۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق دریایی

كنفرانس بين المللي حقوق دريائي

كنفرانس بين المللي حقوق دريائي روز بيست وششم اسفند 38 دومين كنفرانس بين المللي حقوق د ريائي به دعوت سازمان ملل متحد ومركب ازنمايندگان مختار هشتاد وشش كشورعضو سازمان باضافه دولي كه فقط عضوموسسات تخصصي سازمان هستند دركاخ ملل واقع درژنو افتتاح گرديد. موضوع مورد بحث تعيين عرض درياي (آبهاي) ساحلي ومنطقه ماهيگيري اختصاصي دول […]

كنفرانس بين المللي حقوق دريائي

روز بيست وششم اسفند 38 دومين كنفرانس بين المللي حقوق د ريائي به دعوت سازمان ملل متحد ومركب ازنمايندگان مختار هشتاد وشش كشورعضو سازمان باضافه دولي كه فقط عضوموسسات تخصصي سازمان هستند دركاخ ملل واقع درژنو افتتاح گرديد.
موضوع مورد بحث تعيين عرض درياي (آبهاي) ساحلي ومنطقه ماهيگيري اختصاصي دول ساحلي بود يعني در حقيقت ميتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهيگيري ومسئله ورود كشتيهاي جنگي بآبهاي نزديك سواحل است .


دراين باره دوعقيده محالف مربوط بدودسته از كشورهاي شركت كننده وجود داشت وهر دسته بر اي اثبات نظريه خود شديدافعاليت مينمودند،
دسته اول دولي بودند كه تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربيا ت وخاطرات تلخي كه از استعمار دارند عرض آبهاي ساحلي را 12ميل بطورمطلق معين نموده وبراي اثبات عقيده خود بمدارك تاريخي ودلائل حقوقي استناد وتمسك ميجستند .
ولي دسته ديگر دول بحري بودند كه بااتكاء به نيروي دريائي خود وباتوجه باينكه اينمسئله براي آنها حائز اهميت بوده وموضوعي حياتيست عقيده داشتند كه درياي ساحلي نبايد از شش ميل تجاوز كند وميتوان فقط شش ميل ديگر بعنوان منطقه ماهي گيري كشورساحلي بآن اضافه كرد.
درين ميان دولت شوروي كه عرض آبهاي خودرااز سال 1912دوازده ميل تعيين نموده از دسته اول طرفداري مينمود.
بطوريكه ميدانيم اولين كنفرانس حقوق دريائي درسال 1958براي تعيين عرض د رياي ساحلي تشكيل گرديد ولي بدون اخذ نتيجه خاتمه يافت زيرا اختلاف بسيار شديد بود وهيچيك از دودسته نتوانست اكثريت معتنابهي بدست آورد.

درجلسه اول كنفرانس دوم پس از نطق افتتاحيه دبيركل سازمان ملل متحخد پرنس ران رئيس سابق سازمان ملل متحد برياست كنفرانس انتختاب شد.
هيات نمايندگي ايران برياست سناتود دكترمتين دفتري مركب از آقايان: دكترتاجبخش ، دكترداودي ، دكترحكمت ، دكترمنوچهر گنجي وسرهنگ وهابي نماينده نيروي رديائي دراين كنفرانس شركت نمودند.
مطابق آئين نامه ، كنفرانس بوسيله هيات رئيسه اي اداره ميگردد كه علوه برنمايندگان پنج دولت بزرگ عضو دائم شوراي امنيت دوازده نفر از قاره هاي مختلف درآن شركت نموده وهركدام سمت نايب رئيس راداشته ودر غياب اودركرسي رياست جلوس مي نمايند.
دراين كنفرانس نمايندگان قاره ها ي مذكور باين ترتيب انتخاب شدند :
ازاروپاي غربي سه نفر.
ازاروپاي شرقي دو نفر.
ازامريكاي شمالي يك نفر.
ازامريكاي جنوبي سه نفر .
از افريقا دو نفر.
واز آسيا فقط يك نفر كه آقاي دكترمتين دفتري باشند واگر درنطربگيريم كه از آسيا نمايندگان ژاپن ، اندونزي ، تركيه وويتنام هم داوطلب اين مقام بودند انتخاب دكترمتين دفتري را بايد موفقيت بزرگي براي ايران محسوب كرد وبي شك اين موفقيت باشخصيت رئيس هيئت نمايندگي ايران بي ارتباط نبوده است .
درهمين جلسه نمايندگان بلوك شوروي بدعوت نشدن چين كمونيست وآلمان شرقي وكره شمالي اعتراض كردند ونمايندگان دول غربي باستناد قطعنامه سازمان ملل متحد كه كنفرانس از كشورهاي عضو ملل متحد وموسسات تخصصي آن بايد تشكيل شود اعتراض مذكوررا مردود اعلام نمودند.
درجلسه دوم كنفرانس نماينده بلژيك پيشنهاد اصلاحي براي آئين نامه داخلي تقديم كرد مبني براينكه هرپيشنهادي كه راجع بعرض آبهاي ساحلي دركميسيون ردشود تجديد طرح آن فقط باموافقت دوثلث آراء جايزخواهد بود واين پيشنهاد كه مورد مخالفت شديد نمايندگان امريكا وانگليس واقع شد بتصويب رسيد.
همانطوركه گفته شد دول ضعيف وتازه آزادشده كه مزه استعمار را چشيده اند ميخواهند آثار آنرا بكلي محو كنند واز اينرو باادامه ماهيگيري بعضي از دول غربي درآبهاي ساحلي ديگران كمافي السابق مخالفت ميكنند ودراين كنفرانس مخصوصا آثار آن مشهود بود.
دراين كنفرانس دكترمتين دفتري رئيس هيات نمايندگي ايران كه طرفدار اصل دوازده ميل بود نطق مبسوط ومستدلي ايراد نمود كه در طي آن بحق سير وسايرحقوقي كه ايران درماوراء درياي ساحلي خود دارد اشاره كرد وبا ذكر دلائل تاريخي واصول حقوق بين الملل اين حقوق رابراي ايران حفظ نمود .مادراينجا نطق ايشان را هم كه دردوازده فروردين ايراد نمودند نظر باهميت موضوع نقل مينمائيم :
آقاي رئيس :
من ترديد داشتم كه درجلسه كنفرانس نطقي ايراد كنم بخصوص از اينجهت كه خودم درجلسه 25مارس (مطابق 5فروردين )بمنظور تسريع درجريان كاردومين كنفرانس حقوق دريائي واحتراز از نطقهاي مفصل كه اغلب تكرار وتاييد نظراتي است كه دراولين كنفرانس اظهارشده ايراد نظامنامه اي كردم ومقام رياست بايراد اينجانب ترتيب اثر دادندوبرنامه جديدي براي تسريع درجريان كارهاي ما اعلام داشتند كه موجب نهايت تشكرشد.
اينجانب يقين دارم كه عموم نمايندگان محترم بخصوص آنهائيكه دركارهاي پرمشقت كنفرانس اول درسال 1958شركت داشتند آرزومند هستند كه كاراين كنفرانس بنتيجه مثبتي منتهي بشود واگر نشود مقاوله نامه مصوب درآن كنفرانس راجع بدرياي ساحلي ودرياي آزاد درآن قسمت كه مربوط بتعيين حد فاصل اين دو درياست موقوف الاجراخواهدماند.
بعبارت ديگر اگر خداي نخواسته اين كنفرانس دچار شكست بشود نه فقطمحصول كارهاي گرانبهاي كنفرانس 1958عقيم وبيهوده خواهذ شد بلكه كشتيراني بين المللي دچاروضع مغشوشي ميگردد كه درآينده نزديك جبران پذير نخواهد بود بعلاوه عدم موفقيت ما سانحه اي است كه مانع توسعه وتكامل حقوق بين الملل ميشود.
دراولين كنفرانس با اينكه تشنجهاي بين المللي آن زمان غالبا كارهاي مارا فلج ميكرد موفق شديم تقريبا تمام قوانين بين المللي دريائي راتدوين كنيم بنابراين دركنفرايس دوم باوجود اينكه اوضاع بين الملي روبآرامش ميرود وموجب تسكين افكار شده است اگر موفق نشويم يگانه مسئله يعني تعيين عرض درياي ساحلي را كه دردستور جلسه است حل كنيم افكارعمومي جهان هرگز مارا نخواهد بخشيد.
اقاي رئيس
عرض كردم كه ترديد داشتم قبل از مرحله اخذ آراء نطقي ايراد كنم ليكن چون كشورهاي بحري اخيرا استدلال واعتراضات تازه اي كرده اند كه موجه بنظر نميرسد هيات نمايندگي ايران لازم ميداند بطور اختصار جوا ب اين اظهارات را بدهد.
بنظرما درعصر حاضر يعني درنيمه دوم قرن بيستم يگانه راه حلي كه باحوائج اكثريت كشورها از لحاظ تامين امنيت وحفظ موجوديت ورفاه زندگي اقتصادي انطباق دارد اينست كه دولتها مجاز باشند عرض درياي ساحلي خود را حد اكثر تا12ميل دريائي تعين كنند.
تجويز اينقاعده مبتني برسوابق بين المللي است كه كميسيون حقوق بين المللي پس ازچند سال تحقيق ورسيدگي آنرا تصديق كرده است .
دركميسيون دوم كنفرانس اول حقوق دريائي سال 1958اينجانب ضمن نطقي روشن ومدلل نمودم كه چرا وبچه علت كشورهاي بحري باصل آراي درياها اتكاء كرده اند وچرا حاضر نيستند ذره اي از درياهاي باصطلاح درياي آزاد جزء درياي ساحلي بشود زيرا آنها هستند كه از بركت نيروي دريائي آزاد عملا استفاده وبهره برداري ميكنند وآنرا درياي اختصاصي خود ميدانند
اگر مادرعصر امپراطوري داريوش كبير زندگي ميكرديم وميديديم كه ناوگان شاهنشاه هخامنشي سيادت درياها را براي ايران تامين ميكند هيئت نمايندگي ايران هم امروز همين نظريه دول بحري را دركنفرانس تعقيب ميكرد.
جاي تعجب است كه بازهم قاعده كهنه ومندرس سه ميل درياي ساحلي را دراينجا يارآوري ميكنند درصورتيكه اينقاعده زاده برد توپهائي بود كه اكنون فقط درموزه هاي نظامي ديده ميشود.
اينقاعده را مادرسال 1958دركنفرانس دفن كرديم وسناتورشوخ فيلي پين فاتحه آ نرا براي ماخواند.
من خيال ميكنم يادآوري اينقاعده براي اينست كه ماقدر فرمول شش ميل عرض درياي ساحلي راكه كشورهاي بحري بعنوان پيشنهاد اصلاحي باكمال سخاوت عنوان كرده اند بيشتربدانيم
آري اين فرمول رابعنوان مصالحه نامگزاري كرده وميگويند اگر مورد موافقت واقع نشود كان لم يكن خواهد بود.
ميخواهند مارا متقاعد كنند كه تاسال 1958دراولين كنفرانس حقوق دريائي هرگز بادرياي ساحلي بيشتر از سه ميل موافقت نكرده بودند درصورتيكه چندروز قبل دراينجا نماينده محترم مكزيك باكمال فصاحت وبا ذكر مقاوله نامه هائي كه به موجب آن عده اي ازهمين دول بحري عرض درياي ساحلي مكزيك را بتفاوت تابيست ميل برسميت شناخته اند واهي بودن اين ادعا را آشكاركرد وبااين سابقه مكزيك ، طرح كردن فرمول شش ميل بعنوان ييك مصالحه جديد نمايش يا مانوريست كه بكلي بي اعتباري آن برملاشده
از طرف ديگر مخالفين 12ميل دريائي استناد بپاره اي دلائل فني واداري ميكنند از جمله ميگويند قبول 12ميل آبهاي ساحلي لنگر انداختن كشتيها را دردرياي مجاور درياي ساحلي مشكل ميسازد ، اين فاصله مانع ديد است – كشتيها با اين بعد براي تعيين حد فاصل درياي ساحلي دچار اشكال ميشوند وبالاخره مسئوليت كشور ساحلي را در حفظ انتظامات واعمال نظارت واقعي دردرياي ساحلي بااين ابعاد مشكل ميپندارند
اما كارشناسان بحري همه اين اشكالات فني را قبول ندارند مسئله ديد فقط ناظر بكشتيراني ساحلي است كه علائم ساحلي فقط براي آن تعبيه ميشود.
نسبت بكشتيراني باصطلاح نجومي يعني كشتيراني دردرياي آزاد نيز وسائل فني امروز بقدري ترقي كرده است كه كشتيهاي ماهيگيري قادرهستند درهرجا محل وقوع كشتي راتشخيص بدهند وبراي ديدن علائم ساحلي به رادار متوسل بشوند
اما درخصوص لنگر انداختن بايد دانست كه عمق دريا هميشه ارتباط وتناسبي با دوري يانزديكي ساحل ندارد محلهائي وجوددارد كه نزديك ساحل هستند وعمق دريا درآنجا بقدري است كه لنگر انداختن را دچار اشكال ميكند وبالعكس درمحلهاي دور از ساحل اتفاق ميافتد كه عمق دريا كم است وانگهي بايد فهميد كه بچه علت وسببي يك كشتي درفاصله 12ميل از ساحل درمحلي كه عمق ان باصطلاح د ريائي بهفتصد بغل ميرسد ميخواهدلنگر بياندازد . مگر اينكه كشتي درحال اضطرار باشد كه دراينصورت ميتواند هميشه خود را بنزديكترين بندر براي لنگر انداختن برساند واز حق عبوري كه به موجب بند 3.از ماده 14مقاوله نامه درياي ساحلي براي كشتيها پيش بيني شده استفاده كند واين حق شامل حق توقف ولنگر انداختن بخصوص درحال ازكارافتادن قهري واظطرار كشتي نيز ميباشد.
اما راجع بمسئوليت كشور ساحلي درخصوص حفظ انتظامات واعمال نظارت درفضاي درياي ساحلي مخالفين 12ميل هيچگونه نگراني بخود راه ندهند . اگر قاعده 12ميل تمام براي همه اجباري بود ممكن ميشد كه بعضي از دول از عهده اين مسئوليت برنيانيد وبهمين جهت از قبول اينقاعده خودداري كنند ليكن چون بموجب ايقاعده دولتها آزادهستند كه عرض درياي ساحلي خود را درحدود امكانات خود بين 3الي 12ميل تعيين كنند دولتهائيكه هنوز قادر بتوسعه قدرت ونظارت درتمام 12ميل نباشند ميتوانند هروقت وسائل مالي وفني به آنها اجازه بدهد از اين اختيار استفاده نمايند.
مزيت فرمول 12ميل اينست كه انعطاف دارد وبا هروضعي قابل تطبيق است مثلا كشورمتبوع من كه از سال 1934دوازده ميل آبهاي ساحلي خود را بدوقسمت يعني 6ميل درياي ساحلي و6ميل منطقه نظارت تقسيم كرده بود درسال 1959بملاحطه تامين امنيت خود موفق گرديد قلمرو كنترل راتوسعه داده واين دو قسمت را دريك واحد يعني درياي ساحلي بعرض 12ميل برساند.
دراينجاتصريح وتاكيد ميكنم كه محرك كشورمن دراين عمل تامين امنيت بوده نه آزمندي براي جلب منافع ، چه ما نسبت بموجودات زنده دريا قبل از توسعه درياي ساحلي حقوق ثابته اي داشتيم وداريم .
توضيح آنكه درخليج فارس غير از صيد موجودات كف دريا كه بموجب حق حاكميت فلات قاره متعلق بماست چون عمق خليج درهيچ نقطه از نود مترتجاوز نميكند تمام كف خليج يك پارچه فلات قاره است وكليه موجودات زنده خليج مشمول يك حق تاريخي ميشوند كه بكليه ساحل نشينان خليج فارس تعلق دارد واينحق صريحا درماده 7قانون درياي ساحلي ايران مصوب سال 1959پيش بيني شده است .
ترجمه اينقانونرا دبير خانه كنفرانس بين نمايندگان توزيع كرده ومن اكنون عبارت اينماده را ميخوانم :
حق صيد وساير حقوقيكه ايران درماوراءدرياي ساحلي خودارد باعتبارخود باقي است.
تصورميكنم دو همسايه ماعربستان سعودي وعراق كه آنها هم درساحل خليج فارس واقعند وقبل از ايران عرض درياي ساحلي خود را بدوازده ميل توسعه داده اند اين اقدام را بهمين ملاحظه كرده باشند همچنين است كشورهاي آسيا وافريقا وامريكاي جنوبي بخصوص كشورهاي تازه آزاد شده كه ماهيت استعماررا درك كرده اند وميدانند كه استعمار بيش از هرچيز بنيروي دريائي متكي بوده است . خاطره هاي غم انگيز ظهور كشتيهاي جنگي درآبهاي ساحلي بمنظور ارعاب هرگونه نهضت آزادي طلبي دراين كشورها باين آساني محوشدني نيست
فاصله 6ميل براي دورنگاهداشتن كشتيهاي جنگي از منظر ومرئي كافي بنظر نميرسد وبهمين دليل تضميني نخواهد بود كه ايجاد حس امنيت درآنها بكند
اين نگرانيها را ممكنست دولتهاي بزرگ بحري مبالغه آميز واغراق بپندارند اما اين احساسات ناشي از يك حال روانشناسي بسيار مهمي است كه دول بحري بايد آن رابهتردرك كنند واگر واقعا ميل دارند سوء ظن ها وناراحتي هائي كه موجب اين اختلافات بين المللي شده ودنيا را دچار نفاق كرده است برطرف گردد بايد بآن توجه نمايند . .
آقايان نمايندگان كشورهاي بحري اين فرمول اصلاحي كه شمابكشورهاي آسيا وافريقا وامريكاي جنوبي پيشنهاد ميفرمائيد چيست وماهيت آن ازچه قراراست ؟اين پيشنها د عبارت است از يك منطقه بعرض 6ميل كه كشورهاي ساحلي درآن حق صيد ماهي داشته باشند وعنوان موهوم حق انحصاري روي آن گذاشته اند اماچگونه ممكنست كشورساحلي درحاليكه دراينمنطقه فاقدحق حاكميت باشد بتواند ديگرانرا برعايت اينحق وادار كند وبافقد حق حاكميت چگونه ميتواند قوانين ونظاماتي وضع كند بمنظور اينكه ماهيگيري او درپناه امنيت باشد وماهيگيري كشورهاي خارجي منع گردد.
همانطور كه كشورساحلي نسبت بدرياي ساحلي خود بموجب بند 5ماده 14مقاوله نامه درياي ساحلي حق وضع قوانين دارد ، خانمها وآقايا محترم ميدانند كه اصولا قوانين كشور بخصوص قوانين جزائي فقط درقلمرو كشور نافذ وقابل اجرا است .
از طرف ديگر چگونه ممنكنست اينحق انحصاري صيد راموهوم وواهي فرض نكرد درصورتيكه كشتيهاي جنگي اين منطقه صيد را جزء درياي آزاد تلقي ميكنند وبا استفاده از مصونيت كامل واختيارات پليسي كه دراين دريا دارند ميتوانند دست بعملياتي بزنند كه كشورساحلي رامجبور بترك ماهيگيري خود نمايند.
از طرفي فراموش نفرمائيد كه موضوع بحث كشورهاي باصطلاح عقب مانده اقتصادي هستند كه براي توسعه ماهيگيري دراينكارها بايد سرمايه گذاري شود.
سرمايه گزاران اغلب حساس وملاحظه كارهستند چگونه ممكنست دريك منطقه فاقد امنيت قانوني كسي حاضر بسرمايه گذاري گردد.
اكنون لازم ميدانم بنمايندگان محترم ياد آوري كنم كه دراولين كنفرانس سال 1958كميسيون چهارم هم براي فلات قاره همين اصطلاح حقوق انحصاري را پيشنهاد كرده بود وبراثر مدافعاتيكه اينجانب باتفاق نماينده هند درجلسه 22آوريل 1958كرديم كنفرانس تصويب كرد كه درمقاوله نامه فلات قاره بجاي اصطلاح حقوق انحصاري اصطلاح حق حاكميت درج شود.
بنابراين نتيجه اينست كه منطقه ماهيگيري بدون حق حا كميت وبدون محدوديت هائي در باره كشتيهاي جنگي ارزشي ندارد . اگر كشورهاي بحري حاضرند نظرمارا درست درك بكنند وباينحقايق توجه نمايند اينكنفرانس موفق خواهدشد ،اگر موافقت كنيد كه حق حاكميت ومحدوديت عمل كشتيهاي جنگي درمورد منطقه ماهيگيري قيد بشود معني آن تقريبا همان درياي ساحلي ميشود پس چرا باالفاظ بازي كنيم
آقايان نمايندگان محترم كشورهاي بحري انصاف بدهيد شما قدرت داريد واز حق عبور بي مزاحم كه درمقاوله نامه درياي ساحلي پيش بيني شده است هميشه ميتوانيد استفاده كامل بكنيد . اگر بقاعده 12ميل بدون هيچگونه قيدي تسليم بشويد هيچگونه جاي نگراني براي شمانيست اما اگر ترديد كنيد ميترسم كنفرانس مواجه باشكست گردد وتصور ميرود كه اگر حل قضيه موكول بكنفرانس سومي بشود براي شما گرانتر تمام خواهدشد وبقول فرانسويها هركس زنده بماند خواهد ديد
سخنراني دكترمتين دفتري روحيه موافقين را تقويت نمود واز طرف ديگر مخالفين هم تحت تاثير دلائل متعن فني وخقوقي ناطق قرارگرفتند وبالنتيجه امريكا وكاناداپيشنهادهاي سابق خودرا پس گرفته وپيشنهاد مشتركي دادند كه ادامه ماهيگيري دول استعماري سابق را بده سال محدود كردند..
روز بيست وچهارم فروردين (13آوريل ) كنفرانس بمرحله حاد ودرعين حال قاطعي رسيد واخذ راي نسبت بپيشنهاد ها بعمل آمد وبالخره كنفرانس مواجه با دو پشنهاد اساسي بشرح زيرگرديد.
1-پيشنهاد دوازده ميل درياي ساحلي حاوي چند ماده مبني براصل معامله متقابله بين كشورهائيكه درياي ساحلي خودرا بعرضهاي مختلف از 3تا12ميل معين كنند واختيار تنظيم مقاوله نامه مربوط بحقوق ماهيگيري بين كشورهاي واقع دريمك ناحيه معين وحفظ حقوق تاريخي دربعضي درياها.
2-پيشنهاد امريكا وكانادا دائر بر شش ميل درياي ساحلي باضافه شش ميل از درياي آزاد كه درآنكشور ساحلي حق صيد داشته باشد واين حق صيد با حق حاكميت وقانونگزاري براي جلوگيري از صيد ديگران توام بشود .
پبشنهاد اول دركميسيوني برياست دكتر متين دفتري دئيس هيات نمايندگي ايران تنظيم شده وهيجده كشور از آسيا وافريقا وامريكاي لاتين آنرا امضاء كردند.دولت شوروي هم كه از قريب پنجاه سال قبل درياي ساحلي خود را 12ميل معين كرده وپيشنهادي داده بود پس از وصول پيشنهاد اول آنرا مستردداشت .
چون دولت ايران درسال گذشته بلحاظ تامين امنيت سواحل خود بخصوص خليج فارس بموجب قانون مصوب مجلسين درياي ساحلي ايرانرا 12ميل معين نموده بود بنابراين هيات نمايندگي ايران نميتوانست با هيئتهاي نمايندگي امريكا وساير دول غربي همكارينمايد ولي پس از وصول پيشنهاد امريكا رئيس هيات نمايندگي ايران نظري اظهارداشت كه مورد تاييد اكثر نمايندگان واقع شد وامريكا آنرا بپيشنهاد خود اضافه كرد.
تقاضاي امريكاآن بود كه حق صيد دول مستعمراتي كمافي السابق درشش ميل دوم براي هميشه محقوظ باشد ولي بااظهار نظر دكتر متين دفتري وتوافق امريكا با كانادا حق مذكوربه ده سال محدود گرديد.
بطوري كه گفته شد چون مسئله مورد بحث از نظر اقتصادي ومصالح نيروهاي دريائي براي دول شركت كننده حائسز اهميت فراوان بود اكثر دول ، كارشناسان اقتصادي ونظامي خودرا برياست وزراء ياساير رجال درجه اول باينكنفرانس اعزام نمموده بودند .مثلا دولت انگليس وزير خواربار وكشاورزي خودرا فرستاده بود ويا وزير خارجه ايسلند كه براي دفع شر صيادان انگليس دست توسل باينكنفرانس دراز كرده بود چندين هفته درژنو مبارزات دامنه داري را ادامه ميداد.
وزير خارجه ايسلند پيشنهاد جداگانه مبني برحق اولويت صيد براي كشورهائي نظير ايسلند كه منبع عمده درآمد آن ماهيگيري است تسليم نمود كه در كميسيون تصويب شد وتايير آن باكثريت دوثلث آراء بمجمع عمومي موكول گرديد
درجريان كنفرانس طرفداران دو پيشنهاد (12ميل و6ميل)نطقها واستدلال هائي براي تاييد نظريه خود وانتقاداز نظر طرف مقابل ايراد نمودند بالخره دركميسيون مقدماتي نوبت به اخذراي فرارسيد ابتدا بپيشنهاد12ميل راي گرفتند نتيجه آن 36راي موافق درمقابل 39راي مخالف و13راي ممتنع بود يعني درواقع فقط سه راي كسر بود .سپس پيشنهاد شش ميل باكثريت نسبي 43راي موافق درمقابل 33راي مخالف و12راي ممنتنع دركميسيوني قبول شد وچون تعطيل عيد پاك درپيش بود اخذ تصميم نهائي درمجمع عمومي ببعد از تعطيل موكول گرديد.
درجريان تعطيل طرفداران شش ميل فعاليت شديدي ميكردند تابراي تحخصيل اكثريت دوثلث آراءدرمجمع عمومي بعضي از دول ممتنع وحتي مخالف را باخود همراه سازند.
اما طرفداران 12ميل قبل ازاخذ آراء اعلام داشتند آراء دولي كه بپيشنهاد امريكا وكانادا راي بدهند فقط درباره خودشان الزام آور بوده وتنها خودرا محدود به 6ميل خواهند نمود زيرا بعضي از آنها از لحاظ دريائي كم اهميت هستند (يا مانند سان مارينو وموناكو كوچك يا مثل سويس ولوگزامبورگ اصلا ساحل ندارند.)
از طرف ديگر نماينده فرانسه كه مثل بلژيك وسوئدراي ممتنع داده بود پس از اخذ آراء دركميسيون مقدماتي بعنوا ن توضيح راي اعلام كرد كه يك قاعده بين المللي جديد با چنين اقليت قابل توجهي مسلم نميشود واگر كنفرانس بتنظيم عهدنامه بين المللي موفق شود فرانسه درصورتي آنرا امضاء خواهد كرد كه موافقت عمومي حاصل گردد.
البته باطن امرچيز ديگري بود زيرا هيات نمايندگي فرانسه ميديد كه حق صيد چند صد ساله آنها درآبهاي ديگرا ن طبق نظريه جديد بده سال محدود گشته واز جانب ديگر با دول ضد استعمار كه عده معتنابهي را تشكيل ميدهند مخالفت نموده است .
درايام تعطيل نمايندگان دول جدا سرگرم كاربودند ، كارشناسان نيروي دريائي وماهيگيري دلائل خود را مبني برتاييد نظريه هاي كشور متبوع خود جمع آوري وروسا هيئتها خودرا براي سخنرانيهاي بعد آماده مينمودند.
گروه كشورهاي آسيائي وافريقائي سو كميسيوني مركب از پنج كشور برياست دكتر متين دفتري تشكيل دادند كه براي گذراندن طرح 12ميل درياي ساحلي فعاليت نمايند ولي متاسفانه نتيجه اي نداشت .
پس از پايان تعطيل عيد پاك مجمع عمومي كنفرانس مجددا تشكيل شد وفعاليت مجدد هيا ت نمايندگي امريكا وكانادا براي تحصيل اكثريت دوثلث آراء شروع شد .دكترمتين دفتري كه از كنفرانس بين المجالس درآتن مراجعت كرده بود ضمن نطقي اظهاركرد راست است كه گروه آسيائي وافريقائي وامريكاي جنوبي براي 12ميل اكثريت حاصل نكرده اند اما اگر راي مارا تجزيه وتحليل كنيم معلوم ميشود ا هميت كشورهاي طرفدار12ميل از حيث طول سواحلشان بيشتر از دولي است كه به 6ميل راي داده اند.
بااين ترتيب اگر تلاش طرفداران 6ميل براي تحصيل دوثلث آراء منتهي به نتيجه بشود قرارداد6ميل وقتي نافذ ومعتبرخواهد بود كه طبق مقررات حقوق بين الملل مخالفين هم آنرا امضاء وتصويب بكنند والا تصميم اكثريت فقط روي كاغذ خواهد ماند وبمرحله عمل نميرسدد
بااينحال براي اينكه مامسئول شكست كنفرانس نشويم وراه براي هيات نمايندگي امريكا باز باشد هيات نمايندگي ايران طبق دستور دولت متبوع خود تصميم گرفقته است از مخالفت صرفنظر كرده راي ممتنع بدهد وهرگاه اكثريت دوثلث حاصل شد دولت ايران درصورتي حاضر خواهد شد قانون 12ميل خود راتغيير بدهد كه سايردول طرفدار12ميل محخصوصا همسانگان ايران درخليج فارس از 12ميل صرفنظر كنند .
سپس ناطق تذكرداد قانون 12ميل ايران بقوت خود باقي است وهيچ ايراني وظيفه شناس حاضر نيست مسسئوليت خطيرتخلف از قانون تماميت ايران را قبول كند اين روش هيات نمايندگي ايران بسيارحسن ا ثر داشت ليكن پس از اخذ آراء بپيشنهاد امريكا مبني بر6ميل با 54راي موافق درمقابل 28راي مخالف وبقيه مثل ايران ممتنع اكثريت دوثلبث حاصل نگرديد ورد شد ونتيجه اي كه از شش هفته مذاكرات با حرارت طرفين بدست آمد همان ،نشستند وگفتند وبرخاستند بود.
كنفرانس بين المللي آبهاي ساحلي با اينوضع خاتمه يافت ومسئله عرض آبهاي ساحلي همچنان لاينحل ماند.
امااين اميدواري هنوز هست كه اينمسئله وديگر مسائل معوقه بين المللي روزي مورد توافق دولتها قرارگيرد وبشريت بسرمنزل اتفاق ووحدت نزديكترگردد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*