حکم حکومتی و جایگاه آن در قانون اساسی ایران

حقوق حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران احکامی که رهبر، تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می کند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می شود و امکان آن وجود دارد که به طور مستقیم در مباحث حقوق اساسی …

حکم حکومتی و جایگاه آن در قانون اساسی ایران ادامه مطلب »