۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

قرارداد کار

«قراداد كار موقت» بر اساس مفاد ماده دوم قانون كار جمهوري اسلامي ايران، اين قرارداد كار بين شركت (سهامي خاص) كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي‌شود. و آقاي/ خانم:………..فرزند…….داراي شناسنامه شماره ……..صادره از ………ساكن ……………………….. كه از اين پس «كارگر» ناميده مي‌شود منعقد مي‌گردد. تبصره:  اين قرارداد جهت كار موقت با توجه […]

اجاره نامه

اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني) موجر: خانم/ آقاي……فرزند…..به شناسنامه شماره………به نشاني………شركت……..ثبت شده به شمارة……….به نشاني…………با مديريت…………به موجب روزنامه رسمي شماره…………مورخ وكيل موجر خانم/ آقاي………..كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره……..مورخ……..تنظيمي در دفترخانة ………اين اجاره نامه را امضاء كرده است.

نمونه قرارداد ساخت و ساز

قرارداد ماده 1- نظر به اينكه، آقاي…..فرزند…..به شناسنامة شمارة …..صادره از…..ساكن …..(كه از اين پس اول ناميده خواهد شد). مالك پلاك فرعي….از اصلي…..اراضي…..بخش…..واقع در…..است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد و نظر به اينكه آقاي……فرزند …..به شناسنامة شمارة …….صادره از….ساكن …..(كه از اين پس طرف دوم ناميده خواهد شد) امكانات مالي لازم […]

چگونه قرارداد بنویسیم؟

  كلياتي كه بايد در قرارداد مورد نظر باشد   الف) بايد دقت شود كه اصطلاحات و الفاظ مربوط به هركار يا واحد هاي مربوطه به هر حيس در قرارداد درست و به جا به كار رود. ب) به هيچ وجه نبايد روشني و وضوح مطلب فداي اختصار و زيبايي كلام شود. دقيقاً حقوق ديگران […]

دادخواست طلاق از سوی زن

نمونه دادخواست طلاق از سوی زن با توافق مرد ریاست محترم دادگستری / مجتمع قضایی ……………. سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند :