کارمندان اداری دادگستری

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

کارمندان اداری دادگستری

 کارمندان اداری در واحدهای سازمان قضائی فعالیت دارند و کارشان فراهم ساختن تسهیلات و معاونت نسبت به دادگاهها و دادسراهاست. گرچه وظیفه این کارمندان، کار اصلی قضائی نیست، ولی بدون آنها وظائف قضائی انجام شدنی نیست. این کارمندان اصولا مستخدم دولت هستند و جزو قوه مجریه محسوب می شوند و از لحاظ استخدام، تابع قانون استخدام کشوری اند. از جمله این کارمندان مدیران دفاتر، کارکنان دفاتر مدیران، مأمورین اجرا و مأمورین ابلاغ می باشند.[۱]
 وظائف کارمندان اداری
۱. وصول دادخواستها و لوایح و مدارک پیوست، ثبت آنها در دفاتر مخصوص و ضبط آنها در پرونده های مربوطه.
۲.مرتب نمودن پرونده ها و نگهداری آنها به طوری که به سهولت و سرعت قابل دسترسی باشند.
۳. تنظیم اوقات دادرسی و آراء و سایر اوراق قضائی.
۴. اجرای آرای محاکم.


   از این رو با توجه به اهمیت و حساسیت وظائف آنها و تأثیر مستقیمی که بر حسن جریان امور در مراجع قضایی و اجرای عدالت و قانون دارند، همواره می بایست در انتخاب آنها دقت لازم صورت گرفته و بر نحوه انجام وظیفه آنها نیز نظارت لازم اعمال شود.[۲]
مدیر دفتر
   هر یک از دادگاهها دارای یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات دادرسی می باشد. مدیر دفتر تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می کند.[۳]
مدیر دفتر در عین حال که تحت نظارت رئیس دادگاه کار می کند، ریاست بقیه کارکنان را نیز بر عهده دارد. کارکنان اداری شامل منشی، بایگان، ثبّات[۴]، مأمور ابلاغ و مأمور اجرای احکام می باشند.[۵]
   هر دادسرا نیز یک مدیر دفتر دارد که تحت ریاست دادستان کار می کند. مدیر دفتر دادسرا نیز به اندازه لازم کارمند اداری و مأمورین احضار، تحت ریاست و مسؤلیت خود دارد. در امور مدنی وظایف مدیر دفتر زیاد است به گونه ای که هر وقت دادخواستی را دریافت می کند باید دقت کند که:
۱.     اگر نواقصی دارد، رفع آن را بخواهد.
۲.    تبادل لوایح را انجام دهد.
۳.    پرونده را تنظیم نماید.
۴.    جلسات را تعیین نماید.
۵.    اسناد را تا زمان ختم پرونده حفظ کند.
 
وظایف قضائی مدیر دفتر
    علاوه بر وظایف مذکور، در مواردی مدیر دفتر وظایف قضائی هم انجام می دهد و قرار صادر می نماید.[۶][۷] به عنوان نمونه می توان به ماده ۵۴ ق.آ.د.م اشاره کرد که در آن مدیر دفتر دادگاه اقدام به صدور قرار می کند. به موجب این ماده:
 «در موارد یاد شده در ماده قبل[۸]، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است».
   ضمانت اجرای عدم رفع نقص از دادخواست پس از ابلاغ اخطار در مهلت قانونی، صدور قرار رد دادخواست است که باید توسط مدیر دفتر و در غیاب وی توسط جانشین وی صادر گردد. در صورتی که مدیر دفتر در مرخصی یا غیبت باشد، قاضی دادگاه مجاز است که به یکی از کارمندان دفتری در هر مورد خاص دستور دهد تا به جانشینی از مدیر دفتر، اخطار رفع نقص و یا قرار رد دادخواست را صادر نماید.[۹]
   طبیعت کار مدیران دفاتر دادگاهها نسبت به سایر مستخدمین اداری قوه قضائیه، به کار قضائی نزدیک تر است؛ زیرا بسیاری از دادخواست ها که تسلیم دادگاه می شود از حیث «میزان مستندات و ضمایم» یا «برابر با اصل نبودن تصاویر استاد» یا «کسری تمبر دادرسی» یا «مشخص نبودن نام خواهان و خوانده» یا «نحوه طرح دعوی و تبیین خواسته و منجّز نبودن آن»، مستلزم عدم جریان دادخواست در امر دادرسی بوده و بایستی اخطار لازم به ذی نفع، در جهت رفع نقص آن داده شود.[۱۰]
   به عبارت دیگر مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوی، وظایفی به عهده دارد که بعضا به وظایف قضائی بیشتر شبیه است: از جمله در صورت ناقص بودن دادخواست، در مواردی اقدام به صدور قرار رد دادخواست می نماید و در سایر موارد، با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در مدت معین توسط دادخواست دهنده، قرار رد دادخواست را صادر می نماید.[۱۱]
ماده ۵۳ ق.آ.د.م[۱۲] در این زمینه مقرر می دارد:
«در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد  آتی تکمیل شود:
۱-   در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.
۲-   وقتی که بندهای (۲،۳،۴،۵و ۶) ماده (۵۱)[۱۳] این قانون رعایت نشده باشد».
   به موجب ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م همچنین قرار تأمین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه، می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد. این ماده مقرر می دارد:
«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد که در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصا اقدام نماید…».
مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می توانند تأمین دلیل  را انجام دهند. این که کدام یک از سه نفر برای اجرای تأمین دلیل مأموریت می یابند به تشخیص رئیس دادگاه بستگی دارد.[۱۴]

[۱] مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم، ج۱، ص۱۴۴.
[۲]شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۱، ص۲۳۳.
[۳] مدنی، جلال الدین، پیشین.
[۴] ثبت کننده
[۵] بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، تهران، نگاه بینه، چاپ نهم، ج۱، ص۹۰
[۶] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰،چاپ اول، ج۲، ص۶۶.
[۷] مدنی، جلال الدین، پیشین. ص۱۴۵.
[۸] ماده ۵۳.
[۹] مهاجری، علی، شرح آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول، ج۱، ص۱۰۳.
[۱۰] عسگری، غلامحسین، آیین دادرسی مدنی، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، چاپ اول، ج۱، ص۲۸۲.
[۱۱] شمس، عبدالله، پیشین، ج۱، ص۲۳۳.
[۱۲] قانون آیین دادرسی مدنی
[۱۳] این ماده مقرر می دارد: «دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
·         نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
·         نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
·         تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
·         تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
·         آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
·         ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
[۱۴] مهاجری، علی، پیشین، ج۲، ص۲۰.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن