اجتماع چند موجب ارث در شخص واحد

اجتماع چند موجب ارث در شخص واحد

حقوق گستر ؛ ممکن است چند موجب ارث در یک وارث جمع شود . در این صورت وارث مزبور به موجب هریک از انها از مورث خود ارث میبرد و سهم مربوط به هریک ، به آن وارث تعلق پیدا میکند . در همین زمینه ماده ۸۶۵ قانون مدنی مقرر میدارد : (( اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد )) .

۱- اجتماع خویشاوندی متعددی که در یک ردیف قرار دارند : این حالت دو صورت دارد ، یکی اجتماع موجبات متعدد نسبی و سببی و دیگر اجتماع موجبات متعدد نسبی .

الف : اجتماع موجبات متعدد نسبی و سببی : مانند اینکه زوجه متوفی ، دختر دایی یا دختر عمه او هم باشد که در این فرض اگر متوفی خویشاوندی در طبقه اول و دوم و در درجه اول طبقه سوم نداشته باشد ، زوجه او ، هم به عنوان خویشاوند سببی ، یعنی زوجیت و هم به دلیل خویشاوندی نسبی یعنی دختر دایی یا دختر عمه متوفی بودن ارث میبرد .

بدیهی است که در صورت وجود خویشاوندی در طبقه یا درجه مقدم ، زوجه فقط به دلیل خویشاوندی سببی یعنی زوجیت ارث میبرد.

ب : اجتماع موجبات نسبی : این نوع ممکن است با اجتماع دو خویشاوندی و یا بیش از آن در شخص واحد محقق شود .

* اجتماع دو خویشاوندی یا دو موجب نسبی : مانند اینکه شخصی هم خواهر زاده امی و هم برادر زاده ابی متوفی باشد . به تصویر شماره یک نگاه کنید تا این مثال را یاد بگیرید . مثلا هرگاه از ازدواج حسن و زهرا ، احمد و از ازدواج حسن و پروانه ، سعید و از ازدواج پروانه و اکبر ، رفعت و سپس از ازدواج رفعت و احمد ( که از پدر و مادر جدا هستند ) محمود متولد شود ، هرگاه سعید فوت کند و خویشاوندی در طبقه نخست و درجه نخست از طبقه دوم نداشته باشد ، محمود به دو علت از سعید ارث میبرد : یکی از جهت اینکه خواهر زاده امی سعید است ( محمود فرزند رفعت است که رفعت و سعید از طیق مادر یعنی پروانه خواهر و برادرند ) و دیگر اینکه برادر زاده ابی سعید اس ( محمود فرزند احمد است که او برادر پدری سعید محسوب میشود ). مشاوره حقوقی

11

* اجتماع بیش از دو خویشاوندی نسبی : مانند اینکه شخصی دختر عموی امی و دختر عمه ابی و دختر دایی ابی و دختر خاله امی متوفی باشد.

ادامه دارد …

اختصاصی سایت حقوق گستر https://lawgostar.com

منبع : کتاب ارث دکتر شهیدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن