۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : معنوی

خسارت معنوي درحقوق

حقوق وکالت خسارت در جوامع اوليه بشري خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتي بود كه قابل سنجش بودند، به بيان ديگر مادي بودند و مي شد آنها را اندازه گرفت. ولي به مرور زمان و با پيشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از يك عمل نيز وسعت بيشتري يافت، در گذشته خسارات صرفاً براي ترميم […]

خسارت معنوی چیست؟

خسارت در جوامع اوليه بشري خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتي بود كه قابل سنجش بودند، به بيان ديگر مادي بودند و مي شد آنها را اندازه گرفت. ولي به مرور زمان و با پيشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از يك عمل نيز وسعت بيشتري يافت، در گذشته خسارات صرفاً براي ترميم ضرر و […]