حق چیست

حق چیست ؟ دکتر محمدعلی موحد معانی گوناگون حق واژههایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از …

حق چیست ادامه مطلب »