۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : اصول فقه

تاريخچه علم اصول

تاريخچه علم اصول  شيعه در طول حيات خود با اهتمام شديد به علم اصول فقه، آن را مقدمه فقه و ابزاري مهم در استنباط صحيح احکام شرعي ضروري مي دانست، تا جايي که آن را، منطق علم فقه ناميده­اند.[1] بدين معنا که فقيه در استنباط احکام شرعي از منابع ، نيازمند اصول و قواعدي است […]

اطراد

اطراد اطراد در لغت به معنای متابعت کردن جزئی از چیزی از جزء دیگرش می‌باشد.[1]و در اصطلاح اصولیین اطرد، استعمال لفظ در معنای مشکوک در هر حال و  صورت در تمام مصادیق می‌باشد، البته با الغای هر آنچه که صلاحیت برای قرینه بودن داشته باشد. پس اگر استعمال لفظ در تمام مصادیق معنای مشکوک و […]

تعبدي و توصلي

 تعبدي و توصلي معنای لغوی: توصل در لغت به معنای به چیزی رسیدن یا پیوستن[1] و تعبد به معنای عبادت و به بندگی گرفتن و به طاعت دعوت کردن است.[2] معنای اصطلاحی: واجبی که صرف انجام دادن آن با هر نیتی که باشد، موجب ادای تکلیف است ونیازی به قصد تقرب به پروردگار ندارد. و […]

واجب معلق و منجّز

 واجب معلق و منجّز معلق در لغت به معناي آويزان شده و بسته شده، چنگ زننده به چيز ديگر است و منجّز به چيز ثابت شده گويند.[1] واجب معلق و منجّز از جمله قسيمات مطرح ميان اصولين است كه، ظاهراً اين اصطلاح از ابداعات مرحوم اصفهاني مؤلف كتاب حصول مي‌باشد. چون قبل از ايشان چنين

استصحاب

مفهوم و اقسام استصحاب استصحاب در لغت به معنی با خود داشتن است و در علم اصول حکمبوجود امری است که در گذشته موجود بوده و بقای آن مورد تردید قرار گرفته است ( ابقاء ماکان). به بیان دیگر هر گاه وجود حکم یا وضعی در گذشته معلوم باشد ، سپس مورد تردید قرار گیرد […]