“قسم” در قانون مدنی به چه معنا است؟

“قسم” در قانون مدنی به چه معنا است؟ در قانون مدنى ایران در بخش امارات از سوگند و قسم به عنوان یکى از ادله اثبات دعوى یاد شده است و طبق ماده ۱۳۲۳ همین قانون “امارات قانونى در کلیه دعاوى معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.” همین قانون مدنى فصلى …

“قسم” در قانون مدنی به چه معنا است؟ ادامه مطلب »