وکالت تسخیری چه نوع وکالتی است؟

وکالت تسخیری چه نوع وکالتی است؟

وکالت تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری است، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی را که می بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده است. طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست بدست می آید و عدم آشنایی به این علم وفن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفا نباشد و یا دست کم احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین کند، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.


 تبصره۱ – در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس  اعدام، رجم و حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی کند. تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
 
تبصره ۲ – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکوردرتبصره (۱) این ماده و یامواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
 
ماده ۱۸۷ – تقاضای تغییر وکیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست.
 
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
 
ب – وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.
 
ج – وکیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یکی اصحاب دعوا باشد.
 
د – وکیل تسخیری سابقا” در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
 
ه – – بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
 
و – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.
 
در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.

میزان انلاین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن