۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

زندانهاي هلند وموسسات وابسته به آن

زندانهاي هلند وموسسات وابسته به آن نویسنده : دكترتقي فقيه بطوريكه در شماره نهم سال گذشته اعلام نموديم يكي از زمينه هاي اساسي كارمامطالعه در خصوص زندانها وبررسي امور وشرايطي است كه به بهبود محييط داخلي زندان وپرورش روحيه تازه درزنداني وايجاد وسايل تنبيه او منجر ميگردد. درسال جديد موضوع كار درزندان مورد بحث قرارگرفت […]

زندانهاي هلند وموسسات وابسته به آن

نویسنده : دكترتقي فقيه

بطوريكه در شماره نهم سال گذشته اعلام نموديم يكي از زمينه هاي اساسي كارمامطالعه در خصوص زندانها وبررسي امور وشرايطي است كه به بهبود محييط داخلي زندان وپرورش روحيه تازه درزنداني وايجاد وسايل تنبيه او منجر ميگردد. درسال جديد موضوع كار درزندان مورد بحث قرارگرفت وازاين شماره گزارشي را كه دكتر تقي فقيه از زندانهاي هلند تهيه كرده اند بنظر خوانندگان ميرسانيم .دقت نظر وبررسي دكتر فقيه كه توام با مصلحت انديشي اجتماعي است گزارش ايشان را ازهر لحاظ قابل استفاده ميسازدواميد واريم بتوانيم درشماره هاي آينده وضع زندانهاي كشوررا مورد مطالعه قراردهيم .

مجله حقوقي

تاقبل از سال 1951كه قانون جديد اصول سازمان زندانها در هلند بتصويب رسيد سازمان زندانهاي هلند برمبناي قانون مجازات مصوب سال 1886استوار بود.

ماده يازدهم قانون مجازات هلند مقررميداشت وحبسهائي كه مدت آن پنج سال يا كمتر باشد وهمچنين حبسهاي زائدبرپنج سال در پنج سال اول بطور انفرادي صورت ميگيرد ، ولي بعد از جنگ اول جهاني براثر تحول اوضاع بموجب قانوني به و زير دادگستري اختيار داده شد كه مجازاتهاي حبس را بطور دسته جمعي ودرهرجا كه مناسب بداند اجراكند.

اما اين اختبار قانوني كافي نبود تامبناي ثابتي براي يك سيستم نو ومترقي در اداره امور زندانهتا بوجود آورد وباگذشت زمان وتغييرات وتحولاتي كه در فاصلخه بين دوجنگ در تمام شئون كشورهاي اروپائي پديدار شد وعلي الحصوص پس از خاتمه جنگ دوم جهاني وآزادي هلند فكر اصلاح اداره امور زندانها دراين كشور قوت گرفت وبالاخره كميسيوني تحا نظر آقاي فيكFICK

نايب رئيس ديوان عالي كشورمامور گرديد دراين باره مطالعات لازم نموده گزارشي تهيه نمايد .

كميسيون مذكور درسال 1947نتيجه مطالعات خود را بوزير دادگستري وقت تسليم نمود.

دراين گزارش توصيه شده بود كه براي اصلاح سيستم زندانها بايد روش زندان انفرادي ودسته جمعي تواما مورد قبول قرارگيرد وبرحسب شخصيت زنداني طرز اجراي مجازات تغيير پذير باشد.

ضمنا كميسيون مذكور اظهار عقيده كرده بود كه زندانيها بايد طبق موازين منطقي طبقه بندي شده ودر مورد كار در زندانها وچگونگي گذراندن ايام فراغت محبوسين ترتيب صحيحي اتخاذ گردد وهمچنين كميسيون نظر داده بود كه در مورد انتخاب كارمندان زندانها بايد دقت بيشترش شده وتعليمات لازم بآنها داده شود ودر هر زندان كارمندي به منظور حفظ منافع اجتماعي زندانيان تعيين گردد.

گزارش كمسيون فيك تاثير زيادي در اصلاح سيستم زندانهاي هلند نمود وبالاخره در 21دسامبر 1951قانون اصول سازمان زندانها بتصويب قوه مقننه رسيد واز اول ماه ژوئن1953

موقع عمل گذاشته شد ودر 23ماه مه 1953نيز بموجب فرمان ملكه هلند مقررات داخلي زندانها اصلاح گرديد وآئين نامه جديد وبهتري جانشين آنئين نامه سابق شد .ماده 26قانون جديد اصول سازمان زندانها مقررميدارد كه :

،، مجازات حبس واجراي آن بايد باز كشت زنداني را بزندگي اجتماعي تسهيل وآماده كند،،.

بموجب قانون مذكور ماده 11قانون مجازات عمومي اصلاح وبجاي آن ماده ذيل بتصويب رسيد.

،مجازات حبس بايد يا بطور دسته جمعي كامل يامحدود ويا بطور انفرادي برحسب شخصيت زنداني اجرا شود،وماده 12قانون مجازات عمومي نيز بطريق ذيل اصلاح گرديد:

،هرزماني بايد حتي الامكان در سازماني كه متناسب با شخصيت ومدت محكوميت اوباشد زنداني شود.،

بموجب قانون جديد يك شوراي مركزي مشور تي مركب از 42نفر در پايتخت كشور براي ا داره امور زندانها تشكيل ميشود كه يكنفر از اعضاي آن طبق فرمان ملكه برياست شورا منصوب ميگردد وشوراي مذكور داراي سه قسمت ميباشد . يك قسمت مربوط بزندانها وقسمت ديگر مربوط بنگهداري زندانياني است كه داراي اختلالات رواني ميباشند وقسمت سوم مربوط بامور زندانيان پس از آزادي است وشوراي مشورتي حق دارد نظريات خودرا درباره امور مربوطه باطلاع وزير دادگستري برساند ووزير دادگستري نيز در مواقع لزوم از نظريات شوراي نامبرده استفاده مينمايد .اين شورا لااقل سالبي يكبار تشكيل جلسه داده وگزارشي از اقدامات ونطريات خود بوزير دادگستري تسليم ميدارد .

طبق قانون جديد اصول سازمان زندانها ، موسساتي كه مامور نگهداري زندانيان ميباشد بسه دسته تقسيم ميشوند.

1-زندانها،

2-بازداشتگاهها،

3تيمارگاهها.

درزندانها منحصرا مجازات حبس اجرا ميشود.

دربازداشتگاهها متهميني كه از طرف مراجع قضائي تحت تعقيب هستند وآزادي آنها منافات باتعقيب جرم وكشف حقيقت دارد وهمچنين محكوميني كه مدت محكوميت آنها بحبس كمتر از سه ماه ميباشد نگهداري ميشوند.

در مركز هرشهرستان لااقل يك بازداشتگاه تاسيس ميشود وزندان وباز داشتگاه زنان اززندان وبازداشتگاه مردان مجزااست وبازداشتگاهها نيز اززندانها متمايز وهر كدام مستقلا اداره ميشود.

تيمارگاهها موسساتي هستند كه اشخاص مبتلا باختلالات رواني واخلاقي به آنجا فرستاده

ميشوند واين موسسات تحت نظر اطباء امراض دماغي اداره ميگرد

درقانونمدذكور پيش بيني شده كه وزير دادكستري بايد زندانهاي متفاوت براي اشخاص محتلف ترتيب دهد واز جمله جوانان را در زندان مخصوصي زنداني كند.

طبق اين قانون اداره امور زندانها بعهده وزير دادگستري گذاشته شده وهر زندان تحت نطريك رئيس اداره ميشود.

قانون تصريح كرده است كه كليه زندانيان وهمچنين كسانيكه در تيمارگاهها بسر ميبرند ومحكوميتي كه در باز داشتگاهها زنداني ميباشند موظف هستند كاري متناسب با استعداد وذوق خود در حدود مقررات داخلي زندان انجام دهند ولي بازداشت شدگان ملزم بكار در باز داشتگاه نيستند واگر مايل باشند ميتوانند در كارگاههاي باز داشتگاه بكار مشغول شوند.

ميزان دستمزدي راكه در ازاي اين كارها بزندانيان داده ميشود وزير داد گستري تعيين ميكند ونصف دستمزد زنداني بوسيله ر ئيس زندان وطبق مقررات براي خريد مايحتاج در اختيار زنداني قرار ميگيرد ونصف ديگر آن در صندوق محصوص ذخيره ميشود ومنحصرا هنگام آزادي زنداني بوي تحويل ميگردد.

مدت كاررا نيز قانون 48ساعت درهفته مقررداشته است ضمنا قانون پيش بيني نموده كه رئيس زندان بايد تاحد امكان براي حل مشكلات اجتماعي ناشي از زنداني شدن محبوسين اقدامات لازم معمول بدارد وسرويس مخصوصي بنام سرويس تعاون اجتماعي درهرزندان براي اين منظور انجام وظيفه ميكند .

درقانون پيش بيني شده كه اگر زندانيان يابازداشت شدگان رفتاري خلاف مقررات داخلي اين موسسات نمايند رئيس موسسه ميتواند برحسب اوضاع واحوال يكي از مجازات هاي انظباطي ذيل را در باره آنهتا اجرا كند:

1-حبس در يك سلول انظباطي ،

2-حبس دريك سلول انضباطي،

3-استعمال در يك سلول انضباطي هنگام بيكاري ،

4-منحصراآب ونان دادن بجاي غذا ي معمولي،

پائين آوردن درجه وطبقه زنداني در زندانهائي كه زندانيان درجه وطبقه يندي ميشوند،

محروميت از ملاقات بستگان ونوشتن يادريافت نامه ،

7- محروميت از مطالعه كتاب يا روزنامه ويا حق استفاده از فروشگاه زندان يا ساير مزاياي ديگر.

مجازاتهاي بند 1و2و4و6و7حداكثر براي مدت چهارهفته ومجازات بند 3 حداكثر براي مدت پانزده روز.ومجازات بند 4در صورت تجاوز از دوروز دوروز درميان قابل اجرا است . درصورت محكوميت بمجازات انضباطي بند1محروميت از هواي آزاد حد اكثربراي مدت يك هفته امكان پدير است .

هيچيك از اين مجازاتها قبل از اخذ توضيح اززنداني واستماع اظهارات اوقابل اجرانميباشد.

بوزير دادگستري طبق اين قانون اجازه داده شده كه در مو ا.قع معين وخاص اجراي مجازات سالب آزادي را حد اكثر براي مدت 3كته بتاخير اندازد وهمچنين وزير دادگستري مجاز است كه بااخذ تضمين كافي در موارد معيني زنداني را موقتا از زندان خارج سازد.

ناگفته نماند كه درعمل اين مقررات دقيقا بموقع اجرا گذاشته نميشود بلكه روساي زندانها كه اغلب اشخاص بصير ومطلع دركارخود ميباشنداجازه دارند برحسب ضرورت وتشخيص خود مقررات را بنفع زنداني تعبير وتوجيه نمايند.

اين بود اصول كلي ونكات برجسته قانون جديد اصول سازمان زندانها در كشور هلند وازآنجا كه تشكيلات جزائي هركشور ارتباط تزديك باسيستم زندانهاي آن دارد بي مناسبت نيست كه دراينجا شمه اي ازسازمان جزائي هلند نيز بيان شود.

درقانون جزاي كشور هلند برخلاف اكثر از كشورهاي اروپائي تفكيكي بين جنحه وجنايت نشده واصولا دادگاهي بنام ديوان جنائي وهمچنين هيئت منصفه وجود ندارد بلكه شعبه جزائي دادگاه شهرستان بكليه امورجزائي اعم از جنحه وجنايت رسيدگي ميكند ورسيدگي بپرونده هاي خلافي بعهده قضات دادگاه بخش گذاشته شده است ورسيدگي جزائي نيز داراي سه مرحله بدايت – استيناف وتميز است .

دادگاههاي بدايت واستيناف ازسه نفر قاضي ودادگاه تميز از پنج نفر ودادگاه بخش ازيك قاضي تشكيل ميشود ودر بعضي موارد ساده وغيرمهم برحسب تقاضاي دادستان دادگاه بدايت نيز بايك قاضي تشكيل ميگردد.

دادسراي شهرستان درعين حال دادسراي دادگاه بخش نيز ميباشد ولي دادگاه استيناف وتميز براي خود دادسراي جداگانه دارند.

پليس دركشورهلند حق دارد مظنونين ومتهمين بارتكاب جرائم رابراي مدت دوروز ولدي الاقتضا تادوروز ديگريعني مجموعا چهارروز درتوقيف نگهدارد وبعد از انقثضاي اين مدت موظف است پرونده را تحويل مقامات قضائي بدهد.

باز پرسهانيز ميتوانند هرمتهمي را فقط شش روز درتوقيف نگهدارند واين مدت رابراي شش روز ديگر ميتوان تمديد كرد ولي بعدازاين تاريخ فقط دادگاه شهرستان محل وقوع جرم ميتواند برحسب تقاضاي دادسرا اجازه توقيف براي مدت سي روز بدهد واين مدت عنداللزوم قابل تمديد ميباشد.

كليه قضات در كشور هلند حرفه اي بوده وقضات غير حرفه اي مانند كشور سويس (درفرانسه درمورد رسيدگي بجرائم مربوط باطفال)وجود ندارد وميتوان گفت كه سازمان جزائي كلا دراختيار قضات حرفه اي وسازمان زندانها دراختيار وزير دادگستري است بعلاوه برعكس سيستم جزائي فرانسه وبعض كشورهاي ديگر درقانون جزاي هلند حداقل مجازات براي هرجرم معين نشده وفقط براي كليه جرائم يك حداقل حبس كه يك روز باشد پييش بيني گرديده كه آنهم جز دربعض جنايات وجنحه هاي مهم قابل تعليق ميباشد مثلا در مورد جنايت قتل حداكثر مجازات حبس دائم ياحبس موقت تابيست سال ميباشد(مجازات اعدام دركشورهلند از 1886باينطرف ملغي گرديده است )معذلك قاضي هلندي براي تعيين مجازات خفيف تر كاملا آزاد است واز نقطه نظر قانون ميتواند قاتلي را بيك روز حبس بدون تعليق محكوم سازد وازاين مقدمه ميتوان چنين نتيجه گرفت كه قاضي هلندي نقش مهمي در رژيم زندان مملكت خود بازي ميكند ومخصوصا درمورد تعليق مجازاتها دخالت قاضي دررژيم زندان بخوبي مشهود ميشود چه قانون بقاضي اختيار داده كه بسياري از مجازات هاي سالب آزادي را تعليق نمايد وتقريبا درتمام موارد باستثناي قتل وبعض جرائم مهم از قبيل اعمال منافي عفت وخيانت بكشور قضات عملا متهمين رابمجازات حبس ياتعليق محكوم ميسازند ودرموارد خيلي مهم محكوم عليه تحويل زندان داده ميشود.

دربعض موارد نيز قاضي متهم را بمدتي حبس محكوم ميكند كه مقداري از آن اجرا وبقيه تعليق ميشود ودر مدتي كه مجازات تعليق شده ممكن است محكوم عليه تحت نظارت يك مرجع صلاحيتدار قرارگيرد.

دونكته ديگر درقانون جزاي هلند داراي اهميت مخصوص ميباشد وذكرآن دراينجا بي فايده نيست :

يكي اينكه تقريبا دركليه پرونده ها ي جنحه وجنايت كه عليه متهمي براي باراول تشكيل ميشود گزارشي بنام ،ورقه تحقيقا ت مقدماتي ، وجود دارد كه از طرف اعضاي سازمانهاي ملي مخصوصي كه دولت هم آنهارابرسميت شناخته وشرح آن بطورتفصيل خواهد آمد تهيه ميگردد.

اين گزارش متضمن اطلاعات جامع ومفيدي درباره سابقه ومحيط خانوادگي واجتماعي واخلاق وروحيه وميزان معلومات واستعداد ولياقت متهم ميباشد ومعمولا از طرف اشخاص بصير ومجربي كه بحدود مسئوليت ووظايف خود وقوف كامل دارند تهيه ميشود واين گزارشها درموقع صدور راي مورد توجه كامل قضات قرار مي گيرد.

