۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : اعدام هاي خودسرانه، فرا قانوني و اختصاري

اعدام هاي خودسرانه، فرا قانوني و اختصاري (2)

 اعدام هاي خودسرانه، فرا قانوني و اختصاري (2) در قسمت نخست مقاله حاضر به مفهوم و مصادیق اصطلاحاتی چون «اعدام خودسرانه»[1]، «اعدام فرا قانونی»[2] و «اعدام اختصاری»[3] در نظام حقوق بشر پرداخته شد. در این قسمت به بیان اقدامات بین المللی و موضع ایران در قبال این مساله و سایر مسایل مربوطه می‌پردازم. چنان که […]

اعدام هاي خودسرانه، فرا قانوني و اختصاري

اعدام هاي خودسرانه، فرا قانوني و اختصاري (مفاهیم و مصادیق) حق حیات به عنوان یكی از حقوق بنیادین و اساسی بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق منشأ بسیاری از دیگر حقوق بشر محسوب شده و از جایگاه ممتازی در نظام حقوق بشر برخوردار است. لذا از همان ابتدای تدوین و تصویب اسناد حقوق […]