۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان

حقوق وکالت روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان قبل از آنکه به روشهاي حقوقي تضميني حقوق زندانيان پرداخته شود، ضرورتاً به بيان اجمالي از واژه زندان وزنداني و چرائي پيدايش و ضرورت آن مي پردازيم.‏ از ديرباز و از زماني که جامعه از ترکيب واحدهاي خانواده شکل گرفته و بوجود آمده، نظامات يا مقرراتي بمنظور حفظ […]

تاريخچه و اهداف تأسيس كانون اصلاح و تربيت

حقوق وکالت بزهكاري كودكان نوجوانان و روشهاي خاص اصلاح و تربيت آنان با توجه به شرايط سني و اجتماعي و علل و انگيزه هاي غالبا متفاوت بزهكاري در اين قشر با ساير بزهكاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددكاران اكثر جوامع شده و در نهايت موجب گرديد تمهيداتي […]

کانون اصلاح و تربیت

تاريخچه و اهداف تأسيس كانون اصلاح و تربيت بزهكاري كودكان نوجوانان و روشهاي خاص اصلاح و تربيت آنان با توجه به شرايط سني و اجتماعي و علل و انگيزه هاي غالبا متفاوت بزهكاري در اين قشر با ساير بزهكاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددكاران اكثر جوامع شده […]

پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان

پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان دكتر محمد صالح وليدي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسی مقدمه مسأله و شناخت آن بي ترديد پيش بيني و اجراي قوانين و مقررات جزائي در هر جامعه ، به عنوان وسيله اي براي صيانت از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي موضوعي است […]

نواقص زندانها

ترجمه : غلامرضا كيانپور بواسطه افزايش روز افزون انواع معيني از جرائم در سالهاي اخير عده اي از دانشمندان را عقيده بر اين است كه زندانها نتوانسته اند وظيفه اصلي خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعي در تامين آسايش زندانيان بسيار جلو رفته اند و از همين رو روز بروز بر تعداد […]