۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

نمونه قراردادهای حقوقی

 قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه […]

نمونه قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك

نمونه قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك  قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح هاي صنعتي كه در شهرك هاي صنعتي ايجاد مي شود : بين امضا كنندگان زير : الف : بانك                    ثبت شده به شماره                    در تهران مقيم                    با  نمايندگي               معروف در همين دفتر طبق معرفي نامه مزبور كه از اين […]

نمونه قرارداد اجاره

نمونه قرارداد اجاره در فایل زیر یک نمونه قرارداد اجاره برای دانلود در اختیار دوستان قرارداده شده است . برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ادعای فسخ نکاح

ادعاي فسخ نكاح به تاريخ: 13/7/83 پرونده كلاسه … شماره دادنامه 553، 552، 551 مرجع رسيدگي: شعبه … دادگاه خانواده خواهان: «ب – ط» خوانده: «الف – الف» خواسته: نفقه معوقه، تهيه مسكن، فسخ نكاح گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و […]

تباني براي بردن مال غير از طريق ورود ثالث

تباني براي بردن مال غير از طريق ورود ثالث پرونده‌هاي كلاسه … شماره دادنامه: … تاريخ: 31/6/1386 مرجع رسيدگي‌كننده: شعبه … دادگاه عمومي جزايي تهران (مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي) شاكي: آقاي «ر – د» با وكالت آقاي «ي – ف» به نشاني: … متهم: آقاي «ع – د» به نشاني: … اتهام: خيانت […]