حبس های کمتر از ۹۱ روز در نظام کیفری ایران

حبس های کمتر از ۹۱ روز در نظام کیفری ایران دکتر محمود مالمیر ( قاضی دادگاه نظامی اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه ) مقدمه طبق ماده‌ی سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ ، اعمال حبس های کمتر از (۹۱) روز در مواردی ممنوع اعلام گردیده است

ادامه مطلب