تقسیم ارث

تقسیم ارث

مراجعه کننده محترم، برای درک بهتر محاسبه ارث و انجام محاسبه توسط خودتان، درخواست های شما عزیزان را بصورت مثال تجزیه و تحلیل کرده ایم و بصورت طبقه بندی شده خدمتتان ارائه می کنیم.
مثال شماره 1 : محاسبه ارث

عنوان سوال: عرض به حضورتان پدر بنده 3 ماه پیش فوت نمودند . پدر بزرگ ما در قید حیات هستند . اگر امکان دارد با شرایط 2 پسر و 1 دختر و مادرم و پدر بزرگ بنده جمعاً 5 نفر نحوه تقسیم 2 میلیارد تومان را توضیح دهید و اینکه به هریک از وراث چقدر تعلق می گیرد.
متوفی ( زوج )
وراث: زوجه – پدر – 2 پسر و 1 دختر
ارزش ریالی ماترک : بیست میلیارد
از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود ) طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود.
برای اینکه ورثه بتوانند سهم االارث خود را دریافت نمایند ( با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 35% از کل ماترک می باشد) هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند.
سهم الارث زوجه یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان
سهم الارث پدر ( به علت وجود فرزند برای متوفی ) یک ششم
سهم الارث پسرها و دختر به نسبت دو به یک می باشد ( پسر دو برابر دختر )


مثال شماره 2 : تقسیم ترکه در طبقه اول

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

مثال اول : شوهر بنده 5 ماه پیش فوت نمودند. پدر شوهر و مادر شوهر بنده در قید حیات هستند. لطفا با شرایط 2 پسر و 3 دختر میزان سهم الارث هر کدام را مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه: هشت میلیارد ریال

متوفی : زوج

وراث متوفی شامل : زوجه. پدر و مادر . پسر 2 نفر . دختر 3 نفر

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود. (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود )

هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند. ( با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 35% از کل ماترک می باشد)

سهم الارث زوجه یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان

سهم الارث پدر ( به علت وجود فرزند برای متوفی ) یک ششم

سهم الارث مادر ( به علت وجود فرزند برای متوفی ) یک ششم

سهم الارث پسرها و دختر به نسبت دو به یک می باشد ( پسر دو برابر دختر )

 
مثال شماره 3 : تقسیم ترکه در طبقه اول

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

مثال دوم : پدر بنده 6 ماه پیش فوت نمودند . در حال حاضر بنده دارای پدر بزرگ و مادر بزرگ هستم.لطفا میزان سهم الارث را با توجه به مقدار ترکه مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه : صد و پنجاه میلیون ریال

متوفی : زوج

وراث متوفی شامل : زوجه. 2 پسر . 1 دختر

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود. (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود )

هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند. ( با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 35% از کل ماترک می باشد)

سهم الارث زوجه ( به علت وجود فرزند برای متوفی ) یک هشتم

سهم الارث پسرها هر کدام 2 سهم یعنی مجموعا 4 سهم

سهم الارث دختر 1 سهم

 
مثال شماره 4 : تقسیم ترکه در طبقه اول

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

مثال  سوم : خانم بنده 5 ماه پیش بدلیل تصادف فوت نمودند. پدر و مادر ایشان در قید حیات هستند. بنده دارای 3 پسر و 1 دختر میباشم. لطفا میزان سهم الارث را با توجه به مقدار ترکه مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه : نهصد میلیون  ریال

متوفی : زوجه

وراث متوفی شامل : زوج . پدر . مادر . 3 پسر . 1 دختر

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود. (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود )

هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند. ( با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 35% از کل ماترک می باشد)

سهم الارث زوج : یک چهارم را به فرض میبرد.

سهم الارث پدر و مادر : هر کدام به میزان یک ششم

سهم الارث فرزندان : پسر دو برابر دختر ارث میبرد

 
مثال شماره 5 : تقسیم ترکه در طبقه دوم

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

اجداد شامل 1- ریشه پدری (جد پدری و جده پدری) 2- ریشه مادری (جد مادری و جده مادری)

اخوه شامل 1- ریشه پدری (اخوه ابوینی و اخوه ابی ) 2- ریشه مادری (اخوه امی)

وفق مواد 920 و 921 قانون مدنی تقسیم ترکه در بین ریشه پدری طبق قاعده “ذکور دو برابر اناث” اجرا میگردد و در بین ریشه مادری قاعده مذکور رعایت نمیشود و بلکه تقسیم به نحو مساوی بین ذکور و اناث اجرا خواهد شد.

مثال چهارم : نوه ی بنده 6 ماه پیش به رحمت خدا رفتند. خانم ایشان در قید حیات هستند . لطفا با توجه به ورثه و ترکه ی ایشان سهم الارث وراث را محاسبه بفرمایید.

ارزش ریالی ترکه : یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال

 متوفی : زوج

وراث متوفی شامل : زوجه . جد ابی . جده ابی . جد امی . جده امی . برادر ابوینی 1 نفر . خواهر ابوینی 1 نفر . برادر امی 1 نفر . خواهر امی 1 نفر

سهم الارث زوجه : یک چهارم از عین اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان

سهم الارث جد و جده امی و برادر خواهر امی : چون متقرب به مادر هستند یک سوم را از اصل ترکه میبرند که بین آنها بطور تساوی تقسیم میشود.

سهم الارث جد و جده ابی و برادر و خواهر ابوینی : باقی ترکه بین این افراد با تناسب ذکور دو برابر اناث تقسیم میگردد.

 
مثال شماره 6 : تقسیم ترکه در طبقه دوم

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

اجداد شامل 1- ریشه پدری (جد پدری و جده پدری) 2- ریشه مادری (جد مادری و جده مادری)

اخوه شامل 1- ریشه پدری (اخوه ابوینی و اخوه ابی ) 2- ریشه مادری (اخوه امی)

وفق مواد 920 و 921 قانون مدنی تقسیم ترکه در بین ریشه پدری طبق قاعده “ذکور دو برابر اناث” اجرا میگردد و در بین ریشه مادری قاعده مذکور رعایت نمیشود و بلکه تقسیم به نحو مساوی بین ذکور و اناث اجرا خواهد شد.

مثال پنجم : همسر بنده مدتی پیش بر اثر سکته قلبی به رحمت خدا رفتند.لطفا باتوجه به وراث و ترکه ایشان میزان سهم الارث هر یک از وراث را محاسبه کنید.

ارزش ریالی ترکه : پنجاه و شش میلیون و هشتصد هزار ریال

متوفی : زوجه

وراث متوفی شامل : زوج . جد ابی . برادر ابوینی 1 نفر . خواهر ابوینی 3 نفر . برادر امی 1 نفر

سهم الارث زوج : یک دوم از ترکه

سهم الارث برادر امی : یک ششم ترکه

سهم الارث جد ابی . برادر ابوینی و سه خواهر ابوینی دو ششم که به نسبت دو به یک ( دو پسر یک دختر ) ارث میبرند.

 
مثال شماره 7 : تقسیم ترکه در طبقه دوم

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

مثال ششم : یکی از دوستانم بر اثر غرق شدن در دریا فوت نمودند. لطفا با توجه به ورثه و ماترک ایشان میزان سهم الارث را محاسبه فرمائید.

ارزش ریالی ترکه : صد و سی میلیون ریال

وراث متوفی شامل : خواهر ابوینی 1 نفر . خواهر امی 1 نفر

یک ششم ترکه به فرض به خواهر امی میرسد و یک دوم ترکه نیز به فرض ، سهم خواهر ابوینی خواهد بود و باقی مانده نیز به نسبت فروض آنها ، یک چهارم برای خواهر امی و سه چهارم برای خواهر ابوینی تقسیم میشود.

 
مثال شماره 8 : تقسیم ترکه در طبقه سوم

مطابق بند 3 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه سوم شامل اعمام و عمات و اخوال وخالات و اولاد آنها میباشند.

اعمام و عمات شامل 1- صنف پدری (اعمام و عمات ابوینی و اعمام و عمات ابی که ترکه بین آنها طبق قاعده “ذکور دو برابر اناث” تقسیم میگردد ” ماده 931 قانون مدنی”) 2- صنف مادری (اعمام و عمات امی که ترکه به نحو مساوی بین ذکور و اناث تقسیم خواهد شد ” ماده 932 قانون مدنی”)

اخوال وخالات شامل 1- صنف پدری (اخوال وخالات ابوینی و اخوال وخالات ابی که ترکه به نحو مساوی بین ذکور و اناث تقسیم خواهد شد ” ماده 933 قانون مدنی”) 2- صنف مادری (اخوال وخالات امی که ترکه به نحو مساوی بین ذکور و اناث تقسیم خواهد شد ” ماده 933 قانون مدنی”)

مثال هفتم : لطفا با توجه به وراث ذکر شده و ما ترک میزان سهم الارث هر یک از ورثه را مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه : چهار میلیارد ریال

وراث متوفی شامل : عمو ابوینی 2 نفر ، عمه ابوینی 3 نفر ، عمو امی 1 نفر ، دائی ابی 2 نفر ، خاله ابی 1 نفر ، دائی امی 1 نفر ، خاله امی 2 نفر

ماده 930 قانون مدنی مقرر داشته ” اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند.”

مطابق ماده 935 یک سوم کل ترکه به اخوال تعلق خواهد داشت و یک سوم از یک سوم سهم اخوال سهم دایی و خاله های امی خواهد بود و دو سوم از سهم باقیمانده سهم اخوال سهم اخوال ابوینی و ابی خواهد بود که بین آنها بصورت مساوی تقسیم میشود و دو سوم مابقی ما ترک به اعمام میرسد که یک ششم آن سهم عمو یا عمه امی خواهد بود و پنج ششم باقیمانده سهم اعمام ابوینی یا ابی خواهد بود که در تقسیم آنها ذکور ( پسر ) دو برابر اناث ( دختر ) خواهد برد.

 
مثال شماره 9 : تقسیم ترکه در طبقه سوم

(استثناء قاعده ارث در طبقه سوم) : در بحث ارث قاعده (الاقرب یمنع الابعد) در داخل هرسه طبقه جاری است ، بدین معنا که کسی که به متوفی نزدیکتر است خویشاوند دورتر متوفی را از ارث محروم میکند ، اما این قاعده با یک استثناء به شرح ماده 936 قانون مدنی در طبقه سوم روبرو است و آن تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابی تنها است.

مثال هشتم : لطفا در صورت وجود یک عموی ابی و یک پسر عموی ابوینی میزان سهم الارث را باتوجه به ماترک مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه : پنجاه میلیون ریال

وراث متوفی شامل : عموی ابی 1 نفر . پسر عموی ابوینی 1 نفر

مطابق ماده ی 936 یک پسر عموی ابوینی .عموی ابی را از ارث محروم میکند و کل ترکه را به ارث میبرد.

 
مثال شماره 10 : تقسیم ترکه در طبقه سوم

خانم بنده بر اثر ایست قلبی 4 ماه پیش فوت نمودند. لطفا با توجه به وراث و ماترک سهم الارث آن ها را مشخص نمایید.

ارزش ریالی ترکه : سه میلیارد ریال

متوفی : زوجه

وراث متوفی شامل : زوج . عمه ابی 1 نفر . عمه امی 1 نفر . خاله امی 1 نفر

مطابق ماده 938 قانون مدنی سهم زوج نصف کل ترکه خواهد بود

سهم الارث خاله امی یک سوم از کل ترکه

مابقی ترکه به اعمام که متقربین به پدر هستند میرسد و در بین اعمام نیز عمه امی یک ششم سهم اعمام  را میبرد و باقیمانده سهم اعمام به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم آن ذکور دو برابر اناث میبرد.

وکلای یاسا

2 دیدگاه دربارهٔ «تقسیم ارث»

 1. سلام یک سوال داشتم باتوجه باینکه سهم پسردوبرابرسهم دخترازارث است ایا این نشانه بی عدالتی ونشانه نقص قانون ایران نیست؟
  تشکر

  1. احسان نصوحی

   سلام
   این موارد همگی دارای ریشه فقهی هستند که بحث آنها مفصل است . مثلا در مورد دیه هم این مورد وجود دارد که بنده مقاله ای در سایت قرار داده ام که می توانید در قسمت جستجوگر سرچ کنید .
   در این مورد نیز به زودی مطلبی ارائه خواهم داد.
   این دو لینک را هم بخوانید :
   https://lawgostar.com/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85/
   —————-
   https://lawgostar.com/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%DB%80-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن