حوزۀ قضایی

حوزۀ قضایی حوزه از لحاظ لغوی به ناحیه و طرف گفته می‌شود.[۱] قضاء از لحاظ لغوی به حکم کردن و پرداختن گفته می‌شود[۲] (قضایی: منسوب به قضاء). اصطلاحاً حوزه قضایی عبارت است از قلمروی یک بخش یا شهرستان و نقاط معینی از شهرهای بزرگ (ناحیه) که دادگاه در آن واقع است،[۳] که از حیث صلاحیت …

حوزۀ قضایی ادامه مطلب »