حقوق و تعهدات بین المللی در حقوق اسلام

حقوق وکالت   مقدمه تعریف قرارداد و عقد هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو. قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن …

حقوق و تعهدات بین المللی در حقوق اسلام ادامه مطلب »