تعلیق مجازات تأثیری در حق مدعی خصوصی ندارد

keyboard_arrow_up