حقوق هوائی ایران

حقوق وکالت نگاهی کوتاه بحقوق هوائی ایران مجموعه قواعد و مقرراتی که برای ایجاد نظم حفظ ایمنی و رعایت اصل صرفه و اقتصاد در پرواز و فعالیت هواپیماهای غیرنظامی وضع شده است حقوق هوائی نام دارد. این بخش از حقوق از یک سو با حقوق داخلی و از سوی دیگر با حقوق خارجی از یک …

حقوق هوائی ایران ادامه مطلب »