عقود و اقسان آن

تقسیم عقود به اعتبار آثار آنها در این نوشته شما با عقد لازم ، عقد جایز ، عقد خیاری ، عقد معلق ، عقد مشروط ، عقد موجل و عقد احتمالی و تفاوت آنها با یکدیگر آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ

ادامه مطلب