۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » راهنمای نگارش متون حقوقی

نمونه سند خرید آپارتمان

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث) در اينجا، نمونه سند خريد ساختمان (يا آپارتمان) در حال احداث را ملاحظه خواهيد كرد. توجه خواهيد نمود كه هدف اصلي و مسيري كه در سراسر قرارداد دنبال شده بستن راه فرار فروشندگان و از بين بردن احتمال استنكاف ايشان از تنظيم سند رسمي بوده است. بديهي […]

0001

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث)

در اينجا، نمونه سند خريد ساختمان (يا آپارتمان) در حال احداث را ملاحظه خواهيد كرد. توجه خواهيد نمود كه هدف اصلي و مسيري كه در سراسر قرارداد دنبال شده بستن راه فرار فروشندگان و از بين بردن احتمال استنكاف ايشان از تنظيم سند رسمي بوده است.

بديهي است كه هدف يا اهداف بر حسب مورد مي‌تواند تغيير كند. مثلاً وقتي وضعيت مالي خريدار مشكوك و متزلزل است بايد تدابيري انديشيده شود كه فروشنده با دريافت جزئي از ثمن گرفتار خريدار نشود و امكان فروش ملك خود را به ديگري- در صورت تخلف خريدار- از دست ندهد.

در اين خصوص در متن كتاب توضيحاتي داده‌ايم.

نمونه سند

1-     فروشنده: ………فرزند………به شناسنامه شماره………..صادره از……….به نشاني………….

2-     خريدار:…………فرزند………به شناسنامه شماره……….صادره از………به نشاني…………

3-  مورد معامله: تمامي ششدانگ يكدستگاه آپارتمان احداثي در پلاك ……واقع در خيابان ………كه واقع در اشكوب دوم بر جنوب شرقي ساختمان مي‌باشد و مساحت بناي مفيد آن به طور تقريبي ……..متر مربع است و در حال حاضر سفت كاري آن اتمام يافته و به رويت خريدار رسيده است و حدود و مشخصات آن به نحويكه رافع هر نوع شبهه و ظن است براي طرفين معين و روشن مي‌باشد. مساله تقريب مساحت و كيفيت تكميل و مصالحي كه بايد مصرف شود به شرح آتي روشن شده است.

4-  ثمن معامله: ثمن معامله بابت هر متر مربع مفيد بنا پس از تكميل به شرح و با مشخصاتي كه ذيلاً خواهد آمد…..ريال معادل………..تومان مي‌باشد. كه پس از تعيين مساحت دقيق، كل ثمن تعيين خواهد شد. مبلغ……..ريال نقداً بابت ثمن معامله علي الحساب ضمن تنظيم اين سند به فروشندگان پرداخت و بين طرفين مقرر شد مابقي كه با تعيين مساحت دقيق بناي مفيد بر مبناي صورت مجلس تفكيكي مشخص خواهد شد در تاريخ ………در صورت كامل بودن ساختمان به فروشندگان پرداخت شود.

5-     شروط و توضيحات و تعهدات طرفين:

1-5- مصالحي كه در تكميل بنا به كار گرفته خواهد شد به شرح آتي است.

1-1-5- كف سالنها سنگ يا پاركت مرغوب از نوع …

2-1-5- كف اطاقهاي خواب موكت دولتي.

3-1-5- اسكلت كابينه‌هاي آشپزخانه فلزي و درهاي آنها چوبي.

4-1-5- سرويس‌‌ها نوع آرميتاژ ايراني.

5-1-5- كليد و پريز ايراني مرغوب از نوع.

6-1-5- شيرآلات و رادياتورهاي شوفاژ ايراني.

7-1-5- كانال كشي كولرها با ايزولاسيون متعارف (بدون كولر).

8-1-5- روكار آجري و پله‌ها سنگي.

9-1-5- درها و پنجره‌ها چوبي.

10-1-5- قرنيز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ.

11-1-5- سرويسها كاشي كاري تا سقف (با وان در يكي از دو سرويس).

12-1-5- سيم كشي با لوله‌هاي ….

13-1-5- پوشش سقف با

14-1-5- كف پاركينگ و انباري

تبصره: فروشندگان مكلفند مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعايت كنند.

ضمناً در هيچ موردي كيفيت و كميت مصالح به كار رفته در آپارتمان موضوع معامله نبايد پست‌تر يا كمتر از مصاحلي باشد كه در ساير آپارتمانهاي ساختمان به كار مي‌رود.

2-5- آپارتمان مورد معامله داراي يكباب انباري واقع در………به مساحت……..متر و ……..يكباب پاركينگ واقع در ……..به مساحت………و يك دستگاه شومينه منصوب در سالن است كه قيمت آنها ضمن محاسبه قيمت متر مربع مفيد آپارتمان محاسبه شده و خريدار بابت آن نبايد جداگانه وجهي بپردازد. همچنين خريدار بقدر السهم در كليه مشاعات ساختمان- طبق قانون مالكيت آپارتمانها سهيم مي‌باشد.

3-5- فروشندگان معتقدند آپارتمان مورد معامله را حداكثر تا تاريخ ………با توجه به ضوابط مندرج در شق 1-5- تكميل كرده و به خريدار تسليم نمايند.

تبصره- منظور از «تكميل» آنست كه آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهري و از لحاظ تجهيزات و لوله كشي و سيم كشي، آب و برق و وسائل گرمايش و سرمايش و نقاشي و نظافت نهائي كاملاً قابل استفاده بوده و قسمتهاي مشاعي نيز در شرايطي باشد كه عرفاً استفاده از آپارتمان عملي باشد. تعريف «تكميل» انباري و پاركينگ را هم شامل مي‌شود.

4-5- مسئوليت فروشندگان در تكميل بنا تضامني است و خريدار مي‌تواند به هر يك از ايشان به تنهائي يا به همه ايشان يا تعدادي از ايشان براي مطالبه انجام مفاد اين سند (در قسمت مربوط به تكميل بنا) مراجعه نمايد.

5-5- در صورتيكه آپارتمان موصوف- به شرح شق 3-5 در موعد مقرر تكميل نشده باشد خريدار مي‌‌تواند به حساب فروشندگان و به شرح شق 1-5 رأساً اقدام به تكميل نمايد و هزينه‌هاي انجام شده را از آنقدر اموال اهر يك از فروشندگان يا برخي از ايشان تامين نمايد. در اين حالت خريدار مكلف به تهيه ملزومات و تجهيزات به نرخ دولتي نمي‌باشد و چنانچه براي تكميل بنا بيش از متري ……ريال هزينه شود،‌فروشندگان مكلف به تأديه خواهند بود.

6-5- اسقاط كافه خيارات منجمله غبن فاحش و افحش از طرفين به عمل آمد و مورد معامله پس از اجراي صيغه شرعيه بيع در مقابل قبض قسمتي از ثمن و با تعيين اجل معين براي تاديه مابقي آن به شرح شق 4- به قبش و تصرف خريدار داده شد. سپس خريدار مورد معامله را در وضوع موجود جهت تكميل- امانتا- به قبض و تصرف فروشندگان داد.

7-5- فروشندگان مكلفند براي آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله كشي، انشعاب گاز (در صورتيكه تا موقع تنظيم سند رسمي به منطقه گاز داده شود)، تاسيسات كامل شوفاژ (ديگ و مشعل و موتور خانه و غيره) تهيه نمايند و هزينه جميع اين موارد در قيمت محاسبه شده است.

8-5- طرفين مكلفند در ساعت ……..صبح روز ………1373 جهت ثبت رسمي اين سند در دفترخانه شماره ………تهران واقع در ……..حاضر شوند.

9-5- فروشندگان مكلفند تا تارخي فوق كليه مقدمات لازم براي ثبت اين معامله را اعم از تفكيك آپارتمانها و تهيه مفاصاً حسابهاي مختلف و تهيه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمايدند. در صورت استنكاف فروشندگان خريدار مي‌تواند در اين مورد نيز طبق شق 5-5 عمل نمايد.

تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهيه مقدمات منوط به تعيين تكليف و پرداخت جريمه مربوطه باشد، خريدار در اين مورد نيز طبق شق 5-5 مي‌تواند عمل كند.

10-5 خريدار مكلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبناي مساحت مندرج در صورت مجلس تفكيكي و به مأخذ متري ……….ريال نقداً پرداخت كند.

11-5 در صورتيكه تا تاريخ …….آپارتمان مورد معامله با توجه به شق 3-5 كامل و آماده تحويل نباشد فروشندگان مكلفند بابت هر روز تاخير در تحويل مبلغ …….ريال به خريدار بپردازند. پرداخت اين مبلغ رافع مسئوليت ايشان در تكميل بنا د و مسقط حق خريدار به شرح شق 5-5 و تبصره شق 9-5 نخواهد بود.

12-5- در موقع تنظيم سند رسمي پرداخت كليه مالياتها و عوارض و هزينه‌هاي مختلف بر عهده فروشندگان است و خريدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد كرد. در سند رسمي قيمت منطقه‌اي درج مي‌شود.

13-5- در صورتيكه آپارتمان در موعد مقرر كامل و آماده تحويل باشد لكن مقدمات تنظيم سند رسمي فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خريدار داده مي‌شود و خريدار مبلغ ……..ريال ديگر به فروشندگان خواهد پرداخت. در اين حالت طرفين تاريخ مشخص ديگري را براي حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و تصويه حساب نسبت به تتمه ثمن تعيين خواهند كرد.

6-     اين قرارداد در تاريخ ……….در ………….نسخه با اعتبار واحد بين طرفين امضاء و مبادله شد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*