آزادی های هوائی در حقوق هواپیمائی بازرگانی

حقوق وکالت آزادی های هوائی در حقوق هواپیمائی بازرگانی مفهوم آزادی حمل و نقل و مبادلات بازرگانی از مفاهیم تازه حقوقی و اقتصادی نیست مسأله مزبور همواره موضوع اقتصاد و سیاست ملل مختلف را تشکیل داده است . تاریخ بعبارتی سرشار از جنگ و جدالهائی است که دولتها به منظور تأمین منافع سیاسی و بازرگانی …

آزادی های هوائی در حقوق هواپیمائی بازرگانی ادامه مطلب »