خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

وقتی متعهد به تعهد خود عمل نمی کند و از این خلف وعده خساراتی به متعهد له وارد می شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را جبران کند . این خسارت وقتی قابل مطالبه است که :