درصورتيكه دادگاه متهمي را بحبس ياتعليق محكوم سازد سازماني كه محكوم عليه بايد تحت نظارت آن سازمان قرارگيرد ازاين گزارش درطريقه رفتار يا محكوم عليه واتخاذ روش مطلوب دراصلاح وي استفاده زياد مي نمايد ودر صورتيكه متهم بحبس محكوم گردد گزارش مذكور مورد استفاده مامورين زندان واقع ميشود.

نكته دوم آنكه بقضات دركشورهلند تحت شرايط معيني اختيارداده شده كه هنگام صدور حكم مجازات حبس محل اجراي آن را نيزتعيين كنند.

مثلا درمورد اشخاصي كه اختلالات رواني دارند

قاضي ميتواند ضمن صدور حكم مجازات دستوردهد كه آنهارا در بنگاههاي مخصوص كه براي اينگونه اشخاص ايجاذ شده نگهداري كنند يا آنهاراتحويل مقامات دولتي دهند وممكن است اين تصميم براي زمان بعد ازاجراي مجازات حبس ياقبل ازآن گرفته شود وهمچنين درمورد اشخاصي كه سنشان بين 18تا25 سال ميباشد قاضي ممكن است دستوردهد كه مجازات حبس درزندان هاي مخصوص جوانان اجراء گردد.

درغير اين موارد كليه امورمريوط باجراي مجازات سالب آزادي ازطرف روساي زندانها حل وفصل ميگردد. روساي مذكور تابع اداره كل امور زندانها ميباشند واين اداره نيز ادارات تابعه وزارت دادگستري است وبالنتيجه وزير دادگستري نظارت عاليه برامور كليه زندانها دارد.

درراس اداره كل امور زندانها يك مديركل قراردارد كه معمولا ازبين حقوقدانان انتخاب ميشود ومديركل فعلي آقاي لامرس علاوه براينكه حقوقدان ميباشد سابقانيزقاضي بوده است ويك معاون نيز دركارهابمديركل كمك مينمايد.

اداره كل امور زندانها از چهار قسمت و چهار دفتر تشكيل شده كه قسمتهاي چهارگانه و دفاتر مذكور از قرار ذيل ميباشد. 1-قسمت امور عمومي كه امور مربوط بمسكن و ساختمان زندانها و كارگاهها و تامين امنيت زندانها را بعهده دارد.

2-قسمت رژيم زندانها كه امور مربوط باداره داخلي زندانها و تشكيلات آن را بعهده دارد.

3-قسمت رژيم زندانها كه امور استخدامي كارمندان را اداره ميكند.

4-قسمت كار كه امور مربوط بكار زندانيان را اداره مي نمايد.

دفاتر تابعه اداره كل امور زندانها از اينقرار ميباشد:

1-دفتر علمي و فني كه عهده دار مطالعه قوانين خارجي وبهيه طرحهاي جديدبراي اصلاح امور زندانها و بر قراري ارتباط با ادارات زندان دول همسايه و دادن اطلاعات لازم بمدير كل امور زندانها ميباشد.ضمنا آموزشگاه زندان نيز تحت نظر اين دفتر اداره مي شود بعلاوه هر ماه مجله اي هم از طرف دفتر علمي بنام((مجله اداره امورزندانها)) منتشر ميگردد.

2-دفتر امورعمومي كه درعين حال دبير خانه اداره كل امور زندانها بوده و موضوع اعتبارات و غيره نيز دراختيار اين دفتراست.

3-دفتر امور مذهبي كه كشيش هاي كاتوليك و پرتستان و خاخامهاي يهودي رابه منظور دادن تعليمات مذهبي انتخاب و بزندانها اعزام ميدارد.

4-دفتر امور پزشگي ورواني كه اداره امور مربوط به پزشگان وروانشناسان ومتخصصين امراض روحي زندانها را بعهده دارد.

تعداد كليه كارمنداني كه دراين قسمت ها ودفاتر انجام وظيفه ميكنند از پنجاه نفر تجاوز نمينمايد و معاون مدير كل سمت بازرس كل رانيز دارد واز طرفي مدير كل مامور نظارت دركار كليه قسمت ها دردفاتر و زندانها ميباشد و براي انجام اين منظور بازرساني در اختيار دارد كه در موقع مقتضي كليه موسسات تابعه اداره كل زندان ها را بازرسي كرده گزارش لازم تهيه مينمايند

كليه روسا وكارمندان زندانهاي كشور هلند بنا به پيشنهاد اين اداره ازطرف وزير دادگستري انتخاب ميشوند وكليه امور زندانهاي هلند دراين اداره متمركز شده وروساي زندانها مستقيما و بلاواسطه بااداره كل امور زندانها درتماس ميباشند.اداره كل امور زندانها درحدود مقررات قانون داراي آزادي واختيار كامل است وچون در قانون جزاي هلند فقط يك نوع مجازات سلب آزادي كه حبس باشد پيش بيني شده اداره امور زندانها آزادي كامل دارد كه كليه محكومين بحبس را بهر زنداني كه صلاح ميداند اعزام دارد ويا محل آنهارا از زنداني بزندان ديگر انتقال دهد مگر درمواردي كه قاضي صراحتا دستور داده باشد كه مجازات حبس در نقطه معيني اجراگردد.در اينصورت دستورقاضي لازم الاجرا است و درساير موارد خود اداره كل امور زندانها زندانيان را بزندانهاي مختلف اعزام ميدارد.اعزام زندانيان نيز البته تابع مقررات و شرايط خاصي است و ازجمله شرط سن و مدت محكوميت و سوابق جزائي و قابليت زندگي دسته جمعي درزندان را بايد نام برد.

تحقيقات در اين زمينه درحال حاضر درتمام خاك هلند توسط چهار كارمند كه هركدام حوزه ماموريت مشخصي دارند انجام ميشود واين چهار نفر با مطالعه پرونده جزائي و تماس بادادسراي مربوطه و اطلاع ازسوابق خانوادگي و اخلاقي و روحي محكوم عليه زنداني كه مناسب براي وي باشد تعيين مينمايند واداره كل امور زندانها در هلند فعلامشغول مطالعه ميباشد كه يك سازمان مركزي مجهز بمنظور طبقه بندي وتوزيع زندانيان بين زندانهاي مختلف ترتيب دهد.

درحال حاضر 24زندان درهلند وجود دارد كه سه زندان آن بشرح زير مخصوص جوانان است ،

يكي در زوتفن واقع درشرق، ديگري درفوخت واقع درجنوب شرقي وسومي درالكمار واقع درشمال شرقي هلند كه زندان اخير مخصوص جواناني است كه اقامت آنهااز لحاظ شخصيت دردو زندان قبلي مناسب تشخيص داده نشود.

براي حبسهاي بيشتر از شش ماه نيز نه زندان در هلند ايجاد گرديده :

يكي دربردا ديگري درلاهه سومي درهارلم چهارمي درهورن پنجمي درليوارن ششمي وهفتمي درنرگ هشتمي در رتردام ونهمي در ايگلسهوفن .

شش زندان هم اختصاص به زندانياني دارد كه مدت محكوميتشان كمتراز ششماه است

يكي درار نهم ديگري درروئرموند سومي درالكمار چهارمي در ونيس چاتن پنجمي درهورن وششمي درترگ .

يك زندان هم مختص اشخاصي است كه سابقه تكرار جرم دارند وآنهم درگرونيتگن درشمال هلند قراردارد يك زندان نيز درترگ مخصوص نظاميتا نتاسيس گرديده وبراي زندانياني كه دچار اختلالات روحي ميباشند سه تيمارگاه درلاهه وآورست وگرونيتگن وجوددارد وبراي ولگردهاهم كه محكوميت به حبس پيدا ميكنند موسسه مخصوصي درنرگ ايجاد شده وزنان نيززندان جداگانه اي درشهررتردام دارند.

كساني كه محكوميت بحبس كمتراز سه ماه پيدا ميكنند معمولا دربازداشتگاه ها زنداني ميشوند وفعلتا در هلند 26بازداشتگاه وجود دارد كه سه بازداشتگاه آن درشهر آمستردام ودودرلاهه ودودررتردام ودو در اوترخت وبقيه درساير شهرهاي هلند قراردارد.

اداره امورزندانها درهلند معتقد است كه اين تنوع هنوز كافي براي وصول بمقصود نميباشد چه بتجربه ثابت شده كه روش واحد ويكنواختي رانميتوان درداخل يك زندان درباره همه زندانيها اجرا كرد بلكه بايد درداخل هرزندان نيز طبقه بندي لازم بين زندانيا ن نمود واين كاررا فعلا درزندانهاي مخصوص جوانان درهلند عملي نموده اند .

طبق آماري كه دردست ميباشد در آخر دسامبر سال 1957درتمام كشور هلند كه قريب يازده مليون جمعيت داردمجموعااعم از بازداشتي وزنداني 4135مرد و120زن دربازداشتگاهها وزندانها بسرميبردند كه از اين عده 2171مردو33زن درزندانها وتيمارگاهها و1964مرد و87زن دربازداشتگاهها محبوس بوده اند.

بيشتر اين زندانيان باتهام جرائم برضد اموال ازقبيل دزدي وجرائم منافي عفت وجرائم برضد اشخاص تحت تعقيب يا زنداني بوده اند.

مطابق آمارموجود درسال 1957متجاوز از سه هزار كارمند دائم وغير دائم در كليه زندانهاي كشورهلند دررشته هاي مختلف بشرح ديل انجام وظيفه ميكرده ان

سمت تعدادكارمند دائم تعدادكارمندغيردائم

رئيس كل زندان (درشهرهاي لاهه ونرگ 2نفر –

پزشك ورئيس زندان محصوص تيمارگاههاي

لاهه واورست 2، –

رئيس ومعاون زندان 67نفر –

كارمند اداري 295نفر –

مامور محافظ 1853نفر –

انباردار انبارهاي مواد اوليه ومصنوعات كارگاهها 20نفر –

آشپزوخدمتكار 56نفر –

كارمند تعاون اجتماعي 46نفر –

آموزگار 10نفر

كشيش كاتوليك 7نفر 27نفر

كشيش پرتستان 10نفر 32نفر

خاخام يهودي – 7نفر

ارگ نواز – 60نفر

پزشك 12نفر 23نفر

پزشك امراض روحي 3نفر 8نفر

روانشناس 9نفر 2نفر

پرستار 163نفر 1نفر

كارمند متفرقه 11نفر 10نفر

البته براي اجراي طرحهاي نوين واصلاح امورزندانها دردرجه اول بايد كارمندان زندانها مطابق اسلوب صحيح تربيت وآماده شوند وبراي وصول باين هدف اعتبارمهمي لازم است كه متاسفانه كشورهلند بعلت فراواني كه هنگام جنگ دوم جهاني متحمل شده فعلا قدرت واستطاعت مالي انجام اين برنامه راندارد معذلك از طرف اداره كل امور زندانهاكوشش فراوان ميشود كه كارمندان موجود تاحد امكان اطلاعات علمي وفني لازم رابراي انجام وظايف خود كسب نمايند وبراي وصول باين مقصود از تعليماتي كه سابقادرخود زندانها داده ميشد صرفيظر كرده ودرسال 1955يك آموزشگاه درشهر لاهه ودركنارطندان شهرتاسيس نموده اند كه هدف اصلي آن تكميل اطلاعات كارمندان زندانهااست ولي ضمنا براي كسانيكه داوطلب تصدي شغل رياست زندان هستند نيز برنامه اي مهيا شده وبطوركلي هردسته از كارمندان زندانها داراي برنامه خاصي با مدت معين ميباشند مثلا برنامه محافظين زندانها بابرنامه كارمندان كارگاهها از لحاظ مواد برنامه ومدت تعليمات متفاوت است وآموزشگاه درتمام مدت سال باستثناي ماه اوت دايروشبانه روزي است باين معني كه كارمنداني كه درآنجا تحصيل ميكنند غذاراهم درآموزشگاه خورده ودرهمانجا ميخوابند.

