حقوق فضا

حقوق فضا ۲

اصول اساسی حقوق فضا (۲) دکتر محمود حیدریان اصل غیر نظامی کردن نسبی فضا و غیر نظامی کردن کامل کرات آسمانی اصل غیر نظامی کردن فضا بطور نسبی و غیر نظامی کردن کامل کرات در ماده چهارم پیمان مطرح شده است . غیر نظامی کردن فضا و کرات آسمانی یعنی تحریم تعقیب فعالیت های نظامی …

حقوق فضا ۲ ادامه مطلب »

حقوق فضا

اصول اساسی حقوق فضا از : ج ـ پ ـ ژوکف G . P . ZHOKCV ترجمه : دکتر محمود حیدریان گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود . موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه …

حقوق فضا ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن