۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : رای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

مشاوره حقوقی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز مشاوره حقوقی رایگان شماره۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۱/۳/۱۳۹۵ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و […]

نظریات مشورتی در مورد وقف

نظریات مشورتی در مورد وقف نظریه شماره 1512/7 مورخ 21/3/1365 «اصل مالکیت است نه وقفیت، مگر دلایل مثبته دیگر امر وقفیت را مسجل نماید.» سؤال: چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم نه به وقفیت فعلی، آیا ید را که اماره بر استصحاب است و حاکی از […]

نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع

نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع نظریه شماره 351/7 مورخ 21/1/1372 «قطع درختان اعم از مثمر و غیرمثمر بدون اجازه شهرداری جرم و قابل مجازات است.» سؤال: آیا باغات درختان میوه مانند باغ انگور و انار و انجیر و غیره… با توجه به اینکه غالباً نگهداری آنها برای صاحبان آن مقرون به صرفه نیست مشمول مقررات […]

نظریات مشورتی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نظریات مشورتی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نظریه شماره 9137/7 مورخ 20/12/1377 «محکوم علیه جزای نقدی هر چند معصر باشد حبس می‌شود. ولی محکوم‌علیه مالی در صورت اثبات اعسار، آزاد می‌گردد.» سؤال: با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 آیا اعسار مندرج در ماده 3 قانون مذکور ناظر به مادتین 1 و […]

نظریات مشورتی در مورد چک

نظریات مشورتی در مورد چک نظریه شماره 1046/7 مورخ23/2/1368 «دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده را دارد.» سؤال: چنانچه دارنده چک آن را در وجه شخص ثالثی ظهرنویسی نماید و دارنده ثانوی چک علیه صادرکننده مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی و همزمان با پرداخت خسارات احتمالی تقاضای تأمین خواسته نماید و دادگاه […]

رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد شماره ۹۳/۷۲۲                                                                             ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاريخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۷۳      کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکيان: آقاي ان ۱ـ مهدي هراتيان ۲ـ مسعود شفيعي دستجردي […]

رأي شماره ۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

رأي شماره ۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد شماره۹۳/۱۲۵                                                                                ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاريخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۶۴      کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۵ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي موضوع شکايت و خواسته: ابطال […]

رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور  گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي […]