۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

مجازات مزاحمت تلفنی

حقوق وکالت نمونه شکوائیه بر علیه کسی که ایجاد مزاحمت تلفنی می نماید . ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….. باسلام

درخواست گواهی انحصار وراثت

حقوق وکالت دادخواست در این قسمت نمونه درخواست گواهی انحصار وراثت  برای استفاده شما عزیزان نوشته شده است . توجه داشته باشید که دادخواست باید بر روی فرم چاپی که از سوی دادگستری ارائه می شود تنظیم شود شما می توانید برای تهیه این برگ به دفتری که برای این موارد تهیه شده در دادگستری […]

دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انقضای مدت اجاره

حقوق وکالت دادخواست در این قسمت نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجره برای استفاده شما عزیزان نوشته شده است . توجه داشته باشید که دادخواست باید بر روی فرم چاپی که از سوی دادگستری ارائه می شود تنظیم شود شما می توانید برای تهیه این برگ به دفتری که برای این موارد تهیه شده در دادگستری […]

اجاره نامه محل کسب و پیشه

اجاره نامه (ويژه محلهاي كسب و پيشه و تجارت) موجر, خانم/ آقاي……..فرزند……….به شناسنامه شماره……….به نشاني……..شركت………..ثبت شده به شمارة …………به نشاني………..با مديريت ……….(به موجب روزنامه رسمي شماره ……….مورخ ……..) وكيل موجر خانم/ آقاي………كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره…….مورخ……..تنظيمي در دفترخانة………..اين اجاره نامه را امضاء كرده است.

نمونه سند خرید آپارتمان

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث) در اينجا، نمونه سند خريد ساختمان (يا آپارتمان) در حال احداث را ملاحظه خواهيد كرد. توجه خواهيد نمود كه هدف اصلي و مسيري كه در سراسر قرارداد دنبال شده بستن راه فرار فروشندگان و از بين بردن احتمال استنكاف ايشان از تنظيم سند رسمي بوده است. بديهي […]