آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری

 آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری آئین دادرسی از دو قسمت آئین و دادرسی تشکیل شده است: از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود[1]. البته تعریف دیگری که از آئین …

آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ادامه مطلب »