۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

مسئوليت پزشکان در صورت عدم رعايت اصول علمي و ضوابط فني

در مواردي که قانونگذار اجازه مي‌دهد که با رضايت مجني‌عليه، پزشک به انجام اعمال جراحي مبادرت کند، او ملزم به رعايت اصول علمي و فني بوده و در غير اين صورت، مسئول است. به عنوان يک قاعده کلي، رضايت در بعضي از جرايم موجب مي‌شود که جرم واقع نشود. چرا که رضايت نداشتن مجني‌عليه، شرط […]

مسولیت پزشکان در عمل های زیبایی

 یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سر وکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک سو چنان سخت‌گیرانه نباشند که تمایل افراد را در برعهده گرفتن این مشاغل کم کنند و از سوی دیگر حقوق بیماران را تامین کنند […]