تکرار جرم و مجازات آن

تکرار جرم و مجازات آن

منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.
تکرار جرم نشانه ی حالت خطرناک بزه کار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه کاران خطرناک توصیه می کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزه کاران پیشینه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته اند، سنگین تر از بزه کاران بدوی است.(۱)
ماده ی۱۳۶: « هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»


پیشینه ی تقنینی:
ذکر این ماده ی در قسمت کلیات قانون، جدید است و پیشینه ی تقنینی ندارد.
مطابق این ماده ی، در تمامی حدود حتی شرب خمر، تکرار در مرحله ی چهارم موجب اعدام است؛ توضیح این که مطابق ماده ی۱۷۹(۲) قانون سابق، تکرار شرب مسکر برای بار سوم مجازات اعدام در پی داشت.
ماده ی۱۳۷:«هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
پیشینه ی تقنینی:
این ماده ی متناظر ماده ی۴۸ قانون سابق است که مقرر می داشت:«هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند، در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ برخلاف قانون سابق که معیار تکرار جرم را اجرای حکم می دانست، در این قانون ملاک، قطعیت حکم است نه اجرای آن.
۲ـ منظور از عبارت«حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن» در این ماده، حداکثر مجازات به علاوه نصف حداکثر مجازات است.
۳ـ مطابق این قانون، مرور زمان و اعاده ی حیثیت(سپری شدن مدت مجازات های تبعی) سبب می شود که مقررات تکرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یک از آن ها به تنهایی برای اعمال نشدن تکرار کفایت می کند و لازم نیست هر دو با هم حاصل شود.
۴ـ تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه ی یک تا شش قابلیت اعمال دارد.
۵ـ حکم این ماده ی شامل محکومیت به یکی از «مجازات های تعزیری» است. پس اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتکب به مجازات های تعزیری محکوم شود باز هم مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.
۶ـ سؤال: منظور از عبارت «یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش» در صدر ماده ی۱۳۷ این قانون، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود؟ یعنی چنان چه مجازات قانونی جرم ارتکابی سابق درجه ی شش باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتکب را درجه ی هفت تعیین کند، آیا در صورت ارتکاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه های یک تا شش مشمول مقررات تکرار خواهد بود؟
پاسخ: با توجه به تصریح صدر ماده ی۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به محکومیت مرتکب به مجازات درجه های یک تا شش، منظور از مجازات های مزبور، مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی، لیکن ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری درجه های یک تا شش اشاره شده است، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان محکومیت دارد؛ چنان چه در صدر ماده ی قانونی یادشده منظور مقنن مجازات قانونی بود، مانند ذیل آن صرفاً به ارتکاب جرم مستوجب مجازات درجه های یک تا شش صرف نظر از میزان محکومیت اشاره می کرد. بنابراین تصریح به محکومیت در صدر این ماده، بر مجازاتی دلالت دارد که در حکم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. هم چنین حصول اعاده ی حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده، براساس تبصره ی۲ ماده ی۲۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ی۲۵ بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. نظر مشورتی اداره ی حقوقی نیز مؤید این استدلال است.(۳) البته نظر مخالف هم ارائه شده است.
۷ـ سؤال: با توجه به ماده ی ۱۳۷ این قانون، چنان چه شخصی سابقه ی محکومیت به مجازات درجه ی شش داشته باشد، سپس مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه ی چهار شود، آیا جرم جدید ارتکابی توسط وی مشمول مقررات تکرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟
پاسخ: ماده ی۱۳۷ این قانون از جمله شرایط شمول مقررات تکرار جرم را داشتن سابقه ی محکومیت به مجازات های درجه ی یک تا شش بیان کرده است، لیکن براساس این ماده، یکی دیگر از شرایط اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یک تا شش، پیش از حصول اعاده ی حیثیت است. از آن جا که برابر ماده ی۲۵ این قانون، محکومیت به مجازات درجه ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده ی حیثیت مقرر نشده است. پس چنان چه سابقه ی مرتکب از نوع مجازات درجه ی شش باشد، با ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. البته چنان به محکوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه های یک تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می کند که چنان چه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود و در فرض سؤال چون حکم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله ی زمانی مرتکب جرم شده است، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.
۸ـ سؤال: آیا سابقه ی محکومیت تعلیقی به یکی از مجازات های تعزیری درجه های یک تا شش، جهتی برای اعمال مقررات تکرار جرم در حق مرتکب است؟
پاسخ: براساس ماده ی۲۵ این قانون پیش از اجرای حکم حسب مورد با گذشت مواعد مقرر در آن ماده، از مرتکب اعاده ی حیثیت می شود و اساساً در مجازات های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است. بنابراین پاسخ منفی است و مرتکب در فرض سؤال مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
۹ـ سؤال: نظر به این که مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا، نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات های درجه ی شش است و طبق ماده ی ۱۳۷ در صورت تکرار، متهم به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود که تعداد شلاق از میزان «حدشرعی» بیشتر خواهد بود، آیا در این موارد دادگاه می تواند میزان مجازات را بالاتر از حد شرعی تعیین کند؟
پاسخ: به نظر می رسد صرف نظر از این که پس از اعمال مقررات این ماده ی حاکم خواهد بود؛ زیرا قاعده ی «التعزیر دون الحد» مربوط به مواردی است که شخص، مرتکب یک جرم تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی شود.
۱۰ـ سؤال: چنان چه پرونده ای مشمول مقررات تعدد و تکرار جرم شود، تکلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی که دارای سابقه ی محکومیت به مجازات درجه ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حکم، مرتکب دو فقره جرم تعزیری دارای مجازات درجه ی پنج می شود. آیا برای این دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می شود یا تکرار جرم و یا هر دو؟
پاسخ: در فرض سؤال، اعمال مقررات تکرار جرم، مقررات مربوط به تعدد جرم را نیز پوشش می دهد، یعنی مقررات تکرار جرم یا هم ردیف مقررات تعدد جرم است (در صورتی که تعداد جرایم از سه فقره بیشتر باشد) یا شدیدتر از مقررات تعدد است (در صورتی که تعداد جرایم از سه فقره کم تر باشد). بنابراین در هر صورت اعمال مقررات تکرار جرم کافی است و در این قانون برای اعمال مقررات تکرار و تعدد جرم به صورت هم زمان، شیوه ی خاص پیش بینی نشده است.
۱۱ـ سؤال: با توجه به مقررات تکرار جرم در ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر محکوم علیه مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه های یک تا شش شود به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود، آیا در فرض سؤال قاعده ی جمع مجازات ها(جمع مجازات سابق و مجازات جدید) اجرا می شود یا فقط مجازات اشد قابل اجرا است؟ آیا مشابه بودن جرم جدید و جرم سابق، تأثیری در پاسخ دارد؟
پاسخ: اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به این سؤال، طی یک نظر مشورتی(۴)اعلام کرده است: «تکرار جرم موضوع ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات تعزیری درجه یک تا شش، مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود و از این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد، بنابراین چنان چه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات آن محکومیت و یا بقیه ی آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم اجرا خواهد شد، مشروط بر آن که مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی، از درجه ی یک تا شش باشد اعم از این که جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.»
۱۲ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می شود؟
پاسخ: موضوع تکرار جرم در بعضی از مواد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله مواد ۲، ۵، ۶، ۹ و ۱۴ به صراحت بیان شده است و لذا مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع این مواد قابل اعمال نیست؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاصی است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و قانون عام مؤخر نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد، لیکن موادی از آن قانون که موضوع تکرار جرم در آن ها بیان نشده باشد، تابع مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(۵)
ماده ی ۱۳۸: «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.»
پیشینه ی تقنینی:
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ مقصود از جرایم اطفال، جرایم پسران ۹ تا ۱۵ سال تمام است که مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند؛ زیرا دختران نابالغ اصولاً مشمول هیچ گونه اقدامی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نمی شوند. به عبارت دیگر براساس ماده ی ۸۸ (۶) این قانون برای افراد زیر نه سال(چه دختر و چه پسر) در صورت ارتکاب جرم، هیچ گونه مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده است.
۲ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم نوجوانان نیز اعمال می شود؟
پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی ۹۵ همین قانون که مقرر می دارد: «محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است»، نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند بود.
ماده ی ۱۳۹: «در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف ـ چنان چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب ـ چنان چه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره ـ چنان چه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.»
پیشینه ی تقنینی:
این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
۱ـ در این ماده برای تخفیف مجازات مرتکبان مشمول مقررات تکرار جرم، مقررات خاصی پیش بینی شده است و لذا در مقام تخفیف مجازات، استناد به ماده ی ۳۷ این قانون جایز نیست، ولی جهات تخفیف همان است که در ماده ی ۳۸ ذکر شده است.
۲ـ مقصود از محکومی ت قطعی در تبصره ی این ماده ی، محکومیت قطعی به مجازات های تعزیری است و شامل محکومیت های حدود و قصاص نمی شود.
۳ـ از عبارت «مشمول مقررات تکرار جرم» استفاده می شود که این حکم فقط شامل تعزیرات درجه های یک تا شش است؛ چون مجازات های تعزیری درجه های هفت و هشت مشمول تکرار جرم نیستند.
۴ـ درباره ی کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، مقررات راجع به توبه جاری نمی شود (تبصره ی یک ماده ۱۱۵).
۵ـ سؤال: آیا تکرار جرایم مستوجب مجازات های درجه های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول ماده ی ۱۳۹ این قانون است؟
پاسخ: با توجه به ماده ی ۱۳۷ و تبصره ی ماده ی ۱۳۹ این قانون، صرفاً جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه های یک تا شش از حیث تخفیف مجازات مشمول مقررات ماده ی ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی هستند و مجازات های داخل در درجه های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول این ماده ی نمی باشند و تخفیف آن ها در مراحل تکرار جرم مشمول مقررات ماده ی ۳۷ خواهد بود.
۶ـ سؤال: با توجه به این که منظور از تخفیف مجازات، مجازات کمتر از حداقل است در مورد بند «الف» ماده ی ۱۳۹ این قانون، که حداکثر تخفیف تا میانگین حداقل و حداکثر است، تکلیف چیست؟
پاسخ: شرایط تخفیف مجازات در این قانون همان است که در مواد مربوط مانند مواد ۳۷، ۹۳، تبصره ی ۳ ماده ی ۱۳۴ و ۱۳۹ حسب مورد پیش بینی شده است، صرف نظر از این که نتیجه ی تخفیف مجازات کمتر از حداقل باشد یا نباشد
۷ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به ممنوعیت تخفیف مجازات، موضوع تبصره ی ماده ی ۱۳۹ این قانون در مورد جرایم نظامیان نیز جریان دارد؟
پاسخ: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ قانون خاص مقدم است، اما چون در آن قانون در خصوص ممنوعیت از تخفیف مجازات، مقررات خاصی پیش بینی نشده است بنابراین در فرض سؤال، موضوع ممنوعیت از تخفیف مجازات نسبت به جرایم نظامیان نیز تسرّی دارد و لازم الاجراست
پی نوشت ها:
۱ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: میزان، ۱۳۸۶، صفحه ی ۲۳۲.
۲.ماده ی ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه کسی چندبار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.»
۳. نظر مشورتی شماره ی ۹۲۶/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه: «آن چه در ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت «به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ی یک تا شش محکوم شود…» که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.»
۴. نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۱/۹۲/۷ ـ ۱۶/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه
۵. نظر مشورتی شماره ی ۱۳۷۱/۷مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه: «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق نظریه تفسیری شماره ی ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ و ابطال و نقض و نسخ مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد: و لذا در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد، باید براساس مقررات این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و چون در خصوص تکرار مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد۲،۵،۶، و۹ این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذکور عمل شود، ولی درخصوص تعدد جرم با توجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.»
۶. ماده ی ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند.
معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده ی (۱۱۷۳) قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده ی در مورد آن ها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده ی، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و هم چنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.»
برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره ۱۰۹

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن