امنیت عمومی

امنیت عمومی امنیت افراد انسانی دارای مقوله‌های متعدد و جلوه‌های مختلفی می‌باشد. «امنیت عمومی»[1] یکی از مهمترین مقوله‌های مربوط به امنیت محسوب می‌شود. اهمیت مقوله «امنیت عمومی» به‌اندازه‌ای زیاد است که این امر به عنوان یکی از اهداف مشروع، جهت محدود کردن اعمال برخی از حقوق و آزادی‌ها در نظام بین المللی حقوق بشر مورد …

امنیت عمومی ادامه مطلب »