجرائي- كميته فني- كميته پزشكي – كميته مشاوره ترافيك حضورداردياتا همچنين آژانسهاي ترافيك جالب توجهي دارد كه هريك مربوط بقسمتي ازيك منطقه بزرگ جهانست
كنفرانس آمريكا كه محل آن درنيويورك ، كنفرانس اروپا وافريقا وخاورميانه كه مقرپاريس وكنفرانس آسيا واستراليا كه مقر آن سنگاپور است اين كنفرانسها بخصوص مطالعه پذيرش ترافيك ها وتعرفه مسافرين ومال التجاره ها اختيارات مهمي دارند
ترافيك سالي دومرتبه باهم درهمين محلها تشكيل ميشوند وهدف آنهاحل مسائل مشترك است وموضوع قابل ملاحظه اينست كه تصميمات كنفرانسهاي ترافيك اصولا بوسيله هيچيك ازسازمانهاي ياتا بعهده تعويق افتد.
بنابراين ياتا بصورت سازمان پيچيده اي درميآيد كه درعين حال موثروحامي زورمند سازمانهاي بين المللي ودولتها وهمچنين ادارات مشترك مربوط بموسسات سهيم ميباشد اعمال ياتا قابل ملاحظه است وفقط بعضي ازآنها را ميتوان شمرد تهيه طرح تعرفه نرخهاي بين المللي كه بوسيله دولتها تصديق شده است شرايط حمل ونقل مسافرين – بار- مال التجاره ياتا يك اطاق بنام Chamdre de Compensation دراختيار كمپانيها ميگذارد احترام به اساسنامه وآئين نامه هايش را كه بوسيله متصديان حمل ونقل وآژانسهاي مسافرتي پذيرفته شده باضمانتهاي اجرائي سنگين وموثر تضمين ميكند
اين بود كادر قضائي كه شرايط انجام وظيفه هواپيمائي كشوري را تعيين ميكند ومركب است از:
1-معاهده هاي چند جانبي چه آنهائي كه روابط حقوق خصوصي رابين متصديان حمل ونقل ومصرف كنندگان يا اشخاص ثالث تشكيل ميدهند وچه معاهده هائي كه شرايط عمومي هواپيمائي واعطاي بعضي از آزاديها را مقررميدارد( مانند آزاديهاي فني منبع سرويسهاي منظم – وپنج نوع آزادي منبع سرويسهاي غير منظم)
2-معاهده هاي دوجانبي كه محتوا ومتن معاهده هاي چند جانبي تصريح ميكند وآزادي هوارا به سرويسهاي منظم اعطا ميكند.
3- قوانين وآئين نامه هاي بين ملتهنا.
4- موافقتنامه هاي بين موسسات حمل ونقل هوائي
خلباني ورانندگي هوائي
پرسنل هواپيما تنها شركت دراجراي وظائفي كه متضمن هوانوردي است نخواهد بود بلكه صنعت حاصل وظائف آن اساسنامه جداگانه اي به پرسنل آن ميدهد – درپرسنل هواپيما يك مسئوليت بخصوص متوجه فرماندهان است بنابراين ابتدا اساسنامه كلي پرسنل هواپيما وبعد از وضع فرمانده را مورد مطالعه قرارميدهيم .
1-اساسنامه پرسنل هواپيما- قانون هواپيمائي ملي فرانسه درماده 1-421 پرسنل خلبانان حرفه اي را اينطور تعريف ميكند((.. اشخاصي كه عادتا بشغل هوانوردي اشتغال دارند خواه بحساب خودشان خواه بحساب ديگران بايك هدف انتفاعي يادرمقابل دستمزد))
بطوركلي پرسنل هواپيما بوسيله قرارداد كارحقوق خصوصي به كارفرماي آن بستگي دارد اما طبيعت اين حرفه دولت را مجبور كرده است كه بآن توجه كند وقوانين بخصوصي را كه از هرجهته مخصوصا ازجهته امنيت دقيق وقابل استفاده باشد مقرربدارد بالاخره دراساسنامه كلي هواپيمائي بعضي ازمقررات اهميت قابل ملاحظه اي بخود ميگيرند بخصوص مقرراتي كه توجه به پيش بيني دارند.رژيم قضائي كه ذيلاآنراشرح خواهيم دادفوق العاده وسيع وازمقررات مختلفه تشكيل شده است كه اهم آنها عبارتست از : مقررات كنوانسيون شيكاگو ( ماده 30 ومابعد آن ) منضمات كنوانسيون مزبوربخصوص ضميمه يك – متون متعدد حقوق داخلي بخصوص كتاب چهارم قانون هواپيمائي ملي فرانسه .
الف – پرسنل هوانوردي ودولت
دولت دخول درحرفه هوانوردي اوشرايط اجراي آنرا بقوانين دقيق برگذار ميكند. وظايفي كه بايستي پرسنل هواپيمائي برعهده بگيرد مختلف است بهمين جهت قانونگذار دراين پرسنل طبقه بنديهائي كرده است اولين طبقه بندي مربوط ميشود به پرسنل هواپيمائي پرسنل هواپيماازجهته ارتباط باوسائل مختلفه هواپيما بدينترتيب كه فرمانده وهدايت كننده هواپيما جزء دسته A – سرويس دركنار موتورها- ماشين ها- دستگاهاي لازم براي هواپيمائي جرء دسته B سرويس دركنار وسائل مادي ديگر ازقبيل دستگاههاي عكسبرداري هواشناسي وسائل مخصوص امور زراعتي وباراشوتهاي ورزشي درجزء دسته C – سرويسهاي تكميلي جزء دسته D ميباشد.
