نکاتی در مورد معامله کردن در آژانس املاک

در آژانس املاک ،قبل از انجام قولنامه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