آثار استیفاء

 آثار استیفاء  استفاده از مال و عمل غیر آثاری دارد که عبارتند از: 1- پرداخت اجرت در موارد استیفاء از عمل غیر و استیفاء از مال غیر چنانکه قانون مدنی ایران در ماده 336 تصریح داشته است، نتیجه استیفاء از عمل دیگری بدون انعقاد قرارداد کتبی یا شفاهی آن است که : « عامل مستحق …

آثار استیفاء ادامه مطلب »