۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

شورای امنیت و صلاحیت قانونگذاری آن

عنوان مقاله : شورای امنیت و صلاحیت قانونگذاری آن نوشته شده توسط :سيد جعفر حسيني سازمانهای بین المللی از ارکان عمده نظام جهانی عصر ما هستند و این سازمانها و آشنایی با آنها، موجب آگاهی بیشتر از کارکرد نظام بین المللی است، ضرورت شناخت نظام جهانی و ارکان و وظایف آن، از آنجاست که این […]