حقوق فرانسه

وکالت دادگستری در فرانسه

وکالت دادگستری در فرانسه وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، …

وکالت دادگستری در فرانسه ادامه مطلب »

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

حقوق وکالت مقدمه در این مقاله نقش کاربردی و نظری منشور سیاسی شورای ملّی در نظام سیاسی، در لابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی کشورهای فرانسه با شمولیت  اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹با ۱۷ موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶با ۱۶موادش و  قانون اساسی …

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه ادامه مطلب »

قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسه قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختیارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانون گذارى سخت کاهش یافته است. به موجب اصل ۳۴قانون اساسى، مجلس فقط قلمرو محدودى مانند مالیاتها، حقوق مدنى، قانون انتخابات، قانون کار، تامین اجتماعى و …

قوه مقننه فرانسه ادامه مطلب »

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

نوشته : دادرس ژان ژگو۱ ترجمه دکتر صدرزاده افشار  ۱- منشاءو جنبه تاسیسی دادسرا در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه۲،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند. درآنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میکردند: وکلای …

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن