انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه با توجه به این که منشأ قدرت حکومت- در جوامع دمکراتیک- اراده مردم است که این اراده به وسیله انتخابات ابراز می‌گردد، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه[۱] (منصفانه) یکی از متداول ترین و مهمترین شیوه‌ها و ابزارها برای ابراز این اراده و تحقق مشارکت مردمی در حیات عمومی و اعمال موثر …

انتخابات آزاد و عادلانه ادامه مطلب »