آموزشگاه داراي يك رئيس فني ويك مدير داخلي است و يك روانشناس نيز در اين آموزشگاه انجام وظيفه ميكند وكارش اين است كه كارمنداني را كه براي اخذ تعليمات بآموزشگاه معرفي ميشوند ازنظر هوش و استعداد مورد آزمايش قرار ميدهد و گزارشي در اين باب براي وزارت دادگستري تهيه ميكند كه محتويات اين گزارش در ترفيع و ارقاء مقام آنان تاثير دارد.اما پزشگان و كشيشاني كه درزندانها انجام وظيفه مينمايند ار اين آزمايش معاف ميباشند علاوه براين در آموزشگاه يك معلم بطور دائم و دوكارمند دفتري و دوناظم و سه مامور محافظ هم كار ميكنند و ساير معلمين و مدرسين ازخارج بآموزشگاه ميآيند.

اعتبار مالي كه براي آموزشگاه دريظر گرفته شده درسال دويست هزارفلورن يعني متجاوز از چهار ميليون ريال است

برنامه اي كه براي مامورين محافظ درنطرگرفته شده سه هفته طول ميكشد ودرسها از ساعت هشت صبح تاطهر واز دو بعد از طهر تاهشت ونيم بعد از ظهر ادامه دارد ودر اينمدت قوانين ومقررات زندانها. طرز رفتار بازندانيان .انضباط در داخل زندان و،امنيت زندانها. طرز تهيه گزاارش در باره زندانيان ،تاريخچه زندان ها به آنها تعليم داده ميشود ودرهرروز جلسات بحث وسخنراني نيز در نظر گرفته شده است ..

آموزشگاه فعلا درهرنوبت 21نفر مامورمحافظ راميپذيرد وهردسته پس از خاتمه دروس بمحل كارخود رفته ودسته درگر جاي آنهارامي گيرند .

براي روساي كارگاهها ومعاونين آنها نييز برنامه ي كه يك هفته صبح وعصر بطول ميانجامد در نظر گرفته شده وآموزشگاه هربار پانزده نفر از اين دسته را قبول مينمايد ودراين مدت وظايف رئيس كارگاه ، هدف كاردرزندان ، طرق جديد ونقشه كار طرز رفتار با زنداني در داخل كارگاه ، رابطه بين روساي كارگاهها وروساي زندان ها بانها تعليم داده ميشود.

براي اشخاصي كه درآينده سمت رياست زندانهارا اجرامينمايند وهمچنين براي مامورين تعاون اجتماعي زندانها برنامه اي ترتيب داده شده كه درمدت يكسال هر پانزده روز دو روز بآنها تعليم لازم داده ميشود .اين دسته شام ونهاررا درآموزشگاه صرف ميكنند ولي بآنها اطاق براي سكونت داده نميشود وهزينه اقامت آنها رادرهتل ياجاي ديگر دولت ميپردازد

آموزشگاه درهرنوبيت بيست نفر ازاين دسته را مي پذيرد وبرنامه دروس آنها اقرارذيل است :

خقوق جزا ، روانشناسي، جرم شناسي، مجازات شناسي، بيماري هاي رواني، مسائل مربوط باداره زندانها ، روانشناسي جزائي ، هدف وسيستم زندانها ، قوانين زندان ها، علم الجتماع، قوانين چزائي ، تاريخچه زندان ها وطرق مساعدت به زندانيان پس از آزادي.

براي كشيشاني كه در زندان ها مشغول كار ميباشند نيز برنامه اي دردونوبت تهيه شده : نوبت اول دوروز درهرماه درمدت يكسال ونوبت دوم بمدت ده رورز درهرماه .دراين مدت موضوعاتي ازقبيل رابطه مذهب باجرم ، روانشناسي زندانيان ، بحث درباره مسائل مربوط بارتباط بازندانيان ،.طرق اصلاح اخلاق زندانيان از طرف متخصصين فن بآنها تعليم داده ميشود.

براي روساي فعلي زندانها هم برنامه عملي ونظري خاص درنظر گرفته شده كه از سال 1959بموقع اجراگذاشته خواهد شد همچنين براي پزشكان وروانشناسان نيز برنامه دردست ميباشد درپايان هردوره از شركت كنندگان امتحانات كتبي وشفاهي بعمل ميآيد.

ناتمام

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*