ماده533 قاون تجارت

تفسیری پیرامون ماده 533 قانون تجارت دکتر مهدی شهیدی مقدمه ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد : (هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد ,آنکس میتواند به اندازه ای که وجه آن …

ماده533 قاون تجارت ادامه مطلب »