۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : ماهیت حقوقی جهیزیه

ماهیت حقوقی جهیزیه چیست؟

سؤال : ماهيت حقوقي جهيزيه چيست ؟ از اقلام جهيزيه آنچه درصورت « جهازيه نامه » احصاء مي نمايند و به خانه شوهر برده مي شود و از شوهر امضاء گرفته مي شود و در منزل مشترک مستقر مي گردد اين اموال عاريه در دست شوهر است و احکام عاريه برآن حاکم است و در […]