دعوای عمومی و ویژگی های دادسرا به عنوان مرجع تعقیب آن

دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن

دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح و دنبال می شود. در راس دادسرا، دادستان قرار دارد و مطابق ماده ۱۱ قانون آیین…

اصل قانونی بودن تعقیب

اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب

اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب به گزارش حقوق گستر در موضوع اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب – به موجب این اصل از آنجا که دادسرا نماینده جامعه است و جامعه نیز با قائل شدن جنبه عمومی…

شیوه رسیدگی به جرایم اطفال

به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازاجتماعی شدن این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.
از جمله قوانین و مقرراتی که قانونگذار در آن، جرایم اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ اطفال و نوجوانان نیز در آن پیش‌بینی شده است.

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری

مشاوره حقوقی نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است زیرا در یک پرونده، علاوه بر…

آیا گذشت باعث مختومه شدن پرونده می شود؟

مشاوره حقوقی آیا گذشت باعث مختومه شدن پرونده می شود؟ جرائم از بعد حقوقی به دو دسته جرائم قابل‌گذشت و جرائم غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند. فرق ملموس این دو از نگاه عامیانه این است که در جرائم قابل‌گذشت اگر شاکی گذشت…