جعل دفترچه مرخصی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

پرسش:

شخصی مشخصات فرد دیگری را برای صدور برگ مرخصی در دفترچه مرخصی ثبت کرده و عکس خود را روی آن الصاق می کند و به مسئول امرمی دهد و او نیز مهر یگان را روی عکس می زند و شخص ارائه دهنده دفترچه از آن استفاده می کند. آیا این اقدام جعل است و استفاده از دفترچه مرخصی، استفاده از سند مجعول تلقی می شود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

این اقدام تخلف انضباطی است نه جعل و استفاده از سند مجعول.

ب) نظر اقلیت

صدور دفترچه مرخصی با استفاده از مشخصات فردی دیگرجعل محسوب شده و استفاده از آن هم استفاده از سند مجعول است.

نظریه گروه:

اساس جرم جعل آن است که سند یا نوشته مجعول ـ که با قصد متقلبانه ساخته شده است قابلیت اضرار به غیر، فریب و به اشتباه انداختن اشخاص را داشته باشد تا آن را به عنوان سند یا نوشته اصیل و واقعی قلمداد نمایند.

به دیگر سخن می توان گفت که قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند و یا سایر مصادیق مذکور در قانون با هدف اضرار به غیر «جعل» محسوب می شود. در فرض پرسش ، هر چند درج مشخصات شخصی دیگر در دفترچه مرخصی و الصاق عکس، به لحاظ عدم قابلیت استناد جعل تلقی نمی شود اما با ضرب مهر یگان، نوشته مزبور به عنوان یک سند قابل استناد می گردد و مفاد آن در اثبات حق مرخصی مؤثر واقع می شود. به عبارت دیگر، شخص مرتکب ، نوشته غیرمعتبر عادی خود را با استفاده از مهر یگان، معتبر و تبدیل به سند می نماید. در فرض پرسش، عناصر قانونی، مادی، معنوی و رکن ضرری عنوان کیفری جعل مجتمع است. در نتیجه، اقدام صورت گرفته جعل و استفاده از دفترچه مرخصی نیز استفاده از سند مجعول محسوب می شود. اما مسئول ذی ربط که بدون علم و آگاهی و سوءنیت اقدام به مهر نمودن برگه مورد نظر نموده است، قابل تعقیب نبوده و مسئولیت کیفری ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن