منابع آزمون دکتری حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق

گرایش حقوق خصوصی

درس حقوق مدنی
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
3- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4- نظریه عمومی تعهدات دکتر کاتوزیان
5- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
6- جلد 1 عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
7- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
8- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان

حقوق تجارت
1- شرکت های تجاری دکتر پاسبان
2- اسناد تجارتی دکتر کاویانی
3- ورشکستگی دکتر اسکینی
4- قانون تجارت در نظم محمد دمیرچیلی و همکاران

متون فقه
1- شرح لمعه شهید ثانی دکتر علی شیروانی (بخش فقه خصوصی)
زبان انگلیسی
1- 1100 واژه
2- واژگان ضروری تافل
3- 504 واژه ضروری
استعداد تحصیلی
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
درس جرم شناسی
1- جرم شناسی- علی سلیمی
2- جرم شناسی بالینی محمد علی بابایی
3- جزوات جرم شناسی دکتر نجفی ابرند آبادی (در انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به صورت سی دی موجود است)
آیین دادرسی کیفری
1- آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی
2- آیین دادرسی کیفری دکتر آشوری 2 جلد
متون فقه
1- شرح لمعه شهید ثانی دکتر علی شیروانی (بخش فقه جزایی)

زبان انگلیسی
1- 1100 واژه
2- واژگان ضروری تافل
3- 504 واژه ضروری
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق عمومی
حقوق اساسی
1- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر قاضی شریعت پناهی
2- جلد دوم حقوق اساسی دکتر هاشمی
حقوق اداری
1- حقوق اداری دکتر مؤتمنی
2- حقوق اداری دکتر سنگری و دکتر امامی 2 جلد
3- حقوق اداری دکتر موسی زاده
مجموعه قوانین
1- قانون خدمات کشوری
2- قانون محاسبان عمومی انتشارات مرکز تنقیح قوانین ریاست جمهوری
3- قانون شهرداری ها و شوراهای اسلامی
4- بررسی نظرات مشورتی شورای نگهبان قابل دسترسی در سایت شورای نگهبان
متون فقه
1-شرح لمعه شهید ثانی دکتر علی شیروانی
2-(مباحث جهاد- امر به معروف و نهی از منکر، قضا و شهادت و متاجر بیشترین سؤالات را دارند)
زبان انگلیسی
1- 1100 واژه
2- واژگان ضروری تافل
3- 504 واژه ضروری
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق نفت و گاز
حقوق تجارت بین الملل 1- حقوق تجارت بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی
2- اینکوترمز 2010 اتاق بازرگانی بین المللی مترجم مسعود طارم سری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
3- داوری تجاری بین المللی (آیین داوری) دکتر حمید رضا نیکبخت.
4- بیمه حمل و نقل بین المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
5- اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل ترجمه سعید حسنی
حقوق قراردادهای نفت و گاز
1- حقوق قراردادهای بین المللی نفت دکتر مسعود امانی
2- جزوه حقوق انرژی دکتر بهمئی دانشگاه شهید بهشتی
3- جزوه حقوق انرژی دکتر ابراهیمی دانشگاه تهران
4- مقالات مرتبط با موضوع دکتر شیروی، دکتر جنیدی و دکتر ایزانلو
5- قوانین و مقررات نفتی
حقوق مدنی
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
3- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
5- جلد 1 عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
6- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
7- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
زبان انگلیسی
1- 1100 واژه
2- واژگان ضروری تافل
3- 504 واژه ضروری
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل عمومی
1- کتاب حقوق بین الملل آقای ضیایی بیگدلی
2- جزوه های حقوق بین الملل دکتر بیک زاده
حقوق سازمان های بین المللی
1- سازمان های بین المللی دکتر موسی زاده
زبان انگلیسی
1- 1100 واژه
2- واژگان ضروری تافل
3- 504 واژه ضروری
استعداد تحصیلی

به بالای صفحه بردن