آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395

در مواردی که قوانین صراحت کافی ندارند و ابهام در آن‌ها وجود دارد ممکن است منجر به تفاسیر متعددی از یک ماده قانونی گردد لذا در این موارد هر قاضی با توجه به استنباط خود از آن ماده قانونی رای صادر می‌کند بنابراین ممکن است در دعاوی مشابه آرای متفاوتی صادر گردد. در چنین مواردی به دلیل آن که افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود دچار سردرگمی نشوند رای وحدت رویه صادر می‌گردد توجه به این نکته ضروری است که وقتی در خصوص موضوعی رای وحدت رویه صادر گردد برای تمام دادگاه‌ها لازم الاتباع است و در خصوص آن موضوع خاص دیگر قضات نمی‌توانند بر مبنای تفسیر خود رای صادر کنند. به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود». لازم به ذکر است آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از صدور در روزنامه رسمی منتشر می شوند.

در این قسمت آرشیو آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395 برای دانلود در اختیار شما دوستان قرار گرفته است. برای دانلود بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید. 

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از آغاز سال 1395 تا شهریور 1395

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور سال1394

بیشتر بخوانید

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1392 تا 1393

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1378 تا 1391

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1369 تا 1377

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1362 تا 1368

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1349 تا 1361

آرای وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1323 تا 1348

بیشتر بخوانید

دکمه بازگشت به بالا