دسته بندي ديگري ازحيث طبيعت كاري را كه افراد انجام ميدهند نيز بعمل آمده است آنست كه دراين دسته بندي سه طبقه مشخص ميشوند- پرسنل آزمايش وهواپيمائي 2- پرسنل حمل ونقل هوائي 3- پرسنل كارهوائي براي اينكه شخصي كه اختصاص به پرسنل هوانوردي حرفه اي داشته باشد بايستي نامش دردفاتري كه ارتباط بگروهها وقسمتهاي مربوطه است ثبت شود اين دفاتر ثبت چهار نوعند كه يكي ازدسته هاي D. C. B. A ارتباط دارند وبه قسمتهاي آزمايش – حمل ونقل وكارتقسيم ميشوند – ثبت نام دردفاترثبت كه به امتيازات چگونگي وكيفيت شخص هوانورد حرفه اي بستگي دارد تابع مجموعه اي از شرايط مانند مليت – شرافتمندي- استعداد ولياقت است داشتن مليت فرانسه اصولا لازم است درفرانسه براي ثبت نام شرايطي لازم است كه از آنجمله عدم محكوميت بحبس بعلت ارتكاب جنحه يا جنايت برضد عفت عمومي واخلاق حسنه است اما درمورد شرائط استعداد ولياقت اين شرائط فني وفيزيكي ست استعداد فيزيكي بشرايط پزشكي كاملا دقيق مربوط ميشود كه بوسيله آئين نامه هائي مقررشده است ( اين آئين نامه ازضميمه اول كنوانسيون شيكاگو الهام گرفته است) استعداد فني براي افراد قسمتهاي A.B.C. ذكر شده وپرسنل فني هواپيمائي خوانده ميشود درمقابل مهمانداران وخدمه پرسنل تجارتي هواپيمائي را تشكيل ميدهند استعداد فني افراد بااعطاي گواهينامه ها وديپلم ها وتخصص هائي كه بموجب قوانين مصوبه ملي مقررشده وبا مقررات ضميمه يك كنوانسيون شيكاگو مطابقت دارد احراز ميشود- گواهينامه ها عنوانهائي هستند كه اطلاعات نظري وعملي راتصديق ميكند، ليسانسها بيك دوره محدود وجديد بعد ازتحقق بازرسي دوره اي استعدادهاي لازم اختصاص ميابد وعنوانهائي هستند كه ضمانت اجرائي استعداد وحقوق رادارند وحاكي از اينست كه وظائف پيش بيني شده را دركنار دستگاههاي هواپيما انجام داده اند امتيازات شغل تخصص مخصوص مشاغل ومقامهاي ليسانس براي خلباني بعضي ازاقسام هواپيماها درشرايط معين پروازبراي استفاده كردن ازتجهيزات معين را تعيين ميكند.
ديديم كه شرايط بدست آوردن گواهينامه ها- ليسانس ها- وتخصص(1) دقيفا بوسيله قدرت هاي حاكمه عمومي تحت عنوان شوراي پرسنل هواپيمائي حرفه اي تعيين شده اند.شناسائي بين المللي گواهينامه ها وليسانسها بوسيله مقررات كنوانسيون شيكاگو تضمين شده است وبراي كشورهائي كه عضو كنوانسيون نيستند بوسيله موافقتنامه هاي دوجانبي شناخته شده است .
ب- انجام كار- همانطوركه درمورد شغل خلباني پذيرش آن بصورت قانوني درآمده اجراي آنهم تحت مراقبت دقيق است ( مستقل ازقوانين ومقررات پليس هواپيمائي است كه افراد هوانورد بايستي دراجراي وظايفشان به آن احترام بگذارند ) ودراين علت قوانين مختلف شرائط تركيب تجهيزات را تعيين ميكند تجهيزاتي كه براي بهره برداري اختصاص داده شده تابع مقررات فرمانده هواپيما است وبموجب قوانين مقرردردستور مورخ 20 اوت 1965 كه بوسيله تصميم مورخ 29 دسامبر1961 تحريف شده بوجود آمده است – همچنين بموجب مواد قانوني مدت كارپرسنل هوانوردي نيز تعيين شده است خطاهائي كه ضمن آزمايشهاي حرفه اي واقع ميشود بوسيله يك قدرت انضباطي متخصص داراي ضمانت اجرائي است وازقدرت كارفرمامجزاست اين حاكميت بوسيله يك شوراي انضباطي بموقع اجرادرآمده است وازقدرت كارفرما مجزاست . اين حاكميت بوسيله يك شوراي انضباطي تعيين شده است وميتواند مخصوصا بي اعتباري موقت يا دائم ليسانس ها با بطلان ثبت دفاتررا اعلام نمايد . بالاخره قانون هواپيمائي كشوري سازماني را مامور مراقبت دائم برشرايط اجراي حرفه مخصوص آماده ساختن آن براي تطبيق يا تحول قانون هواپيمائي نموده است كه شوراي پرسنل هوانوردي حرفه اي هواپيمائي كشوري ناميده ميشود چنين بنظر ميرسد كه دولت بصورت كاملا دقيقي ورود وكارپرسنل هوانوردي را كنترل ميكند اما كنترل شغل بموجب قراردادهاي كارحقوق مشترك مربوط به موسسات ميشود.
ج- پرسنل هوانوردان وكارفرما- پرسنل خلبانان بموجب قراردادكاركه تابع اصل حقوق عمومي است باكارفرمايش پيوستگي دارد يعني بقانون كار وصلاحيت شوراهاي حل اختلاف بين كارگر وكارفرما بستگي دارد معهذا اين قانون كار تابع بعضي ازمقررات مخصوص قانونگذاري هوائي كه درقانون هواپيمائي غير نظامي گنجانده شده نيزنميباشد – قانون تجويزميكند كه قرارداد كار پرسنل خلبانان بصورت نسبي باشد وحداقل مزد ماهيانه تضمين شده كمك هزينه مرخصي- شرائط فسخ قرارداد درموارد بيماري- نقص عضو- مرگ وغيره را تثبيت وتصريح ميكند- قرارداد كار بايستي شرائط عمومي اجراي شغل از قبيل مقررات مربوط بمساعدت پرواز را محترم بشمارد- كه هوائي غير نظامي شرايطي را كه بموجب آن قرارداد را خاتمه ميدهد بصورت قانون درآورده است آنچه كه مربوط به كمپاني ازفرانس ميشود قراردادكارفردي يا شرايط اساسنامه پرسنل هوانوردان كه مورد تصويب وزارت كارهاي عمومي واقعشده منطبق است .
پيش بيني يا P revoyance
احتمال خطرات بخصوص حرفه خلباني به برقراري يك رژيم متخصص درامر پيش بيني منجر شده است – احتمال مخاطرات كمتر متكي براساس خطر مرگ ناشي از تصادف است وبيشتر متكي بمقتضياتي است كه بشخص هوانورد تحميل ميشود وغرض ازآن انجام شرائط مربوط به استعداد فيزيكي است كه مرتبا بوسيله آزمايشات پزشكي بازرسي ميشود يك حادثه بسياركوچك يا يك بيماري ممكن است منجر به ازدست دادن اجازه نامه خلباني بشود كه با النتيجه ملازمه يا عدم امكان پرواز دارد از طرف ديگر دراين حرفه سن خلبان نميتواند از يك حد متوسط كه معمولا قدري پائين است تجاوز كند وبهمين علت است كه مقررات خاص پيش بيني به احتمال مخاطرات ازجهته عدم توانائي ورويه بازنشستگي بستگي دارد.
فرماندهي هواپيما – براي اجراي هرپروازمتصدي بهره برداري بايستي يكنفر فرمانده تعيين كند كه تجهيزات تحت فرمان او باشد- فرمانده بموجب تعريفيكه درضمائم كنوانسيون شيكاگو بعمل آمده خلبان مسئول هدايت وامنيت درطول پرواز است فرمانده كه بالاجباريك خلبان است دراجراي وظائفش تابع دوهدرت است يكي كارفرماي متصدي حمل ونقل كه بوسيله قرارداد كار به او بستگي دارد وديگري اداره ايكه بايستي بقوانين ودستورات كلي آن بخصوص وقتي قوانين ودستورات مزبورمنظورشان تامين پليس هوانوردي هوائي است احترام بگذارد.
شخص فرمانده نيز سه دسته وظائف دارد1- وظائف تجارتي 2- وظائف فني 3- وظائف اداري كه دونوع اخير اهميت بشتري دارند.
وظائف تجارتي يعني سهيم بودن فرمانده دراداره امور تجارتي موسسه كه درعمل شامل وظايف بسيارمختصري ميشود بخصوص كه هوائي غير نظامي اعلام ميدارد كه فرمانده هواپيما نسبت بدستگاه امين ومسئول بارآنست امااين دو موضوع را تعريف نميكند.
وظيفه فني فرمانده فوق العاده مهم است درانجام وظائف فني فرمانده مسئول اجراي ماموريت خود كه هدايت هواپيما است ميباشد اين مسئوليت اوراتابع سه الزام مينمايد.اجراي ماموريتي كه از طرف بهره بردار تعيين شده اطاعت كردن درقوانين ودستورات قدرتهائي كه برعهده پليس هوانوردي است ، حفظ وتامين امنيت نسبت به هواپيما كه وظيفه اخير بعنوان وظيفه اصلي برساير ملاحظات رجحان دارد- فرمانده ابتدادرتهيه وفراهم آوردن مقدساتي كه براي پرواز لازم است شركت ميكند بعد نقشه پرواز را مورد ملاحظه قرارميدهدوبعد پرواز رااجرا ميكند فرمانده بايستي تمام قوانين ومقررات را مطمح نظر قراردهد وبخصوص بمجموع قوانيني كه براساس كنوانسيون شيكاگو وضمائم آن وكد هواپيمائي غيرنظامي تصويب شده احترام بگذارد اما فرمانده هنگام اجراي ماموريتش بايستي اگر پيش آمدي بشود تامين امنيت وسلامت هواپيمايش رابرساير امور ترجيح دهد براي تامين اين نطر حتي ميتواند دستورات بهره برداررا تغيير دهد وپرواز را بتاخير بياندازد يا معلق بدارد ويا ازراه اصلي منحرف شود وانجام اين اعمال اگر براي تامين امنيت وسلامت لازم باشد نه تنها موجب فسخ قرارداد كارنميشود بلكه مخارج آنهم بعهده بهره برداراست – فرمانده براي تامين سلامت هواپيما استثنا ميتواند قوانين ومقررات هوانوردي ودستوراتيكه سازمانهاي مسئول به اوميدهند ناديده بگيرد وظيفه اداري- وظيفه اداري- وظيفه اداري فرمانده نيز فوق العاده دقيق است اين وظيفه فرمانده را وادار ميكند كه باداره امور بررسي سوانح وحوادث شديد همكاري كند ومخصوصا فرمانده تامين امنيت داخل هواپيما را از نظر وظيفه پليسي برعهده دارد. فرمانده مسئول امنيت داخل هواپيما بايك نظم صحيح ميباشد از نظر اجراي وظيفه پليسي فرمانده ميتواند افراد زير را از هواپيما پياده كند اعم ازاينكه مسافر يا خدمه هواپيما باشند ويا تعدادي ازمحمولات هواپيمارا بكاهد.
رژيم فضائي هواپيما
بهره برداري ازحمل ونقل هوائي متضمن استفاده ازوسائل مادي قابل ملاحظه ايست درميان اين وسائل آنچه ازهمه مهمتراست مطالعه وسيله نقليه يا بعيارت ساده هواپيما است هواپيما ها سرمايه هائي هستند كه نه تنهنا خودشان داراي صفت خاص فني ميباشند بلكه رژيم قضائي آنها نيزبنوبه خود رژيم خاصي است اين رژيم قضائي نتيجه اجراي كنوانسيون شيكاگو ومنضمات آن ( مواد 6و7و8 ضمائم)وقانونگذاري داخلي است – اين آئين نامه ها ازنقطه نطر سرمايه بودن هواپيما را تابع اساسنامه قضائي ميكند كه دراصل تابعيت آن بستگي دارد وازطرف ديگر اينموضوع درعمل مخاطراتي را پيش ميآورد وآن وفور اساسنامه وقوانيني است كه شرايط بكاربردن هرهواپيما را توصيف ميكند.
سجل واساسنامه قضائي هواپيما- قسمت عمده حقوق قابل اجرا درمورد هواپيما مربوط بتابعيت آن ميشود كه به ثبت آن بستگي دارد.
تابعيت وثبت – كنوانسيون شيكاگو هاوي مقررات صريح درمورد تابعيت وثبت هواپيما است – بموجب كنوانسيون هواپيماها تابعيت دولتي را داراميباشند كه دردفتر ثبت آنها به ثبت رسيده باشند( ماده 17 كنوانسيون) هرهواپيما بايستي يك تابعيت داشته باشد زيرا ثبت اجباري است اما يك هواپيما بيش از يك تابعيت نمي تواند داشته باشد زيرا يك هواپيما فقط دريك جاي ميتواند به ثبت برسد وممكن است گاه تابعيت آن برحسب تغيير ثبت تغيير كند ( ماده 18 كنوانسيون) گواهي ودليل تابعيت هرهواپيما بايستي با گواهي ثبت آن درداخل هواپيما نصب شده باشد( ماده 19 كنوانسيون) بالاخره تابعيت وثبت هرهواپيما بايستي بوسيله علاماتي آشكار باشد وروي هواپيما ها نوشته شده باشد(ماده 20 كنوانسيون) قوانين مربوط به ثبت – اعطاي گواهينامه ها- علامت تابعيت وثبت بوسيله مراجع قانونگذاري هردولت تثبيت شده اند امنا اين قوانين بايستي با كنوانسيون شيكاگو وضمائم آن بخصوص باضميمه 7 كد مربوط است به ثبت اقسام هواپيماها منطبق باشد همانطوركه كنوانسيون شيكاگو بنحودقيقي اصول تابعيت هواپيما را تعيين ميكند سازمان بين الملل هواپيمائي غير نظامي از چندين سال قبل تدريجا بتهيه يك كنوانسيون درمورد اساسنامه بين المللي هواپيما مبادرت ورزيده است دراين طرح بخصوص تعيين اينكه درمورد وقايعيكه دفعتا درداخل هواپيما روي ميدهد چه قانوني قابل اجراست ( مخصوصا جرائمي كه درداخل هواپيما روي ميدهد) وفرمانده هواپيما درموقع بروزاين قبيل وقايع وجرائم چه اختيارات وقدرتي دارد توجه شده است اما اين طرح هنوز بجائي نرسيده است .
اساسنامه هواپيما- اصولا قوانين حقوق داخلي اساسنامه قضائي هواپيما را هدايت ورهبري ميكنند ازجهته طبيعت قضائي هواپيما مانند يك مال منقول توصيف ميشوداما كد هواپيمائي غير نظامي ازجهته قضائي صفات وخواصي به اين مال منقول ميدهد كه ازچند نقطه نظر آنرا بمالكيت غير منقول نزديك ميسازد بدين توضيح كه اگر حق مالكيت را مورد ملاحظه قراردهيم نام نويسي هواپيما دردفتر ثبت آنرا دررديف اموال غير منقول قرارميدهد كه اينموضوع آنرا از شمول ماده 2379 قانون مدني فرانسه خارج ميكند زيرا بموجب ماده مزبوردرمورد اموال منقول تصرف دليل مالكيت است – قطع رابطه مالكيت يك هواپيما بايستي بوسيله نوشته اي تاييد شود وبدون مدرك كتبي وثبت دردفاتر از نظر اشخاص ثالث هيچگونه اثري ندارد- از طرف ديگر هواپيما ممكنست موضوع قرارداد يك اجاره واقع شود كه براي كمپاني هاي حمل ونقل هواپيمائي منافع قابل ملاحظه اي دربردارد اجاره يك هواپيما تابع مقرراتي است كه دركد هواپيمائي غير نظامي تصريح شده است اين مقررات چه از نقطه احترام به الزامات قانوني وچه از جهته مسئوليت خسارات وارده به اشخاص ثالث بين مالك ومستاجر هواپيما رابطه تضامني برقرارميسازد- بموجب بعضي شرايط قرارداد اجاره ممكنست دردفاتر ثبت به ثبت برسد واينموضوع موجب ميشود كه مالك از مسئوليت تضامني معاف شود دراينمورد كسي مسئول است كه خسارت حاصله ناشي ازخطاي اوباشد نتايج اجاره هواپيماها آنرا موضوع يك طرح كنوانسيون بين المللي ( سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري) قرارداده است وبراس سازمان دادن بمسئوليتهاي مالك ومستاجر هواپيمائي كه حمل ونقل هوائي را انجام ميدهند اختصاص يافته است – همچنين كد هوائي ودعاوي مربوط به ضبط وفروش اموال بدهكار بمنظور پرداخت بطلبكاروضبط ونگاهداري اموال رامقررميدارد
قوانين ومقرراتي كه استفاده وبكاربردن هواپيمارا توصيف ميكنند
هواپيماها وسائلي هستند كه ممكنست بكاربردن آنها موجب خطراتي بشود بهمين علت است كه بكاربردن هواپيما تابع مقررات وكنترلهاي دقيق است – اولين موضوع اين مقررات اينستكه پرواز با هواپيماهائي كه دروضع قابليت پرواز نيستند اكيدا ممنوع است – ازطرف ديگر كارفني هواپيماها نيز دقيقا برطبق مقررات است بالاخره مقررات مختلفه بازرسيهائي را كه بمنظور تضمين احترام باين قبيل مقررات تعيين شده است مقرر ميدارد.
گواهي قابليت هوانوردي يا پرواز – آئين نامه اصلي را مقرر ميدارد كه بموجب آن يك هواپيما نميتواند پرواز كند مگر اينكه قابليت پرواز داشته باشد واين قابليت پرواز بوسيله گواهينامه بخصوص تاييد شده باشد( ماده 1-133 كنوانسيون شيكاگو) – براي صدور اجازه پرواز بين المللي هواپيمائي كه گواهينامه قابليت هوانوردي بوسيله دولتها به آنها اعطا شده است ودرهمان كشورها به ثبت رسيده اند كنوانسيون شيكاگو شناسائي متقابل اين اسناد را مقرر داشته است- گواهي قابليت پرواز كه بوسيله يك دولت عضو كنوانسيون اعطا شده است چنانچه برطبق شرائط صادر شده باشد بايستي ارزش آن از طرف ساير كشورهاي متعهد شونده عضو كنوانسيون شناخته شود وشرائط مزبور معادل يا بالا تراز حداقل شرائطي كه كنوانسيون شيكاگو مقررداشته باشد- اين شرائط همان شرائطي هستند كه درضميمه 8 كنوانسيون شيكاگو ذكر شده اند درفرانسه گواهي قابليت هوانوردي يا جواز عبور كه ميتواند بجاي گواهي قابليت هوانوردي بكار برده شوند تابع مقررات فرمان 8 آوريل 1900 است اين متن ابتدا نوع هواپيماهائي را كه براي گواهينامه قابليت پرواز تابع تصميمات متخذه هستند تعيين ميكند مانند هواپيماهاي بدون موتورهليكوپترها واقسام هواپيمائي كه درهيچيك از رسته هناي هواپيماهناي داخل نميشوند ذكر ميكند واز طرف ديگر دستور كار اقسام مدارك واسناديرا كه قابليت پرواز اقسام هواپيماها را تاييد ميكند شرح ميدهد ماننده گواهينامه قابليت پرواز عادي كه قابليت پرواز معمولي را تجويز ميكند- گواهينامه مخصوص براي دستگاههاي آزمايشي ومطالعه اي ، پروازهاي مخصوص مانند مسابقه وغيره- گواهينامه محدود كه فقط اجازه پرواز بر فراز خاك فرانسه يا قلمرو تحت حكومت فرانسه را دارد- جوازعبور كه فقط پرواز را درشرائط محدود اجازه ميدهد.درماه آوريل 1960 يك كنوانسيون اروپائي امضا شده است كه هدف آن تسهيل آزادي يا اعتبار گواهينامه قابليت پرواز هواپيمائي است كه درخاك يك دولت متعهد شناخته شده وبيك كشور متعهد ديگر صادر شده است .
بهره برداري فني اقسام هواپيماها- بهره برداري خط سيرهاي حمل ونقل يا پرسنل پرواز شان نيست – شرائط فني كارهواپيماها بوسيله هردولتي تعيين شده است وآنها را وادار به احترام بهواپيماهاي كشور خودشان يا هواپيماهاي كشورهاي بيگانه مينمايد اما دولتهاي عضو كنوانسيون شيكاگو مجبورند كه آئين نامه خودشانرا باآئين نامه هاي قابل اجراي كنوانسيون تطبيق دهند اين آئين نامه كه كيفيت فني پروازها را تعريف ميكند دستخوش تغيير وتحولند- قوانيني كه درحال حاضر درفرانسه درحال اعتبارواجرا است عبارتند از فرمان 15 فوريه 1951 – فرمان سوم اوت 1960 – فرمان 24 ژانويه 1961 – وبراي هواپيماهاي خارجي كه درفضاي خاك فرانسه پرواز ميكند ماده 15-141 – D كد وفرمان 7 سپتامبر 1960.
ازيك حالت كلي استفاده فني از هواپيماها تابع مجموعه قوانين پليسي طي مسيرهاي هوائي است كه بعدا مورد مطالعه قرارميدهيم ومي بينيم كه قدرتهاي عمومي براي اينكه آنهنا را وادار به احترام كنند وسائل مختلفه بازرسي دراختياردارند
زيرسازي فرودگاهها
پروازهاي هوائي بطور دقيقي بزيرسازي مربوط ميشوند بعبارت ديگر پروازهاي هوائي بخطوطي كه بوسيله جاده هاي هوائي وفرودگاهها برقرارشده اند مربوط ميشوند- درمبحث زير سازي وضع فرودگاهها كه مسائل پيچيده قضائي را مطرح ميسازند مشخص ميشود از طرف ديگر مجموعه وسائلي كه براي اجازه پرواز باكمكهمائي كه براي اجازه پرواز هاي هوائي اختصاص داده شده اند تعيين ميشود- دراين مبحث قرارگرفتن قوانين كشوري با قوانين بين المللي درمقابل يكديگر امنيت وتامين – وحدت شكل قوانيني كه تابع سازمان فرودگاهها وكمكهاي پرواز هستند مطالعه ميشود- فن قضائي معمولي اجراي خود را درمواد قانوني مييابد كنوانسيون شيكاگو اصول را مقرر ميدارد وقوانين كشوري اختيارات لازمه را ميگيرد ومحتواي آنرا با ضمائم كنوانسيون تطبيق ورده بندي ميكند.
فرودگاه
هواپيماها اجبار قانوني دارند كه برسطح فرودگاهها قراربگيرند بموجب كدهوائي غير نظامي فرانسه غير ازموارد فرس ماژور هواپيماها نميتوانند جز درسطح فرودگاههائي كه منظماتاسيس شده اند بزمين بنشينند يا پرواز كنند دراصطلاح زبان فرانسه فرودگاه را A erodrome ( 1- زمين مهيا شده براي فرود وبرخاستن هواپيماها كه داراي زير سازي كافي است يا A eroport مجموعه تاسيساتيكه يك شهر يا يك ناحيه براي فرود وبرخاستن واستقراروتعمير هواپيماهاي خود تخصيص داده است ميگويند اما منظور از فرودگاه محل پرواز وفرود آمدن هواپيماهنا است كه تاسيسات فني وتجارتي بخصوص ازنظر ترافيك بين المللي درآن توسعه يافته است فرودگاه همچنين عنواني است براي تعيين شخصيت حقوقي كه مامور سازمان دادن- توسعه وبهره برداري تاسيسات حمل ونقل هوائي است ودرهمين معني است كه مفهوم فرودگاه پاريس درك ميشود- تحت عنوانهاي حقوق فرودگاه تمام اراضي ياسطح آبي كه بخصوص براي فرود يا اززمين بلند شدن ومانورهاي هواپيماهاترتيب يافته است مشخص ميشود ومفهوم احتياجات ترافيك وسرويس هواپيماها نيزازآن استنباط ميشود اما بدنيال تعريف ساده اي كه از فرودگاه ميشود سطح زمين فرودگاه درحقيقت خود را بشكل يك تصور ذهني پيچيده ومشكل نشان ميدهد وعلت آن اينست كه فرودگاه بايستي به احتياجات متعدد ومتغير پاسخ بدهد تمام فرودگاهها داراي خصائص فني مشابه نيستند اختلافات زيادي فرودگاههائي را كه براي هواپيمائي سبك ، هليكوپتر، حمل ونقل داخلي يا بين المللي وغيره ساخته اند از يكديگر متمايز ميسازد وبدنبال اختلافات فني به تعداد طبقه بندي منتهي ميشود.
فرودگاهها را ميتوان برحسب شخصي كه آنهنا را بوجود آورده واز آنهنا بهره برداري ميكند برحسب صفت فني آنها، برحسب استفاده از آنها( فرودگاه گمركي يا فرودگاهي كه براي طي مسيرهاي هوائي عمومي ساخته شده) آيا براي فعاليتهناي خاص اختصاص داده شده دسته بندي كرد- دسته بندي فرودگاهها بخودي خود مسئله پيچيده ودقيقي را تشكيل ميدهد كه تنوع استفاده از هواپيماها را نيز مد نظر قرارميدهد واين دسته بندي ها نتايج قضائي مهمي دارد كه درعين حال برقوانين ومقررات عمومي ايجاد، طرز عمل ونوع اداره وبهره برداري از فرودگانها موثر واقع ميشود- اين بود وجوه اصلي فرودگاهها اساسنامه كه رژيم مخصوص بعضي ازآنها بخصوص فرودگاه پاريس را مورد مطالعه قرارميدهيم .
1-قواعد عمومي ايجاد وطرز عمنل فرودگاهها- روش قضائي فرودگاه بوسيله مقررات كد هوائي غير نظامي تعريف شده است اين مقررات شرائط ايجاد، بخدمت گماردن استفاده، بازرسي فرودگاهها همچنين الزاماتي كه براي حفظ آنها اختصاص داده شده تعيين كرده اند وقتي كه دولت ابتكارعمل را دردست گرفت به ايجاد فرودگاهها بوسيله فرمان وزارتي يا فرمان بين الوزراء تصميم گرفته شد- چنانچه شخص ديگري غير ازدولت بخواهد فرودگاهي بوجودبياورد انجام اين كار جز بااجازه دولت امكان پذير نيست واين اجازه تحت شرائط مختلف به فرودگاههائي كه براي پروازهاي عمومي مفتوح شده است وفرودگاههائي كه ايجاد آنها براي پرواز عمومي نيست اعطا شده است اين اجازه نامه ممكن است درموارد بي شماري كه بوسيله كد ذكرشده است استرداد- ابطال يا محدود شود. مثلا چنانچه فرودگاه حائز شرائطي كه ضمن اجازه نامه ذكر شده نباشد يا پس از گذشت دوسال از تاريخ ايجاد آن بتواند براي فرود هواپيماها مساعد باشد، يا اگر بنظر برسد كه براي پروازهاي هوائي خطرناك است – فرودگاهها مطيع بازرسيهاي اداري وفني ميباشند كه بوسيله مامورين دولتي انجام ميشود- قوانيني كه فوقا تذكر داديم براي تمام فرودگاهنها بي تفاوت است – بعضي از فرودگاهها تابع مقررات خاص وبسيارصريح ميباشند مانند فرودگاه هائي كه براي پروازهاي عمومي باز است ، همچنين فرودگاهنهائي كه فرود بعضي از هواپيماهناي فني وبخصوص درآنها تجويز شده است – كد همچنين اساسنامه فرودگاههائي كه براي پروازهناي عمومي بكار نميروند تصريح ميكند اين فرودگاهها سه نوعند:
1-فرودگاههائي كه براي انجام كارهاي اداري دولتي اختصاص داده شده 2-فرودگاههائي كه براي استفاده هاي محدودتعيين شده( مانند آموزشگاه خلباني آزمايشهائي كه بعنوان مدل پرواز بروز انجام ميشود)3- فرودگاههائي كه براي پروازهاي خصوصي تعيين شده وافراد بخصوصي براي استفاده شخصي آنهارا ساخته اند.
2- اداره فرودگاهها- سازمان فرودگاهها براساس فرمان 28 ژوئن 1960 پي ريزي شده است اين متن حقوق مشتركي را از رويه اقسام هواپيماهما تشكيل ميدهد درعين حال به بعضي از فرودگاهها كه تابع يك رژيم خاص هستند نيز اجازه ميدهد كه بطور مستقل باقي بمانند- درمورد فرودگاههائي كه تابع حقوق مشترك هستندسه موضوع قابل بحث است – قواعد عمومي سازمانها- نحوه بهره برداريها- وسائل مالي- سازمان كلي براساس تيتر سوم فرمان 28ژوئن 1960 بناشده است واين عنوان دربالاي فرودگاه كه تابعيت هواپيمائي غير نظامي دارد نصب شده است – يكنفر بعنوان فرمانده فرودگاه تحت نظرمدير منطقه هوائي غير نظامي قرارگرفته است درهر منطقه سرويسهناي داخلي اداري هوائي دائر شده است – فرمانده فرودگاه داراي اختيارات ذيل است :1- تضمين طرزعمل سرويسهائي كه مامور امنيت پرواز هوائي وبهره برداري فني ميباشند 2- بازرسي نحوه كار سرويسهائي كه مامور بهره برداري تجاري هستند بشرط آنكه اين بهره برداريها مربوط به دولت نباشد وبخصوص وقتي كه موضوع بهره برداري يك امتياز است –3- بازرسي تمام سرويسها وسازمانهاي هم آهنگ براي طرز عمل وتامين فني حمل ونقل هوائي وبطوركلي بازرسي تمام فعاليتهاي هوائي كه روي باند فرودگاه درحال اجرا است كه دركناراين آئين نامه مقررات فرودگاههاي مارسي وبردو كه جزء فرودگاههاي مهم توصيف شده اند تابع وضع بخصوص هستند وبوسيله يك مدير فرودگاه اداره ميشوند كه ميتواند وظائفش را با وظائف مدير ناحيه هوائي دريك محل انجام دهد- براي هرفرودگاه يك كميسيون مشورتي اقتصادي ويك كميسيون مشورتي هوائي ميتوان ايجاد كرد. 3- فرودگاهها واحد يك اساسنامه مستقل.
اين فرودگاهها عبارتند از فرودگاههائي كه بهره برداري ازآنها براساس قوانين بخصوصي است كه ناقض حقوق مشترك است وبعد به آن اشاره ميكنيم
كمكهاي پرواز هوائي
فرودگاهها يكي ازعناصر زيرسازي لازم براي پروازهاي هوائي جديد است اشكال كاردرتوسعه وسائل فني كمك پرواز است كمك پروازهاي هوائي امروز يك مسئله اساسي است – هواپيماهاي متعدد وسريع السير شب وروز ودرتمام اوقات پرواز ميكنند وروز بروز برتعداد وسرعت آنها افزوده ميشود ودربعضي از كشورها كه پرواز زياد است آسمان را مي پوشانند درنتيجه لزوم ايجاد سازمانهائي درسطح زمين براي اداره وراهنمائي آنهنا درموقع پرواز وودرموقع بزمين نشستن روزبروزبيشتراحساس ميشود اين سرويسها درسطح زمين فرودگاه مطيع دودسته اوامر ميباشند يكي تامين امنيت پرواز وديگري جلوگيري از بخطرانداختن وضع اقتصادي وصرفه جوئي كه اين دو درآن واحد بايستي انجام شودوجمع اين دوامر هميشه به اساني ميسر نيست زيرا تسريع براي بزمين نشستن هواپيماها از نظر صرفه جوئي ضرورت دارد مخصوصا براي هواپيماهاي غول پيكري كه تاخير دربزمين نشستن آنها ملازمه با مصرف مقادير زيادي بنزين دارد اما تامين امنيت ايجاب ميكند كه به آهستگي وكندي بزمين بنشينند- وقتي كه درامر پرواز بايستي مورد ملاحظه واقع شود وجود كمكهائي را ايجاب ميكند واين مسئله براي پروازها وجود كمكهائي را درحد اعلاي مهارت فني ضروري مينمايد- ازطرف ديگر پرواز هوائي يك عمل بين المللي است كه درحدكمال است دريك مسافرت يك هواپيما اغلب ازروي چندين كشور عبورميكند بااين ترتيب هواپيما درقلمرو قوانين مشتركي كه بوسيله كنوانسيون شيكاگو وضمائم آن انشاء وشديدا بكشورها تحميل شده است نميباشد اين مسائل نيز دركنوانسيون تعهدات قطعي براي كمكهاي پروازهوائي بوجود آورده اند بالاخره لزوم كمكهاي پرواز با چنان شدتي احساس ميشود كه كنوانسيون شيكاگو براي موارد عجز دولتها يا براي نواحي كه ازطرف دولتها مقاطعه كاران صالح برگذار شده كيفيت وچگونگي ايجاد كمكها را از جهته اداره وضع مالي دسته جمعي تاسيسات لازمي را پيش بيني كرده است واينك عواملي كه كمكهاي پروازهاي هوائي را تشكيل ميدهند مورد مطالعه قرارميدهيم 1- سازمان كمكهاي پرواز هوائي 2- كيفيتهاي اداره وضع مالي آنها.
پرواز هوائي ممكن است از وسائل قديمي پرواز استفاده كند ( پرواز به اعتبار كواكب) اما اشكال پرواز هوائي بتوسعه تاسيساتي كه درسطح زمين براي هدايت وسائل پرواز اختصاص داده شده اند منتهي شده است امروزه اگر يك همكاري قطعي درسطح زمين وجود نداشته باشد پرواز بدون احتمال مخاطرات شديد ممكن نخواهد بود درميان كمكها بايستي وسائل ارتباطي، مخابراتي وكمكهاي تلويزيوني وراديوئي را تصريح كرد وسائل ارتباط مخابراتي مجموعه وسائلي است براي ايجاد ارتباط بين زمين وهوا يا براي يك نقطه از سطح زمين بنقطه ديگر- منظور ازاين وسائل تسهيل پرواز ودادن تذكرات وتعليمات لازم بهواپيماها بخصوص درموقع پرواز است مانند كابل هوا شناسي – سرويس اطلاعات هوائي – سرويسهاي تلويزيوني كه دربعضي مواقع وجود مخابراتي از قبيل حريق وغيره را درسطح زمين به اطلاع خلبانان ميرساند- سرويس راديوئي وغيره اينها هستند عوامل مادي مهم كه كمكهاي پروازهاي هوائي را تشكيل ميدهند حال بايستي ديد چگونه اين وسائل درسازمان ووضع اداري بكاربرده ميشوند.
سازمان كمكهاي پرواز هوائي – وسائل فني كمك پرواز هوائي كه فوقا اشاره شد بايستي درسطح زمين مستقر باشند وبر طبق دستورات كلي سازمان بين المللي هواپيمائي غير نظامي دولتها بايستي اين وسائل را بكار ببرند ازاين نظر وسائلي كه بكاربرده ميشود موضوع يكي از تقسيمات جغرافيائي واقع ميشوند كه درچهارچوب آن سرويسهاي مسئنول پرواز هوائي تشكيل يافته اند.
تقسيم جغرافيائي كمكهاي پروازهوائي سرويس وسائل كمكي:
كمكهاي پروازهاي هوائي مجموعا اجازه بازرسي فضاي هوائي را ندارند اما هواپيما ها هنگام پرواز بايستي بتوانند تعليمات لازم را در طي پروازشان بدست بياورند به اين علت است كه در كادر تقسيم جهان بوسيله تشكيلات بين المللي هواپيمائي ملي در مناطق پرواز هوائي بفضاي بازرسي( منطقه وناحيه بازرسي) ومنطقه اطلاعات پرواز تقسيم ميشوند منطقه باز رسي بموجب ضميمه دوكنوانسيون شيكاگو عبارتست از فضاهاي هوائي بازرسي شده كه در بالاي هم سطح معيني از زمين بمنظور ارتباط واقعشده است وعبارتند از فضاهايئي كه قاعده زيرين آنها موازي باسطح زمين است وبراي مراحلي از پروازها ميباشند كه هواپيما ها نخواهند بزمين بيشينند بلكه قصد دورزدن يا نزديك شدن را دارند اين فضا ها ميتوانند بشكل دالان هاي هوائي را بخود بگيرند كه راههاي هوائي مساعد را براي پروازهاي متقاطع تشكيل ميدهند يا ميتوانند بشكل استوانه يا مكعب وغيره باشند كه در اطراف فرودگاه براي اجازه نزديك شدن يا منتظرماندن هواپيما ها استقرار يافته است وتشكيل مناطق بازرسي نهائي را ميدهد ودر داخل اين محوطه درهاي ورود يا خروج خطوط هوائي باز ميشود مناطق بازرسي نهائي بوسيله سازمان نواحي بازرسي تكميل شده اند.
