حقوق اخلاق پزشکی(بیواتیک) و اصلاح جنسیت

مقاله حاضر از دو بخش تشکیل شده بخش مقدماتی که شامل مطالب عمومی مربوط به بیواتیک می باشد و بخش دوم که به بررسی یکی از مسائل این علم یعنی اصلاح جنسیت می پردازد. بخش مقدماتی بیواتیک چیست؟ واژه بیواتیکBioéthique) یا (Bioethic که مدتی است در دائره المعارف های علوم پزشکی، اخلاق و حقوق دیده …

حقوق اخلاق پزشکی(بیواتیک) و اصلاح جنسیت ادامه مطلب »