اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی  بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حمله میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت …

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی ادامه مطلب »