مقایسه حق عینی با حق دینی

 موضوع بحث : مقایسه حق عینی با حق دینی تایپ : احسان نصوحی منبع : دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت ، دکتر ناصر کاتوزیان