۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : اسیدپاشی، شروع به اسیدپاشی، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، نسخ صریح و ضمنی، بازداشت موقت

اسیدپاشی

 اسیدپاشی پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.[1] عنصر قانونی جرم اسیدپاشی: لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب  16/12/1337. ماده واحده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی […]