۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

شماره هـ/۹۴/۸۳۸                                                                            ۱۸/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۹۸۵     کلاسه پرونده : ۹۴/۸۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرعامل بانک پاسارگاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران گردش کار : مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده […]

رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شماره ۹۰/۶۳۸                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۳      کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدتقی […]