حقوق و تکالیف برات گیر

 حقوق و تکالیف برات گیر حقوق و تکالیف برات گیر برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر گفته می‌شود. و شخص ثالث نیز …

حقوق و تکالیف برات گیر ادامه مطلب »