۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : اصول فقه

مشتق

مشتق مشتق در لغت: از ماده‌ی شق می‌باشد، در التحقیق فی کلمات القرآن آورده که، ریشه‌ی این کلمه گشایش مطلق می‌باشد. و در لغت فارسی به آن شکافتن می گویند.[1] و در اصطلاح ادبا در مقابل جامد است و آن لفظی است که از لفظ دیگر گرفته شده و حروف مشتق منه را داشته باشد […]

تبادر

تبادر تبادر در لغت به معناي شتافتن است. « تبادر الي الذهن» يعني به خاطر آمد، به ياد آمد.[1] و در اصطلاح عبارت است از: سبقت گرفتن معني به ذهن هنگام شنيدن لفظ.[2] اگر سبقت معنی بدون كمك قرينه ديگر و از خود لفظ باشد علامت حقيقت بودن لفظ در معني خواهد بود و نشانگر […]

مفهوم شرط

 مفهوم شرط مفهوم شرط، واژه‌اي است مركب از دو كلمه «مفهوم» و «شرط» كه لازم است در ابتدا تعريفي اجمالي در خصوص هر يك از واژه‌هاي فوق داشته شود. بند اول، مفهوم در لغت به معناي دانسته شده آنچه به فهم و ادراك در آيد.[1]و در اصطلاح: اصول فقه:(عرفوا المنطوق بانه حكم مذكور في الكلام […]

احكام تكليفي و وضعي

احكام تكليفي و وضعي  احكام شرعي فرعي به دو قسم تكليفي ووضعي تقسيم مي‌شوند.   حكم تكليفي:   هر عملي كه شخص مكلف انجام مي دهد از نظر شرعي يكي از    عنوان‌هاي پنج‌گانه ذيل را دارد:

خبر واحد

خبر واحد خبر در لغت بمعناي وسيله اطلاع و رسيدن به علم  مي‌باشد[1] و واحد به معناي يگانه و منفرد مي‌باشد[2] و در اصطلاح خبري است كه مفيد يقين و اطمينان نباشد و در مقابلش خبر متواتر و خبري كه قرائني در اطرافش وجود دارد كه باعث يقين به آن است. مي‌باشد[3] چه توسط يك […]