نواحي بازرسي عبارتند از فضاهاي هوائي بازرسي شده كه بطور افقي در سطح زمين گسترده شده است وفضاهاي كنترل شده اي هستند كه مماس بازمين ميباشند وبراي بزمين نشستن هواپيما ها مناسبند بااين ترتيب در يك قلمرو معين دراطراف يك فرودگاه يك ناحيه بازرسي وجود دارد كه قسمت بالايي آن بيك منطقه بازرسي نهائي متصل ميشود بنابراين درفضاهاي كنترل شده يك هواپيما از زمين بلند ميشود يا بزمين مي نشيند،در يك ناحيه كنترل ودر حين مراقبت در يك خط هوائي پرواز ميكند ومنتظر ميماند يانزديك ميشود بيك منطقه كنترل نهائي.
فضاهاي كنترل باتوسعه هرچه بيشتر وسائل كنترل پروازهاي هوائي مشخص ميشوند اما فقط يك قسمت از فضاي هواي را تشكيل ميدهند-در خارج از اين فضاهاي كنترله هوابه منظقه اطلاعات پرواز تقسيم شده است اين مناطق عبارتند از فضاهاي هوائي كه در داخل آنها اطلاعات پرواز وسرويس اعلام خطر را براي هواپيماها تامين كرده اند واين مناطق ممكن است با سرحدات يك مملكت برخنورد كند وبدين ترتيب قلمرو خاك فرانسه تقسيم شده است بسه منطقه اطلاعات پرواز كه عبارتند از پاريس-مارسي-بردو –اين بود تقسيم جغرافيائي مسائل كنترل پروازهاي هوائي-تقسيمات ديگري نيز ميتواند وجود داشته باشد مانند منطقه تجسسات ونجات،منطقه اطلاعات عالي يا كنترل وغيره كه در اين تقسيم جغرافيائي هوائي بسرويسها مسئول ارتباط پيداميكند.
سرويسهاي خط سير هوائي-قانوني كه در قلمرو خاك فرانسه سرويسهاي پرواز هوائي راتشكيل ميدهد فرمان 13ماه مي1975است اين متن از مقررات ضميمه 11كنوانسيون شيكاگو حاصل ميشود اين متن ها ماموريت سرويسهاي پرواز هوائي را تعيين ميكنند كه عبارتند از:جلوگيري از تصادم ها چه در هوا وچه در زمين تسريع وتنظيم پروازهاي هوائي فراهم آوردن آموزشهاي لازم واظهار نظرهاي مفيد براي اجراي پروازها اعلام آماده باش درموارد ضروري سرويسها وتجسسات ونجات.
سرويسهاي پروازهاي هوائي اصولا از سرويسهناي بازرسي پرواز هوائي تشكيل شده اند سرويسهاي اطلاعات پرواز – سرويسهاي آماده باش- سرويسهاي بازرسي هوائي بقضاي كنترله ( ناحيه يا منطقه كنترله) مربوط ميشوند اين سرويسها به كنترلهاي خاص- كنترل ناحيه اي كه بوسيله يك مركز كنترل ناحيه اي عمل ميكند وصلاحيت آن تنظيم پروازها وجلو گيري از تصادفات درجريان مراحل پرواز وموقع فرود آمدن وبلند شدن هواپيما درسطح زمين است تقسيم ميشوند – كنترل نزديك شدن بوسيله يك برج مراقبت فرودگاه يا يك مركز كنترل نزديك شدن عمل ميشود وصلاحيت آن تنظيم پروازها واحتراز از تصادفات درجريان مانورهاي عزيمت ورسيدن بمقصد است كنترل فرودگاه بوسيله يك برج مراقب انجام ميشود ووظيفه آن جلوگيري از برخوردها درسطح هواي مانور است تنظيم پرواز وممانعت از برخورد هواپيماهاي درحال پرواز نيز از وظايف برج مراقبت است ويك هواپيما درجريان پرواز پيوسته تحت فرمان آنها است – سرويسهاي اطلاعات پرواز وسرويسهناي آماده باش بنواحي اطلاعات پرواز ارتباط دارند سرويسهاي اطلاعات پرواز براي هواپيماها يي لازم را روي شرائط هوا ووضع فرودگاه وتمام موضوعاتي كه امنيت پرواز را بكند فراهم مينمايد.
وظيفه سرويسهاي آماده باش اعلام آماده باش بسرويسهاي مسئول تجسسات وهواپيماها است – اين بود سازمانهاي اساسي مسئول پرواز هوائي اما اين سازمانها خودشانرا درناحيه قلمرو محدود كشورها يا درقسمتي ازاين قلمروها اجرا ميكنند كشور فرانسه به منطقه اطلاعات پرواز تقسيم شده است اما باازدياد سرعت هواپيما ها كنترل واطلاعات كوچك بنظر ميرسد از پاريس تا رم يك هواپيما ميتواند ازچهارمنطقه اطلاعات پرواز عبور كند كه فقط در يكي از آنها مثلا ژنو چند دقيقه كه تجديد سازمان سرويسهاي پرواز هوائي براي چند كشور اروپائي لازم است از كشورها از قبيل فرانسه بريتانياي كبير-آلمان وغيره قراردادي بنام قرارداد اروپائي Eurocontrole در تاريخ 13دسامبر1960امضا كرده اند بوسيله امضا كنندگان آن براي ايجاد يك سازمان مشتركي كه مامور تنظيم پرواز در فضاي مافوق فضاهاي كنترل ونواحي اطلاعات پرواز است موافقت كرده اند وخود را اعتماد متقابل دانسته اند كه بوسيله دولتهاي عضو پرواز فضاهاي زيرين را نمايند-اين قرارداد تنها نمونه ايجاد قرارداد بوسيله چند دولت نيست در افريقا هم يك آژانس براي امنيت پروازهاي هوائي تشكيل شده است كه برطبق محدودي بين فرانسه ودولتهائي كه سابقا متحد فرانسه بوده اند امضا شده است. . ..

محمد باقر اعتمادي

نوشته های مشابه
نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي
حقوق هوائی ایران
آزادي هاي هوائي در حقوق هواپيمائي بازرگاني
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۱ دیدگاه

  1. با سلام وضمن عرض خسته نباشید

    مطلب بسیار مفید ی بود بار علمی بالایی داشت بالخص دو مبحث اساسنامه ها و قواعد عمومی با توجه به حجم مطلب وشایستگی اطلاعات مندرج در ان کمال تشکر را دارم به امید ارائه مطالبی بیشتر از این بحث.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*